مقایسه مشخصات ارگونومیک دستگاه های بدنسازی پارکی با نشان تجاری هیگر با ویژگی های آنتروپومتریک کاربران دختر دانش آموز شهر تهران (گام زن جلو، گام زن پهلو، مسگری)

نویسندگان

1 کارشناس ارشد بیومکانیک ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،

2 .استاد تمام گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه مهندسی بهداشت حرفه ای، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

در سال‌های اخیر، به منظور تامین سلامت و توسعه فعالیت‌های ورزشی دانش‌آموزان، مدارس کشور به دستگاه‏های بدنسازی پارکی تجهیز شده‌اند. اما، این دستگاه‏ها اغلب به‏صورت کپی‎‏سازی از روی انواع خارجی ساخته می‏شوند. هدف از این تحقیق بررسی میزان تطابق مشخصات ارگونومیک دستگاه‏های ‌بدنسازی پارکی با نشان تجاری هیگر با ویژگی‌های آنتروپومتریک کاربران دختر دانش آموز دبیرستان‏های تهران است. روش این تحقیق مقایسه‏ای و تعداد 100 نمونه از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر تهران و دستگاه‏های بدنسازی پارکی با نشان تجاری هیگر و سه دستگاه‌ گام زن جلو، گام زن پهلو و مسگری است. نمونه‏های آماری از بین جامعه دانش‏آموزان شهر تهران و بیش از 35 نشان تجاری دستگاه‏های بدنسازی پارکی مورد ارزیابی قرار گرفته و میانگین و صدک‌های 5، 50 و 95 و انحراف استاندارد ویژگی‌های آنتروپومتریک به‌دست آمده کاربران با ویژگی‌های ارگونومی دستگاه‌های بدنسازی منتخب با استفاده از روش تی تک نمونه‌ای دوطرفه در سطح معنا داری 05/0 مقایسه شد. ابزار تحقیق کیت آنتروپومتری استاتیک، قد سنج و نرم افزار SPSS بود. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که دستگاه‏های تعبیه شده فوق در مدارس از نظر ابعاد مناسب اندازه‌های آنتروپومتری دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Ergonomic Specifications of Outdoor Fitness Equipment (Heeger Brand) and Anthropometric Characteristics of Female Student Users in Tehran (Step Forward, Step Sideway and Standing Rotator)

نویسندگان [English]

  • Fereshte Nazari Zade 1
  • Heydar Sadeghi 2
  • Adel Mazloumi 3
1 M.Sc. of Sport Biomechanics, Islamic Azad University, Tehran Central Branch,
2 Professor, Sport Biomechanics Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Kharazmi University,
3 Assistant Professor, Occupational Health Engineering Department, Faculty of Public Health, Tehran University of Medical Sciences
چکیده [English]

In recent years, Iran schools have been equipped with outdoor fitness equipment in order to insure health and develop physical activities of students. But this equipment is often copied from foreign brands. Theaim of this study was to examine the adaptation of ergonomic specifications of outdoor fitness equipment (Heeger brand) to anthropometric characteristics of female student users in Tehran high schools. The research method was comparative. The sample consisted of 100 high school female students who were selected from Tehran student population and three equipment including step forward, step sideways and standing rotator (Heeger brand) which were selected from more than 35 outdoor fitness equipment. Mean and percentiles of 5, 50, and 95, and standard deviation of anthropometric characteristics were compared with ergonomic specifications of selected outdoor equipment using one-sample two-way t test at significance level of 0.05. Static anthropometric kit, a stadiometer and SPSS software were used in this study. Results showed that the above equipment at schools was not appropriate for anthropometric measures of female students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergonomic
  • Fitness Equipment
  • Outdoor
  • Anthropometric Characteristics
  • Female Students
1.انتظاری، ا. نقش دستگاه‌های ورزشی پارک‌ها در سلامت شهروندان. نهم دیماه 1388. قابل دسترس در نشانی:
2.حسینی، م. (1389). استاندارد سازی وسایل وتجهیزات بدنسازی پارکی. دومین همایش ملی ورزش شهروندی. پنجم اردیبهشت  ماه 1389. ص 37.
3.رایگانی، م. نقش دستگاه‌های ورزشی پارک‌ها در سلامت شهروندان.نهم دیماه 1388. قابل دسترس در نشانی:
4. سیف، د. (1391). استاندارد سازی تجهیزات ورزشی پارک‌ها با توجه به ویژگی‌های آنتروپومتری کاربران زن. پروژه تحقیقاتی کارشناسی ارشد. دانشگاه خوارزمی. دانشکده تربیت بدنی وعلوم ورزشی. ص: 104-103.
5.شریف، پ.(1391). ارتباط بین مشخصات ارگونومی دستگاه‌های بدنسازی پارک‌ها با ویژگی‌های آنتروپومتری بانوان کاربر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. ص: 107.
6.علیپور، ی. (1391). مقایسه نوع، شیوع، علل و مکانیزم آسیب های رایج در استفاده از وسایل پارکی بدنسازی با دو نشان هیگر و نیروانا در کاربران مرد جوان و میانسال و سالمند. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. ص: 64-63..
7.فیزنت، ا. (1389). انسان، آنتروپومتری، ارگونومی و طراحی. ترجمه چوبینه، ع ر. موعودی، م ا. نشرمرکز. چاپ چهارم. ص:  115-105.
8.قبادی عنصرودی، ک. فرج‌پور، ب. اسدی‌نیا، م. (1386). پاورلیفتینگ. انتشارات بامداد کتاب. ص: 39- 31.
9.کریمی، ج. (1381). نگاهی به تاریخ تربیت بدنی جهان. مرکز نشر دانشگاهی. تهران. ص: 101- 95.
10.کلانتری، م. (1379). بیومکانیک اندام فوقانی در ورزش و فعالیت‌های روزمره. انشارات سنا. ص: 121- 125.
11.محمدی، م. (1390). ارتباط مشخصات ارگونومی دستگاه های بدنسازی پارک هابا شاخص های آنتروپومتری زنان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات. ص: 111- 110.
12.نجاتیان، م. نقش دستگاه‌های ورزشی پارک‌ها در سلامت شهروندان.نهم دیماه 1388. قابل دسترس در نشانی:
http://hamshahrionline.ir/news-98409.aspx.کد مطلب: 98409.
13.نویدی، ف. (1391). مقایسه نوع، شیوع، علل و مکانیزم آسیب های رایج در استفاده از وسایل پارکی بدنسازی با دو نشان هیگر و نیروانا در کاربران زن جوان و میانسال و سالمند. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز. ص: 53-52.
14.Fellow, C. (2011). Total Skiing. Human Kinetics.Paper Book 264 pages.
15.Gavial M.K, Boudolos K. (2006). Match between school furniture dimension and children’s anthropometry. Applied Ergonomics. 37: 765-773.
16.Reilly, T. (1991). Physical fitness- for when and for what? In: Sport for all (edited by P. Ojai and R. Thelma), Amsterdam: Elsevier. pp. 81-88
17.Sanderson F. (1981). Injuries in racket sports.  In:  Sports Fitness and Sports
Injuries (edited by T. Reilly).. London: Faber & Faber. pp. 175-182