بررسی ابعاد اجتماعی خصوصی سازی نهاد ورزش (مورد مطالعه : اماکن ورزشی خصوصی شده شهر اصفهان)

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ،دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

2 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه اصفهان، اصفهان ، ایران

چکیده

هدف کلی پژوهش بررسی ابعاد اجتماعی خصوصی سازی بر کیفیت عملکرد اماکن و فضاهای  ورزشی خصوصی شده در شهراصفهان بود. پژوهش حاضر از لحاظ استراتژی توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است و به لحاظ هدف در زمرة تحقیقات کاربردی قرار دارد. ابزار اندازه گیری پرسش نامه های محقق بود که پس از تعیین روایی توسط متخصصان مدیریت ورزشی و پایایی مناسب( 89/=a) بین  95 نفر به عنوان نمونه آماری که از بین  مربیان، مدیران و ورزشکاران باشگاه های گیتی پسند و سپاهان به صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند توزیع شد. فرضیه ای که مورد بررسی قرار گرفت یکسان بودن تاثیر خصوصی سازی بر کیفیت عملکرد اماکن و فضاهای ورزشی خصوصی سازی شده در ابعاد مورد تحقیق را بیان می کرد. همچنین کارایی الگوی خصوصی سازی در حوزه خدمات ورزشی مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان داد خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی در حوزه های مختلف عملکرد تاثیر متفاوت داشته است. همچنین با مصاحبه نظر پاسخ گویان را در مورد مشکلات و موانع خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی در ایران در سه حوزه کاستی های حقوقی در زمینه خصوصی سازی، عدم توسعه فرهنگ خصوصی سازی در بین افراد جامعه و عدم شرایط مناسب اقتصادی بررسی شد. نتایج نشان داد عدم وجود قوانین و مقررات مورد نیاز خصوصی سازی بیشتر ازدو مولفه دیگر یعنی عدم توسعه فرهنگ خصوصی سازی در بین افراد جامعه و عدم شرایط مناسب اقتصادی مانعی برای اجرای طرح خصوصی سازی اماکن و فضاهای ورزشی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Surveying the social dimension of sport organization privatization

نویسندگان [English]

  • Masoud Naderian jahromi 1
  • Leyla Moslehi 2
1 associate professor, university of Esfahan
2 Msc university of Esfahan
چکیده [English]

