دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، آبان 1394 
قدرت عضلانی زنان یائسه مبتلا به سرطان پستان

صفحه 129-139

مهدیه آکوچکیان؛ محمدحسین علیزاده؛ نادر رهنما؛ بهاره محمودیه