دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، دی 1394 
بررسی وضعیت مدیریتی باشگاه های بدنسازی استان کردستان

صفحه 45-57

هادی کاظمی؛ سعید صادقی بروجردی؛ ابوالفضل فراهانی؛ رزگار محمدی


تعیین ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

صفحه 127-139

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی