تأثیر 6 هفته تمرین عضلات دمی (IMT) بر سرعت شنا

نویسندگان

1 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی دانشگاه رازی

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

تحقیقات پیشین نشان داده­اند که تمرین عضلات دمی می­تواند عملکرد استقامتی ورزشکاران را در محدوده­ای از ورزش ها بهبود بخشد. با این وجود تحقیقات معدودی به بررسی تاثیر تمرینات تنفسی بر شناگران پرداخته است. به علت ویژگی های خاص سیستم تنفس در شناگران، این تحقیق به بررسی تاثیر تمرین عضلات دمی بر عملکرد سرعتی در شناگران پرداخته­است.در تحقیقات گذشته مشاهده شده است که تمرین عضلات دمی می­تواند عملکرد استقامتی ورزشکاران را در محدوده­ای از ورزش ها بهبود بخشد. با این وجود تحقیقات معدودی به بررسی تاثیر تمرینات تنفسی بر عملکرد ورزشی شناگران پرداخته است. به علت ویژگی های خاص سیستم تنفس در شناگران، این تحقیق به بررسی تاثیر تمرین عضلات دمی بر عملکرد سرعتی در شناگران پرداخته­است.در این پژوهش 16 نفر از اعضای تیم شنای دختران استان کرمانشاه به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به شکل تصادفی به دو گروه 8 نفری شبه تمرین (با میانگین سن 98/1±75/10 سال، قد 7/14±68/140 سانتیمتر، وزن 61/10±17/32 کیلوگرم) و تجربی (با میانگین سن 18/2±75/10 سال، قد 62/13±68/143سانتیمتر ، وزن 01/9±6/36 کیلوگرم) تقسیم شده و به مدت 6 هفته (3 جلسه در هفته، 30 تنفس در هر جلسه) به تمرین پرداختند. شدت تمرین در گروه تجربی معادل عدد 5 (شدید) و در گروه شبه­تمرین معادل با عدد 1 (خیلی سبک) در مقیاس بورگ اصلاح شده بود. .قبل و پس از پروتکل تمرینی از شناگران تست­های 25، 50 و 100 متر  کرال سینه گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون t و نرم افزار spss (سطح معنی­داری 05/0P<) استفاده شد.یافته­های پژوهش حاکی از آن است که پس از اعمال تمرین عضلات دمی، عملکرد شناگران گروه تجربی در مسافت 25 متر به صورت معنی­داری بهبود پیدا کرده بود (05/0P<) ولی در 50 و 100 متر، تغییر معنادار نبوده است.نتایج این پژوهش نشان داد که ممکن است سازگاری­های فیزیولوژیکی­ای که پس از تمرینات IMT در عضلات تنفسی اتفاق می­افتد، بتواند بهبود معنادار عملکرد گروه تجربی در شنای 25 متر را توضیح دهد، اما در رکورد شنای 50 و 100 متر تغییر معناداری مشاهده نشد. شاید بتوان گفت که سازگاری­های ایجاد شده نتوانسته مسافت­های بیشتر از 25 متر را تحت تاثیر قرار دهد. مکانیزم­های اثر گذار بر نتایج به دست آمده، هنوز به روشنی شناخته نشده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of 6 Weeks of Inspiratory Muscle Training (IMT) on Swimming Speed

