رابطه ی بین شاخص های آمادگی جسمانی با توانایی تکرار دوهای سرعتی در مردان فوتبالیست

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

3 استادیارفیزیولوژی ورزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق ، ارزیابی رابطه ی بین شاخص های آمادگی جسمانی شامل توان هوازی و غیر هوازی , قدرت و استقامت عضله چهار سر رانی و توانایی تکرار دوهای سرعتی در مردان فوتبالیست بود . آزمودنی های این تحقیق شامل 33 بازیکن منتخب فوتبال مرد با سابقه ورزشی حداقل 3 سال عضویت در تیم فوتبال (میانگین ±استاندارد قد: 25/6± 76/174 سانتی متر ، وزن  93/5 ±64/65 کیلو گرم و سن 98/ ± 03/22 سال ( بودند که به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند . متغیرهای تحقیق شامل توان بی هوازی ، توان هوازی ، استقامت عضلات چهارسر ، قدرت عضلات چهار سر و سرعت تکراری به ترتیب با آزمون وینگیت، آزمون آستراند،  دینامومتر ، دینامومتر و آزمون توانایی تکرار سرعت ( RSA)  اندازه گیری شدند. از روش های آماری همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند گانه برای ارزیابی اطلاعات استفاده شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که رابطه ی منفی و معنی داری بین توان هوازی، توان بی هوازی ، قدرت عضلات چهارسر و مجموع زمان تکرار دوهای سرعتی وجود دارد  (05/0P<) ، در حالی که بین استقامت عضلات چهارسر و مجموع زمان تکرار دوهای سرعتی رابطه ی معنی داری یافت نشد (05/0P>). نتایج بدست آمده از تحقیق نشان داد که  به ترتیب اولویت توان هوازی و توان بی هوازی به عنوان بهترین پیش بینی کننده های مجموع زمان تکرار دوهای سرعتی  در تکرار دوهای سرعتی RSA می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Physical Fitness Indices and Repeated Sprint Ability in Male Soccer Players

نویسندگان [English]

