شناسایی مؤلفه های سرمایه اجتماعی داوطلبان در انجمن های ورزشی دانشگاه ها

نویسندگان

1 دانشیار، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

2 کارشناسی ارشد ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی سرمایه اجتماعی داوطلبان در انجمن­های ورزشی دانشگاه­ها با روش تحلیل عاملی اکتشافی بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود که به صورت پیمایشی انجام شد. جامعةآماریتحقیقحاضر رادانشجویان داوطلبعضوانجمن­هایورزشیدانشگاه­هایایران تشکیل می­دادندکهبر اساسروشنمونهگیریخوشهایتصادفی، 260 نفراز 10 دانشگاهکشوربهعنواننمونةآماریتحقیقانتخابشدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته­ای بود که روایی صوری و محتوایی آن توسط گروهی از صاحبنظران مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای محاسبه پایایی ابزار از روش آلفای کرونباخ استفاده شد(86/0=α). سپس برای شناسایی مؤلفه­های سرمایه اجتماعی و روایی ساختاری عوامل و ابزار تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش واریماکس استفاده گردید. براین اساس 26 متغیر در هفت عامل طبقه بندی شدند. نتایج نشان داد، اعتماد با میانگین (71/0 ± 62/3) با اهمیت ترین عامل و مشارکت و کار تیمی با میانگین (7/0 ± 41/3)  کم­اهمیت­ترین عامل­ بود. عامل­های بدست آمده در این پژوهش بر اساس معیار­های ذیل تعیین گردید: الف) شناخت اولیه تعداد عامل­ها بر اساس مرور مقالات، ب) انتخاب عامل­ها بر اساس مقادیر ویژه بیشتر از 1، ج) بررسی بصری بر اساس آزمون اسکری، د) استفاده از معیار توصیف واریانس و ه) قابلیت درک عامل­های اقتباس شده. عامل های شناسایی شده 34/77 درصد واریانس را نشان می داد و تحت عناوین "مشارکت و کار تیمی، تعهد، کمک و همیاری، اعتماد، هویت، اطلاعات و آگاهی، توانمند سازی و آموزش" نامگذاری شدند.  این پژوهش پیشنهاد می­کند که سازمان­های ورزشی در هنگام  جذب و به کارگیری نیروهای داوطلب جهت فعالیت در عرصه ورزش کشور به شاخص سرمایه اجتماعی و عامل­های­ مرتبط با آن، خصوصا عامل اعتماد که نقش تعیین کننده­ای را دارا می باشد، توجه خاص نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identify Factors of Social Capital of Volunteers in University Sport Associations

نویسندگان [English]

 • Reza Andam 1
 • Amir Akbari 2
1 Associate Professor of Sport Management, Faculty of Physical Education, Shahrood University, Shahrood, Iran
2 MSc of Sport Management, Faculty of Physical Education, Shahrood University, Shahrood, Iran
چکیده [English]

This research aimed at assessing social capital of volunteers in university sport associations using exploratory factor analysis method. The methodology was descriptive –correlation conducted as a survey. The statistical population consisted of volunteer students who were the members of Iranian university sport associations. 260 students from 10 universities were selected as the sample by random cluster sampling method. A researcher- made questionnaire was administered to collect data and its content and face validity was already checked and confirmed by an expert university panel. Cronbach’s alpha coefficient was employed to test the reliability of the questionnaire (α=0.86). Then, exploratory factor analysis with a varimax rotation was employed to recognize social capital factors and structural validity of the research factors and questionnaire. On this basis, 26 social capital variables were classified into seven categories. The results showed that the most important factor was “trust­” (mean 3.62±0.71) and the least important factor was “partnership and team work” (mean 3.41±0.7). The factors to be identified were determined by the following criteria: a) a pre-specification of the number of factors based on the literature review; b) factor selection based on eigenvalues greater than 1.0; c) visual inspection on the basis of the Scree-plot; d) variance description criterion; and e) comprehensibility of the extracted factors. These seven scales accounted for 77.34% of the variance and were labeled as “partnership and team work, commitment, cooperation, trust, identity, information and awareness, empowerment and education”.  The study suggests that sport organizations should pay a particular attention to social capital index and its related factors especially "trust" that has a determining role when absorbing and employing volunteers who are active in Iran sport arena.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Social Capital
 • Trust
 • Volunteering
 • partnership
 • university
 1. آهنچیان، نرگس. (1385). " رهبریدانشگاهیوسرمایهاجتماعی،رویکردیجامعه­شناختیبهمدیریت آموزشعالی ". فصلنامه اندیشه­های نوین تربیتی، شماره 3، ص 39.
 2. اجتهادی، مصطفی. (1386). " سرمایهاجتماعی ".پژوهشنامه علوم انسانی، شماره 53، ص 405.
 3. اندام، رضا. (1387). "تحلیل و مدلسازی انگیزه ها و موانع داوطلب در ورزش". رساله دکتری، دانشگاه گیلان، ص 98.
 4. اندیشمند، ویدا. (1388). " شناساییمؤلفه­هایسرمایهاجتماعیدردانشگاه­هابهمنظورارائهمدلیجهت ارتقاءآن". فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، شماره 2، ص 9.
 5. الوانی، مهدی. شیروانی، علیرضا. (1382). "سرمایه اجتماعی(مفاهیم، نظریه­ها و کاربردها)". تهران، مانی، ص 25.
 6. پاتنام، رابرت. (1380). "دموکراسی و سنت های مدنی". محمد تقی دلفروز، تهران، غدیر(اسلام)، ص 289.
 7. رحمانی فیروزجاه، علی. شارع پور، محمود. رضایی پاشا، صدیقه. (1390). " سنجشتمایزسرمایهاجتماعیجوانانبامحوریتمشارکتورزشی، مطالعه موردی دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار دانشگاه مازندران ".فصلنامه جامعه­­شناسی مطالعات جوانان، شماره 2، ص 37.
 8. روشنفکر، پیام. (1384). " سرمایه اجتماعی، مدنیت و عملکرد نهایی".  نشریه جامعه شناسی و علوم اجتماعی، شماره 29، ص 41.
 9. روشنفکر، پیام. ذکایی، محمد سعید. (1385). "جوانان، سرمایه اجتماعی و رفتار های داوطلبانه". فصلنامه علمی پژوهشی رفاه ­اجتماعی، شماره 23، ص 113.

