وضعیت سقف شیشه ای و تأثیر آن بر کاهش توانمندی زنان در سازمان های ورزشی (مطالعه ی موردی : اداره ی کل ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

2 .استاد مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس تهران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه شهیدمدنی آذربایجان

چکیده

پدیده‌ی«سقف شیشه‌ای»بسیاری از زنانرااز پیشرفتبهطرفمشاغلبالاتر و مناصب مدیریتی باز می‌دارد. بنابراین، تحقیق حاضر قصد دارد تا وضعیت سقف شیشه‌ای در اداره‌ی کل ورزش و جوانان استان آذربایجان‌شرقی و تأثیر آن بر کاهش توانمندی زنان شاغل در آن سازمان را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، کارکنان شاغل در این سازمان و ادارت تابعه در شهرستان‌ها به پرسشنامه‌ی سقف شیشه‌ای پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌هایکولموگروف اسمیرنوف، تی مستقل و تحلیل مسیر با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS 19 و LISREL 8 استفاده گردید(05/0P≤). نتایج نشان داد بین دیدگاه‌های زنان و مردان به وجود سقف شیشه‌ای در سازمان و جامعه‌پذیری ضعف تفاوت معناداری وجود دارد؛ به طوری‌که زنان بیشتر از مردان به وجود سقف شیشه‌ای، و مردان بیشتر از زنان به جامعه‌پذیری ضعف اعتقاد دارند. نتایج حاصل از مدل تحلیل مسیر نشان داد سقف شیشه‌ای به طور مستقیم بر توانمندی، جامعه‌پذیری ضعف و خود ناتوان‌انگاری اثرگذار است. همچنین جامعه‌پذیری ضعف و خود ناتوان انگاری بر توانمندسازی اثری منفی و معنادار دارند. در نهایت، زنان شاغل در سازمان‌های ورزشی از پدیده‌ی سقف شیشه‌ای رنج می‌برند. لذا لزوم توجه به فرهنگ‌سازی در خصوص توانایی‌های زنان به خصوص توانایی‌های مدیریتی آن‌ها پیشنهاد می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Glass Ceiling Status and its Effect on Women’s Reduced Empowerment in Sport Organizations (A Case Study of East Azerbaijan Sport and Youth General Office)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Azadan 1
 • Hashem Koozechian 2
 • Mahdi Bashiri 3
 • Rasoul Norouzi Seyyed Hosseini 1
1 PhD Student of Sport Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor of Sport Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 PhD Student of Sport Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

“Glass ceiling” phenomenon prevents many women from advancing towards top posts and managerial positions. Therefore, this study aimed at investigating the status of glass ceiling in East Azerbaijan Sport and Youth general office and its effect on employed women’s reduced empowerment. All the personnel in this office and its affiliated offices in the cities of East Azerbaijan province responded to the glass ceiling questionnaire. To analyze data, Kolmogrov-Smirnov test, independent sample t test and path analysis were used with SPSS19 and Lisrel 8 (P≤0.05). Results showed a significant difference between men and women in their viewpoints on the existence of glass ceiling in this office and sociability of weakness, that is to say women believed in existence of glass ceiling more than men and on the contrary, men believed in sociability of weakness more than women. Results from path analysis showed that glass ceiling directly influenced empowerment, weakness sociability, and self-concept. Furthermore, weakness sociability and self-concept had a negative and significant effect on empowerment. Finally, women employed in sport organizations suffered from glass ceiling. It is suggested to pay more attention to cultural actions about women’s abilities specially their managerial abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Glass Ceiling
 • Sport and Youth General Office
 • Women’s Empowerment
 • Weakness Sociability
 • self-concept
 1. ابراهیم پور، حبیب؛ مکبری، امیرحسین؛ ریواز، داوود؛ روشندل اربطانی، طاهر. (1390). رسانهوسقفشیشه‌ای: تبییننقشتلویزیوندرارتقاءزنانبهسطوح مدیریتیجامعه. مدیریت دولتی، 3(6): 1-18.
 2. احسانی، محمد؛ شتاب بوشهری، سیده ناهید؛ کوزه چیان، هاشم؛ مشبکی، اصغر. (1387). بررسی و رتبه بندی عوامل بازدارنده‌ی ارتقاء زنان به پست های مدیریتی در هیأت های ورزشی استان خوزستان. پژوهش در علوم ورزشی، 19: 171-189.
 3. جعفرنژاد، احمد؛ اسفیدانی، محمدرحیم. (1384). وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت. مطالعات زنان، 3(7): 77-103.
 4. زهرئی، سپیده. (1387). بررسی تأثیر سلطه زبان مردانه بر ایجاد سقف شیشه ای در سازمان توسعه برق ایران. پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ی مدیریت، دانشگاه تهران. 20-40.
 5. شتاب بوشهری، ناهید. (1387). ارتقاء زنان به سطوح مدیریتی در سازمان تربیت بدنی کشور، موانع محیطی و فردی و ارائه‌ی الگوی مناسب. رساله‌ی دکتری مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس. 15-35.
 6. صفری، علی؛ فروغی ابری، معین. (1389). سقف شیشه‌ای و راه‌های شکستن آن برای زنان در ایران. مجله‌ی تدبیر، 217: 44-48.
 7. طالقانی، غلامرضا؛ پورعزت، علی‌اصغر؛ فرجی، بهاره. (1388). بررسی تأثیر سقف شیشه‌ای بر کاهش توانمندی زنان در سازمان توسعه برق ایران. نشریه‌ی مدیریت دولتی، 2: 89- 102.
 8. عبداللهی، مژگان. (1381). سقفشیشه‌ای: مانعارتقاءشغلیزنان. مطالعات مدیریت، شماره‌ 35 و 36: 198- 187.
 9. قره‌یاضی، هایده. (1381)، مدیریت زنان، حضوری واقعی نه سمبلیک. روزنامه همشهری. 24/6/1381

10. کتابی، محمود؛ یزدخواستی، بهجت؛ فرخی راستایی، زهرا. (1382). توانمندسازی زنان برای مشارکت در توسعه، فصلنامه پژوهش زنان، 7(1): 5-30.

11. گیوریان، حسن. (1386). زنان در مدیریت. تدبیر، شماره‌ی 103: 51. 

12.Brighton Declaration. (1994). Brighton Declaration on Women and Sport, International Working Group on Women and Sport. www.iwg-gti.org.

13.Cenzo DA, Robbins, SP. (2013). Human Resource Management, Wiley, 11th Edition. 200-350

14.McCrady, B. (2012). Overcoming the Glass Ceiling: Views from the Cellar and the Roof. Behavior Therapy: 43 (4): 718-720

15.Ronser JB. (1990). Ways Women Lead. Harvard Business Review, 68: 119-125.

16.RownakAfza, S., KhaleqNawaz, M. (2008). Factors Determining the Presence of Glass Ceiling and Influencing Women Career Advancement in Bangladesh. BRAC University Journal, 5(1): 85-92

17.Sartore, M., Cunningham, G. (2007). Explaining the Under-Representation of Women in Leadership Positions of Sport Organizations: A Symbolic Interactionist Perspective, Quest, 59(2): 244-256

18.United Nations Development Program. (2004). Human development Report: 221-224.