امکان سنجی پیاده سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ورزشی ایران

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت ورزشی دانشکده علوم تربیتی . دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی. دانشکده تربیت بدنی ، ارومیه. ایران

چکیده

نظام مدیریت مقصد شبه مجموعه‌ای از اطلاعات کامپیوتری شده در مورد یک مقصد اطلاق می‌شود. نظام مدیریت مقصد ها معمولا حاوی اطلاعاتی در خصوص جاذبه‌ها و تسهیلات هستند و غالبا قابلیت انجام رزرواسیون و ثبت را نیز در خود دارند. هدف از پژوهش حاضر امکان سنجی پیاده‌سازی نظام مدیریت مقصد گردشگری ورزشی ایران در سال 1390می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی تحقیق توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه مدیران تربیت بدنی و میراث فرهنگی استان‌های کشور به تعداد 60 نفر تشکیل می‌دهد. کلیه جامعه آماری  به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد (N=n=60). ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته متشکل از 25 سوال برای نظر سنجی از مدیران تربیت بدنی و میراث فرهنگی می‌باشد.برای تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق از آمار توصیفی و وآزمون t تک نمونه‌ای استفاده گردید و از بسته نرم افزار آماری SPSS کمک گرفته شد. یافته‌های حاصل از آزمون t تک نمونه‌ای بر اساس 98/10= t محاسبه شده در سطح معنی‌داری 001/0 نشان داد که الزامات اطلاعاتی سازمان‌های مدیریت مقصد (DMO) در ایران امکان پیاده سازی نظام مدیرت مقصد گردشگری ورزشی ایران را میسر می‌سازد. نتایج نشان داد که زیر ساخت‌ها و الزامات تجارت الکترونیکی مورد نیاز جهت پیاده سازی نظام مدیریت مقصد ایران در بخش گردشگری ورزشی امکان پیاده سازی این نظام را میسر می‌سازد(001/0 p=و355/10= t).بسترهای تجارت الکترونیکی موجود در ایران امکان ارائه اطلاعات بر روی پلت فرم‌های مختلف فناوری اطلاعات را به کاربر نهایی (گردشگران ورزشی) می‌دهند(001/0 p=و84/1= t). عملکردو ساختار سیستم‌های مدیریت مقصد ایران امکان مدیریت اثربخش مقصد را برای سازما‌ن‌های مدیریت ورزشی فراهم آورده است
(
001/0 p=و31/14= t). به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که با بهره‌گیری صنعت گردشگری از درس‌های اولیه DMSها، انتظار می‌رود که DMSها آینده روشن‌تری را برای مقاصد ایران رقم بزنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Feasibility of the Implementation of Sport Tourism Destination Management System (DMS) in Iran

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Moharramzadeh 1
  • Ahmad Nouri 2
  • Sheida Saeidi 2
1 Associate Professor in Sport Management, Faculty of Educational Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 MSc in Sport Management, Faculty of Physical Education, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