10. شارع پور، محمود. حسینی راد، علی. (1387). "بررسیرابطةبینسرمایةاجتماعیومشارکتورزشی". نشریه حرکت، شماره 37، ص 131.

11. فیضی، طاهره. (1385). "طراحیوتبیینمدلسرمایهاجتماعیدانشگاهپیام­نور". فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره 1، ص 3.

12. قانعی راد، محمد امین. (1385). "نقشتعاملاتدانشجویانواساتیددرتکوینسرمایهاجتماعیدانشگاه". مجله جامعه شناسی ایران، شماره 1، ص 3.

13. کلاین، پل. (1380). "راهنمای آسان تحلیل عاملی". سید جلال صدرالسادات و اصغر مینایی، تهران، سمت، ص 78.

14. نوابخش، مهرداد. جوانمرد، کمال. (1388). "پیشقراولان جامعه­شناسی ورزش". نشریه جامعه­شناسی و علوم­­ اجتماعی، شماره 14، ص 133.

15.Bourdieu, Pierre. (1983). "The Forms of Capital". In: John G. Richardson (ed). Hand book of Theory and Research for the Sociology of Education. New York: Green wood Press, pp: 241-258.

16.Cheung-Ming CHAN, A. CHENG, F. (2007). "Social Capital Measures for Volunteer Programmes: the Caring Index and C.A.R". Agency for volunteer service(AVS), pp: 1-11.

17.Coleman, J.S. (1988). "Social capital in the creation of human capital". American Journal of Sociology, 94: pp: 95-120.

18.Delaney, L. Keaney, E. (2005). "Sport and Social Capital in the United Kingdom: Statistical Evidence from National and International Survey Data". Institute for public policy research (ippr), pp:32.

19. H .Morgan. (2013). " Sport volunteering, active citizenship and social capital enhancement: what role in the ‘Big Society’? " International Journal of Sport Policy and Politics, 5(3), pp:381-395.

20.Hermann, Z. Kopasz, M. (2011). "The effects of social capital on wage income, a multi-country analysis", Corvinus Journal of Sociology and Social Policy Vol 2, pp: 3-26.

21. Nagy, Dén I. (2013). "Trust and Social Capital Research in Hungarian Economic Sociology, 1995-2012". A Literature Review".­Corvinus Journal Of Sociology and Social Policy, Vol.4, pp: 113–127.

22.Muthuri, J. N.  Matten, D. Moon. J. (2009). "Employee Volunteering and Social Capital: Contributions to Corporate Social Responsibility". British Journal of Management, 20: pp: 75-89.

23.Onyx, J. Leonard, R. (2002). "The relationship between formal and informal volunteering: A social capital framework", Transforming Civil Society, Citizenship and Governance: The Third Sector in an Era of Global (Dis) Order, ISTR Fifth International Conference, Graduate School in Humanities, University of Cape Town, South Africa, July,pp:7-10.

24.Putnam, Robert. (1993). "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life". American Prospect, pp: 35-42.

25.Uslaner, E.M. (1999). "Trust but verify: Social Capital and Moral Behavior, Social Science". Social Science Information, 38: pp: 29-55.