دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تیر 1394 
مقایسه کیفیت خدمات باشگاه های ورزشی خصوصی و دولتی با استفاده از مدل SERVQUAL

صفحه 9-22

الهام فسنقری؛ محمود گودرزی؛ سیدنصرالله سجادی؛ امین دهقان قهفرخی


تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

صفحه 79-88

جمال الدین بیرامی ایگدر؛ مجید جلالی فراهانی؛ ابراهیم علی دوست قهفرخی؛ حمیدرضا احمدی