DMS is a set of computerized information about a destination. DMS often contains information about attractions and facilities and also have the ability to reserve and record. The aim of the present study was the feasibility of the implementation of sport tourism destination management system (DMS) in Iran in 2011. The aim was application and the methodology was descriptive and survey. The population consisted of all heads of physical education and cultural heritage (N=60). The sample equaled the population (N=n=60). The data were collected by a researcher-made questionnaire consisting of 25 items to survey the heads of physical education and cultural heritage. For data analysis, descriptive statistics and one-sample t test were used with the statistical software package SPSS. The finding of one-sample t test with t=10.98 and P=0.001 showed that the information requirements of destination management organizations (DMO) in Iran provided the possibility to implement sport tourism destination management system. And infrastructures and e-business requirements needed to implement Iran sport tourism DMS provided the possibility to implement this system (t=10.355, P=0.001). Contexts of existing e-commerce in Iran present information on various platforms of information technology to end users (sport tourists) (t=1.84, P=0.001). Function and structure of Iran destination management systems can provided effective management of destination for sport management organizations (t=14.31, P=0.001). In general, it can be concluded that if tourism industry employs primary DMS lessons, it is expected that DMSs would strive a brighter future for Iran destinations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feasibility
  • Implementation
  • Sport tourism
  • electronic tourism
  • destination management system (DMS)
1.خلیل زاده، منصور، قهرمانی، مهری، قیامی راد، ، امیر (1389) ، امکانسنجیتوسعهگردشگریورزشیدراستانآذربایجانغربی، فصلنامه علوم ورزش / سال دوم، شماره چهارم، تابستان1389 ص ص:133-150.
2. زیتونلی، عبدالحمید، هنری، حبیب، فراهانی ابوالفضل (1390)، شناسایی توانمندی‌های گردشگران استان گلستان، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره 1، پائیز 1390، ص 55-58
3. کوزه‍‌چیان، هاشم، خطیب‌زاده، مهدی، هنرور، افشار (1390)، نقش ابعاد کیفیت خدمات گردشگری در رضایتمندی گردشگران ورزشی، پژوهش‌های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، سال اول، شماره 2، زمستان 1390،ص 49-51
4. فرزین محمدرضا، (1382)، گردشگری الکترونیکی و چالش‌های توسعه آن در ایران، مجموعه مقالات سومین همایش تجارت الکترونیک، 385-402.
5. فرزین محمدرضا، صفری سارا (1388). شناخت نظام مدیریت مقصد گردشگری (DMS) و چالش های توسعه آن در ایران، جغرافیا و توسعه، شماره 16، زمستان 1388، ص 35-39
6. فیروز جاه، جواد، کوزه چیان، هاشم، احسانی، محمد (1388)، بررسی مهم‌ترین جاذبه های طبیعی ورزشی موثر  بر توسعه گردشگری ورزشی کشور از دیدگاه کارشناسان ورزشی و گردشگری، مدیریت ورزشی _ تابستان 67-1388،  شمارة1، ص: 8.
7. قیامی راد، امیر، محرم زاده، مهرداد، (1387) رابطۀ دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران، فصلنامه المپیک، شماره 2، ص 33-35
8. محرم‌زاده، مهرداد (1388)، مدیریت گردشگری ورزشی، انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی، چاپ اول، ص 120-131
9. هنرور، افشار(1386) عوامل مهم در بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران، فصلنامه المپیک، شماره 4. ص 20-22
10. Andueza & Miranda, (2005). The role of sport tourism destination chosen bytourists visiting  Spian, Journal of Sport Tourism, 10(2), PP: 143-145.
11. Buhalis, D (2000), information technologies as a strategic tool for economic, cultural and environmental benefits enhancement of tourism at destination region, progress in tourism and hospitality research 3 (1): 71-93.
12. Buhalis, D, (2003), E-Tourism, Information Technology for Strategic tourism management. Pearsion Education, International Journal of Tourism Management, Vol. 20 No. 3, 2003, pp: 280-309. Emerald Group Publishing Limited, pp: 1044-4068.
13.Chen, C. MLee, H. Chen, S. H, Huang, T. H (2011), “Tourist behavioralintention to servicequality and customer satisfaction in Kinmen National Park,Taiwan”, International Journal of Tourism Research, 13, PP:  416-432.
14. Cho. M (2008): The strength of motivation and physical activity level during leisure time among youth in South Korea, Youth sand Society, Vol. 35, pp: 480–494.
15. Falkner, M (2009), balanced scorecard for destination managementsystems, PhD thesis, University of Sherbrook.pp:100-112
16. Kozak, M (2005), Competitive analysis of motivation by nationality and destination, tourism management, European Journal of Personality and sport psychology, Vol, 23, PP 22-32.
17. Kurtzman, J.; Zauhar, J (2005), the Emerging Profession- Sport Tourism Management, An inductive study of managers, Journal of Sport Tourism, vol: 10, pp: 3-14.
18. Mahony, D.F & Howard, D, R (2012). The impact of information telecommunication technologies on tourism distribution channels: implications for the small and medium-sized tourism enterprises’ strategic management and marketing, PhD thesis, University of Surrey, Vol 15, pp: 21-25.                                                           
19. Mill. P & Morissons. A (2000), the tourism system hunt publishing company, Dubuque, Iowa: an empirical study in Egypt, International Journal of Sport, pp: 108-110.
20.Presenza, A; Sheehan, L; Ritchie, B, (2008), towards a model of roles and activitiesof destination management organizations, International Journal of Information technology, pp: 107-110.
21. Richie, J. R. B, & Crouch, G. I, (2003), the competitive destination: A sustainable tourism perspective, Wallingford, UK: CABI Publishing, Journal of Applied tourism activity, Vol: 80, pp: 21-23.
22. Rainer, A. Klein, S. Kahn, C(2010), Electronic marketing in tourism, Institute for Informational Management, University of st.Gallen, Dufourstr, 54 CH, International Journal of tourism, Vol 18, PP: 98-110.
23.Sangyoon, park & Tahee ,Kim (2010), Residents’ perception ofhosting the Winter Olympic Games, (NASSM) Conference, Western Journal of Sports Behavior, Vol: 72, pp: 162-179.
24. Uantkad. R (2000), Building confidence, Electronic Commerce and development, Journal of Sport Tourism, Vol: 20, pp: 105-122.
 25. Yamagushi, Y (2010), sport tourism, sport volunteer and sport for all, journals of Asian sport for all, PP: 29-36.