  • Rahman Zaimi 1
  • Maryam Koushkie Jahromi 2
  • Mohsen Salesi 3
1 MSc in Exercise Physiology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
3 Assistant Professor of Exercise Physiology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to investigate the relationship between physical fitness indices including aerobic and anaerobic power, thigh forceps muscle strength and endurance and repeated sprint ability (RSA) in male soccer players. Subjects of the study included 33 elite male soccer players with at least 3 years of experience of membership in a soccer team (mean age: 22.03 ± 0.98 yr, height: 174.76 ± 6.25 cm, and weight: 65.64 ± 5.93 kg) who participated in the study voluntarily. The study variables including anaerobic power, aerobic power, forceps muscle endurance and strength and repeated sprint were measured using Wingate, Astrand, dynamometer and Repeated Sprint Ability (RSA) tests respectively. Statistical methods of Pearson correlation and multiple regression were used for data analysis. Results indicated a significant and negative relationship between aerobic and anaerobic power, forceps muscle strength and total time of repeated sprints (P<0.05), while there was no significant relationship between forceps muscle endurance and total time of repeated sprints (P>0.05).  Findings indicated that aerobic and anaerobic power respectively were the best predictors of total time of repeated sprints in RSA.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aerobic power
  • anaerobic power
  • forceps strength
  • forceps endurance
  • repeated sprints
.فیاض میلانی، ر. گائینی، ع. رواسی، ع ر. پناهی، س. (1386). "رابطه توان هوازی و توانایی تکرار فعالیت­های سرعتی (RSA) در زنان بسکتبالیست". حرکت. شماره 31: 177-167.
2.Alexander,MJL. (1989). "The relationship between muscle strength and sprint kinematics in elite sprinters". Canadian Journal of  Sport Sciences. 14:148-157.
3.Alizadeh,R. Hovanloo,F. Safania,AM. (2010). "The relationship between aerobic power and repeated sprint ability in young soccer players with different levels of Vo2 max". Journal of Physical Education and Sport. 27(2):86-92.
4.Aziz,AR. Chia,M. Teh,KC. (2000). "The relationship between maximal oxygen uptake and repeated sprint performance indices in field hockey and soccer players". Journal of Sports Medicine and Physical fitness. 40(3):195-200.
5.Aziz,AR. Mukherjee,S. Chia,MYH. Tea,KC. (2007). "Relationship between measured maximal oxygen uptake and aerobic endurance performance with running repeated sprint ability in young elite soccer players". Journal of Sports Medicine and Physical fitness. 47(4):401-407.
6.Bishop,D. Edge,J. (2006). "Determinants of repeated-sprint ability in females matched for single-sprint performance ". European Journal of Applied Physiology. 97:373-379.
7.Bishop,D. Edge,J. Goodman,C. (2004). "Muscle buffer capacity and aerobic fitness are associated with repeated-sprint ability in women". European Journal of Applied Physiology. 92:540-547.
8.Bishop,D. Lawrence,S. and Spencer,M. (2003). "Predictors of repeated-sprint ability in elite female hockey players". Journal of Science and Medicine in Sport. 6(2):199-209.
9.Bucheit,M. Mendez-villanueva,A. Delbomel,G. Brughelli,M. and Ahmaidi,S. (2010). "Improving repeated sprint ability in young elite soccer players: repeated shuttle sprints vs. explosive strength training". The Journal of Strength & Conditioning Research. 24(10):2715-2722.
10.Castagna, C. Manzi,V. Dottavio,S. Annino,G Padua,E. and Bishop,D. (2007). "Relationship between maximal aerobic power and the ability to repeat sprints in young basketball players". The Journal of Strength & Conditioning Research. 21(4):1172-1176.
11.Dowson,MN. Nevill,ME. Lacomi,HK. Neviil,AM. and Hazeldine,RJ. (1998). "Modelling the relationship between isokinetic muscle strength and sprint running performance". Journal of  Sport Sciences. 16:257-265.
12.Kaplan,T. (2010). " Examination of repeated sprinting ability and fatigue index of soccer players according to their positions". The Journal of Strength & Conditioning Research. 24(6):1495-1501.
13.Meckel,Y. Machnai,O. and Eliakim, A. (2009). "Relationship among repeated sprint tests, aerobic fitness, and anaerobic fitness in elite adolescent soccer players". The Journal of Strength & Conditioning Research. 23(1):163-169.
14.Newman, MA. Tarpenning, KM. and Marino, FE. (2004). "Relationship between isokinetic knee strength,single-sprint performance, and repeated-sprint ability in football players". The Journal of Strength & Conditioning Research. 18(4):867-872.
15.Rampinini, E. Bishop,D. Marcora,SM. Ferraribravo,D. Sassi,R. and Impellizzeri, FM. (2007). "Validity of simple field tests as indicator of match related physical performance in top-level professional soccer players". International  Journal of  Sport Medicine. 28:228-235.
16.Relly,T. Bangsho,J. and Franks,A. (2000). "Anthropometric and physiological predispositions for elite soccer". Journal of  Sports Sciences. 18:669-683.
17.Rikili, R. and Jones, CJ.(2012). "Senior Fitness Test Manual". Second edition, Human Kinetic Publisher, USA. 59-65.
18.Tumillity,D. (1993). "Physiological characteristics of elite soccer players". Sports Medicine. 16:80-96.
19.Wadley,G. and LeRossignal,P. (1998). "The relationship between repeated sprint ability and the aerobic and anaerobic energy systems". Journal of Science and Medicine in Sport. 1(2):100-110.
20.Young,W. Mc Lean, B. and Ardagna, J. (1995). "Relationship between strength qualities and sprinting performance". Journal of  Sports Medicine and Physical  fitness. 35:13-19.