The general aim of this study was to show the effect of privatization on the performance of private sport spaces in social dimension in Isfahan. The present study is descriptive in nature. Measuring instrument was questionnaires made by the researcher. Questionnaires of the study were distributed among the sample group who were coaches, managers and athletes of Sepahan and Gitipasand clubs. The focus was on the issue of equity and fairness in the distribution of facilities and equipments and efficiency of privatization pattern in the domain of sporting services.  Results showed that privatization of sport places and spaces have had different effects on several areas of performance. Also the opinion of participants about problems and obstacles of sport places and spaces privatization which include: Legal deficiencies in the area of privatization, lack of privatization culture development among individuals and poor economic conditions was interviewed which showed that lack of privatization regulations makes more obstacles to sport places and spaces privatization than the lack of culture privatization development and poor economic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Privatization
  • Quality of service
  • Resource distribution
  • Roles and regulations
1.پاداش، دنیا. سلطان حسینی، محمد. خبیری، محمد. (۱۳۹۰). "ارزش گذاری عوامل اجتماعی و قانونی مؤثر بر خصوصی سازی باشگاههای ورزشی". نشریة مدیریت ورزشی. شمارة۱۱.. صص 36-45.
2.داوود، دانش جعفری. (1391). "خصوصی سازی چگونه موجب پیشرفت اقتصادی می شود؟"
In: http://www.kamrooz.com/component/content/article/3-main/41374
4.رضوی، سیدمحمدحسین. (۱۳٨۵). "خصوصی سازی و اصلاح ساختار ورزش قهرمانی در کشور". دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی. دانشگاه مازندران.  نشریه حرکت بهار. ( پیاپی 27) : صص 19– 31.
5. سجادی، سید نصراله. محمودی، احمد. گودرزی، محمود. میزانی، مهران. (۱۳۹۰). "مقایسۀ کیفیت خدمات ارائه شده در باشگاههای ورزشی ( بدنسازی و آمادگی جسمانی ) دولتی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان". پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی. سال اول. شمارة  ۲.صص18-27.
6. سلطان حسینی، محمد. سلیمی،مهدی. سلیمی، منصوره. لطفی، مجتبی. (1392). "اولویت بندی اثرات اجتماعی و اقتصادی اماکن ورزشی بر محیط شهری (مطالعه موردی شهر یزد). مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال چهارم، شماره شانزدهم. صص36-47.
7. طیبی، سید کمیل. صامتی، مرتضی. عباس لو، یاسر. اشراقی سامانی، فرشته. (۱۳٨٨). "اثرات آزادسازی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشور". دانشگاه اصفهان،  فصلنامه بررسیهای اقتصادی، پیاپی 22: صص 55- 78.
8. کوزه چیان، هاشم. گوهر رستمی، حمیدرضا. احسانی، محمد. (1388). " مقایسة رضایتمندی مشتریان باشگاه های بدنسازی خصوصی و دولتی مردان شهر تهران". مدیریت ورزشی. شمارة 1.  صص  49- 37.
9. کیان پور، سعید. (۱۳٨٨). "بررسی اجمالی خصوصی سازی در چند کشور منتخب با اشاره ای بر سیاست های کلی اصل۴۴". دانشگاه علامه طباطبایی. مجله بررسی های بازرگانی. صص2- 20.
10. مسعودنیا، ابراهیم. (۱۳۷۲)." ابعاد اجتماعی خصوصی سازی نهاد پزشکی ( مطالعه موردی: بیمارستانهای شهر اصفهان)". پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی. دانشگاه اصفهان. چکیده.
11. حیدری، احمد. کابلی، زاده احمد. (1392). "خصوصیسازیمردمی". پایان نامه کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی. دانشگاه اصفهان ، دانشکده اقتصاد و علوم اداری. چکیده.
12. نادریان جهرمی، مسعود. (1388). مبانی جامعه شناسی در ورزش. انتشارات بامداد کتاب. تهران. صص: 1-50.
13. نظری، رسول. (۱۳۹۱)."موانع خصوصی سازی در ورزش (قسمت دوم)"In: http://es.ifsm.ir/index.php?
14. یاری، علی. (1388). "تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر کارایی آنها". پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران. دانشکده اقتصاد . چکیده.
 
15.Brezis, S. (2008). "Is privatization necessary to achieve quality of universities?”
In: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/12485/1/brezis-education

16. Buia, E. & Cristina, M. (2012). “Molinari corruption and positive selection in privatization. Department of economics”.Ca' facsani university of venice. Research  in economics. Volume 66. Issue 4. Pages 297–304.

17. Delianur, A. (2012)."Open space privatization and quality of life, case study merdeka square medan”. ASEAN Conference on environment-behavior studies. Volume36. Pages 466–475.
18. Denisova I. Eller M. Frye T. (2012). " Everyone hates privatization, but why? Survey evidence from 28 post-communist countries". Journal of Comparative Economics. Volume 40, Issue 1, Pages 44–61.
 19.Huong, L. & Edsel, E. (2010).”Privatization, democratic reforms, and micro-governance change in a transition economy: condominium homeowner associations in ho chi minh city”. Cities journal. Volume 27, Issue 1 Pages 20-30.
20. Huang, Z. & Wang, K. (2011).” Ultimate privatization and change in firm performance: Evidence from China”. Journal of China Economic Review. Volume 22. Issue 1. Pages 121–132.
21. Love, A & Andrew, D. (2012). "The intersection of sport management and sociology of sport research: A social network perspective". Sport Management Review, Volume 15, Issue 2, Pages 244-256.
22. Mishra, K. & Chang, H. (2012). “Can off farm employment affect the privatization of social safety net? The case of self-employed farm households Original Research”. Article food policy. Volume 37. Issue 1 .Pages 94-101.
23. Mathura, I. (2007). “The effects of privatization on the performance of newly privatized firms in emerging markets”. Journal of Emerging Markets Review. Volume 8. Issue 2. Pages 134–146.

 24.Rostami, M. & Najafzadeh, F. & Najafzadeh, M. & Salar, N. (2012). “Comparison of manager's attitudes about the role of privatization in the development of sport”. European journal of experimental biology. Volume 2. Issue 6. Pages 2403-2407.

25. Tellaa ,R. Galianid ,S. Schargrodsky, E. (2012). "Reality versus propaganda in the formation of beliefs about privatization". Journal of Public Economics. Volume 96, Issues 5–6, Pages 553–567.