دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، اردیبهشت 1394، صفحه 9-134 
تأثیر 6 هفته تمرین عضلات دمی (IMT) بر سرعت شنا

صفحه 51-62

افسانه آستین چپ؛ ناصر بهپور؛ وحید تأدیبی


ارزیابی و تحلیل عملکرد کاروان های اعزامی ایران در بازی های پارالمپیک

صفحه 85-95

کامران عیدی پور؛ حسین عیدی؛ همایون عباسی؛ ابوذر سوری؛ فرهاد نظری