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Astinchap 1
  • Naser Behpour 2
  • Vahid Tadibi 3
1 MSc. of Exercise Physiology, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Associate Professor, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Previous research has shown that inspiratory muscle training can improve endurance performance of athletes in a range of sports. However, few studies have tried to investigate the effect of respiratory training on swimmers. Due to the specific characteristics of the respiratory system in swimmers, this study examined the effect of inspiratory muscle training on speed performance of swimmers. 16 female members of the swimming team of Kermanshah province voluntarily participated in this study and randomly divided into sham training group (mean age 10.75±1.98 yr, height 140.68±14.7 cm, weight 32.17±10.61 kg) and experimental group (mean age 10.75±2.18 yr, height 143.68±13.62 cm, weight 36.6±9.01 kg) and trained for 6 weeks (3 sessions per week, 30 breaths per session). Training intensity in the experimental group was equal to 5(severe) and in the sham group was equal to 1(very slight) in modified Borg scale. Before and after the training protocol, 25, 50 and 100m front crawl swimming tests were performed. T test was used to analyze data by SPSS software (P<0.05). The findings showed that after inspiratory muscle training, performance of experimental group improved significantly in the 25m swimming test (P<0.05) while changes were not significant in 50 and 100m tests. This study demonstrated that physiological adaptations that occur after IMT training in respiratory muscles can explain the significant improvement in 25m swimming test in the experimental group. But 50 and 100m swimming tests did not show any significant changes. It may be noted that adaptations involved could not influence more than 25m. The mechanisms influencing these results are not yet known clearly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Swimmer
  • Inspiratory Muscles
  • Speed
  • Inspiratory Muscle Training (IMT)
  • Respiratory System
1.بهپور ناصر، همت فر احمد، موسوی امیر (1390): تاثیر تمرین آستانه فشار عضلات تنفسی بر عملکرد تهویه­ای و ظرفیت تمرینی، فصلنامه تحقیقات علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد، سال اول شماره 2، تابستان، ص:12-1.
2.Azizimasouleh M, Razmjoo S, HasanHarati S, Ahmadi P (2012). Effect of respiratory muscles training on swimming performance of elite female swimmers. Annals of Biological Research, 3 (1):196-203.
3.Brown PI, Sharpe GR, Johnson MA (2008). Inspiratory muscle training reduces blood lactate concentration during volitional hyperpnoea.Eur J ApplPhysiol 104: 111–1117.
4.Croix M.ST C, Morgan B J, Wetter T J, Dempsey J A (2000). Fatiguing inspiratory muscle work causes reflex sympathetic activation in humans. Journal of Physiology, 529.2, pp. 493—504.
5. Dempsey JA, Sheel AW, St Croix CM & Morgan BJ (2002). Respiratory influences on sympathetic vasomotor outflow in humans. RespirPhysiolNeurobiol130, 3–20.
6.Enright SJ, Unnithan VB (2011). Effect of inspiratory muscle training intensities on pulmonary function and work capacity in people who are healthy: a randomized controlled trial.PhysTher.Epub Apr 14.91(6):894-905.
7.Enright SJ, Unnithan VB, Heward C, Withnall L,Davies D (2006). Effect of High-Intensity Inspiratory Muscle Training on Lung Volumes, Diaphragm Thickness, and Exercise Capacity in Subjects Who Are Healthy. PHYS THER; 86:345-354.
8.Gigliotti F, Binazi B, Scano G (2006). Does training of respiratory muscles affect exercise performance in healthy subjects?Respiratory Medicine. 100, 1117–1120.
9.Griffiths LA (2009),  the application of respiratory muscle training to competitive rowing )dissertation(, School of Sport and Education Brunel University September, pages:12-70.
10. Hill K, Eastwood P (2011). Effects of loading on upper airway and respiratory pump muscle motoneurons.Respiratory Physiology & Neurobiology 179, 64– 70.
11.Kapus J (2013), Effects Of Inspiratory Muscle Training On Inspiratory Muscle Strength And Sprint Swimming Performance In Young Female And Male Swimmers, Kinesiologia Slovenica, 19, 1, 53–61.
12.Kilding AE, brown S, Mconnell AK (2010). Inspiratory muscle training improves 100 and 200 m swimming Performance.Eur J ApplPhysiol 108:505–511.
13.Klusiewicz A (2008). Characteristics of the inspiratory muscle strength in the well-trained male and female athletes.Biol.Sport 25:13-22.
14.Lima E V, Lima W L, Santos A N, Brito L M, Costa M (2008),  inspiratory muscle training and respiratory exercise in children with asthma. J Bras pneumol; 34(8): 552-558.
15.Lomax ME, McConnell AK (2003). Inspiratory muscle fatigue in swimmers after a single 200m swim. J Sports Sci 21:659–64.
16.Magadel R, Mcconell AK, Beckerman M, Weiner P (2007), inspiratory muscle training in pulmonary rehabilitation program inCOPD patients.Respiratory Medicine, 101, 1500-1505.
17.McConnell A K, Lomax M (2006). The influence of inspiratory muscle work history and specific inspiratory muscle training upon human limb muscle fatigue.J. Physiol. 2006;577;445-457.
18. McConnell AK (2009):respiratory muscle training as an ergogenic aid.  J ExercSciFit Vol 7  No 2 Suppl S18–S27.
19.Mickleborough T D. Stager J M. Chatham K. Lindley M R. Ionescu AA (2008),  Pulmonary adaptations to swim and inspiratory muscle training, Eur J ApplPhysiol (2008) 103:635–646.
20.Niemen D C(1993), fitness & your health, hapter 7. Pages 116-119, palo alto.ca.
21.Riganas CS, Vrabas IS, Christoulas K, Mandroukas K (2008).Specific inspiratory muscle training does not improve performance or VO2max levels in well trained rowers.J Sports Med Phys Fitness. Sep;48(3):285-92.
22.Romer LM, McConnell AK, Jones DA (2002). Effects of inspiratory muscle training on time trial performance in trained cyclists.J Sports Sci. 20:547-562.
23.Romer Lm, McConnell AK, Jones DA (2002). Effects of inspiratory muscle training upon recovery time during high intensity, repetitive sprint activity.Int J Sports Med, 23:353-360.
24.Sonetti DA, Wetter Tj, Pegelow DF, Dempsey JA (2001). Effects of respiratory muscle training versus placebo on endurance exercise performance.RespirPhysiol, 127:185-199.
25.Volianitis S, McConnell AK, Koutedakis Y, McNaughton L, Backx K, Jones DA (2001). Inspiratory muscle training improves rowing performance. Med Sci Sports Exerc. May;33(5):803-9.
26.Wells GD, plyley M, tomas S, goodman L, duffin J (2005). Effects of concurrent inspiratory and expiratory muscle training on respiratory and exercise performance in competitive swimmers.Eur J ApplPhysiol 94: 527–540.
27. Witt JD, Guenette JA, Rupert JL, McKenzie DC, Sheel AW (2007). Inspiratory muscle training attenuates the human respiratory muscle metaboreflex. J Physiol584: 1019–1028.