ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

2 . استادیار رشته مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،

3 دانشیار رشته مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف کلی این پژوهش بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی وزارت ورزش و جوانان بود. جامعةآماری پژوهشرا کلیةکارشناسانوزارت ورزش و جوانان در بخش تربیت بدنی و ورزش تشکیل می­دادند که تعداد آن­ها 290 نفر بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 165 نفر بدست آمد که در نهایت 150 پرسشنامه بدرستی برگشت داده شد. ابزار پژوهش 4 پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه فرهنگ سازمانی، پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه اثربخشی سازمانی بود که روایی و پایایی آن­ها تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (رگرسیون چندگانه) استفاده شد. نتایج نشان داد که مولفه­های فرهنگ سازمانی به جز سازگاری پیش بین معناداری برای مدیریت دانش هستند. همچنین مولفه­های فرهنگ سازمانی به جز ماموریت پیش بین معناداری برای اثربخشی سازمانی بودند. از بین مولفه­های مدیریت دانش، کاربرد دانش و تسهیم دانش نیز به ترتیب پیش بین معناداری برای اثربخشی سازمانی بودند. لذاپیشنهادمی­شود،مدیرانستادی وزارت ورزش و جوانانباایجادفرهنگیکهتسهیلکنندهشرایطیادگیریومدیریت دانشباشد،بهاثربخشی مدیریتدانشوبهتبعآن اثربخشیسازمانیکمککنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship among Organizational Culture, Knowledge Management and Organizational Effectiveness in Sport and Youth Ministry of Iran

نویسندگان [English]

 • Reza Naghipoor Asl 1
 • Akbar Afarinesh Khaki 2
 • Mehrzad Hamidi 3
1 M.Sc. of Sport Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Assistant Professor of Sport Management, Islamic Azad University, South Tehran Branch,
چکیده [English]

The aim of this study was to examine the relationship among organizational culture, knowledge management and organizational effectiveness in Sport and Youth Ministry of Iran. The statistical population consisted of all experts of Sport and Youth Ministry in Physical Education and Sport Department (N=290). The statistical sample was 165 subjects using Morgan Table and 150 questionnaires were returned correctly. Four questionnaires including demographic, organizational culture, knowledge management and organizational effectiveness questionnaires were used to collect the data and their validity and reliability were confirmed. Descriptive statistics (frequency, percent, mean and standard deviation) and inferential statistics (multiple regression) were used to analyze the data. Results showed that organizational culture factors except for adaption were significant predictors of knowledge management. Also, organizational culture factors except for mission were significant predictors of organizational effectiveness. Two knowledge management factors including knowledge application and knowledge sharing were significant predictors of organizational effectiveness respectively. So, it is suggested that top managers of Sport and Youth Ministry should increase the effectiveness of knowledge management and organizational effectiveness through developing the culture of learning and knowledge management facilitation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Culture
 • Knowledge Management
 • Organizational Effectiveness
 • Sport and Youth Ministry
 1. جلالی، سید محمد جواد؛ و همکاران. (1384). "طراحیوبهکارگیرینرمافزارسیستمجامعمدیریت دانش (مطالعهموردیدروزارتراهوترابریجمهوریاسلامیایران)". پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، آذر ماه.
 2. حسینی، یعقوب. (1385)."بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در دانشگاه تربیت مدرس". پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس ص 84.
 3. حمیدی، مهرزاد. (1382). "بررسی رابطه بین ساختار سازمانی، اثربخشی و تعهد سازمانی در حوزه­های ستادی سازمان­های ورزشی کشور". رساله دکتری دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران. چکیده .
 4. خامدا، زهرا (1388). "بررسیرابطهمیانمدیریتآموزشوتوسعهمنابعانسانیبامدیریتدانش". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران. چکیده .
 5. رحمتی، نایب علی. (1390). "ارتباط فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش در کمیته ملی المپیک". پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی دانشگاه تهران . چکیده .
 6. رستگار، عبدالغنی (1388). "بررسیارتباطفرهنگسازمانیبامدیریتدانشدرشرکتملیپالایش وپخش فرآوردههاینفتیایران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، پردیس قم. چکیده .
 7. صفاری، مرجان؛ شهرزاد، ندا. (1389). "رابطه بین فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در سازمان تربیت بدنی از نظر کارشناسان این سازمان". نشریه مدیریت ورزشی. شماره 4، ص 97-83.
 8. قربانی، محمدحسین؛ اسدی، حسن؛ شریفی، مسلم. (1388). "ارتباط بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی در سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل دنیسون". نشریه علوم حرکتی و ورزش، شماره 14، ص 118-107.
 9. گودرزی، محمود؛ و همکاران. (1388)."ارتباطفرهنگسازمانیبامدیریتدانشمدیرانستادیسازمان تربیت بدنی". نشریه مدیریت ورزشی، شماره 2، ص 214-201.

10. نقوی، میرعلی؛ و همکاران (1389). "فرهنگواستراتژیوتاثیرآنبراثربخشیسازمانی: بانگاهیبرمدیریتدانش ". چشم­انداز مدیریت دولتی. شماره 1. ص 24-9.

11. هال اچ، ریچارد (1383). "سازمان، ساختار، فرآیند، آوردها". ترجمه علی پارسیان و محمد اعرابی. چاپ سوم. 100-1.

12.Akhavan, P & Jafari, M (2006) “Critical issues for knowledge management implementation at a national level”. VINE, Vol. 30, No.1, PP: 52-66

13.Annette, M; Trevor, A. (2011). “Knowledge management and organizational performance: a decomposed view”. Journal of knowledge management, Vol 15, No 1 pp. 156-171

14.Beckman, Thomas (1998). The current state of knowledge management in knowledge management hand book. Springer. Chap 1. p:41

15.Danish, R; et al (2012). “Moderating Role of Organizational Culture Between Knowledge Management and Organizational Effectiveness in Service Sector”. World Applied Sciences Journal 20 (1): 45-53.

16.Delong, D. W and Fahey, (2000). “Diagnostic culture barriers to knowledge management”. Academy of management executive, Vol. 14, No. 4. 1-100.

17.Denison, D (2000) “Organizational culture: can it be a key lever for driving organizational change?”. International institute for management development p:34.

18.Herbert A. & Nold. (2012). “Linking knowledge processes with firm performance: organizational culture” . Journal of knowledge management. Vol 15 No. 1, pp. 156-171

19.Lee H., Choi B. (2003)," Knowledge Management Enablers, Process, and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination". J Manage Inf Syst, 20 (1),179–228.

20.Lin, C. H & Tseng, S. M (2005).“The Implementation the knowledge management system”. Journal of Industrial Management and Data System, Vol. 105, No. 2, PP: 208-222

21.Zheng W., et al., (2009), "Linking Organizational Culture, Structure, Strategy, and Organizational Effectiveness: Mediating Role of Knowledge Management".J. Bus Res (2009). doi:10.1016 PP: 763-771