ارزیابی و تحلیل عملکرد کاروان های اعزامی ایران در بازی های پارالمپیک

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه، 2و3.استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

3 کارشناس ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه،

چکیده

تحقیق حاضر به توصیف و ارزیابی عملکرد کاروان­های اعزامی ایران به بازی­های پارالمپیک پرداخته است.  روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نوع مطالعات گذشته نگر است. جامعه آماری کلیه دوره­های بازی­های پارالمپیک یعنی هفت دوره (1988- 2012) که ایران در آنها حضور داشته است، می باشد. اطلاعات لازم از طریق منابع معتبر مرتبط با بازی­های پارالمپیک به دست آمد و با استفاده از آمار توصیفی ( جدول نمودار و غیره) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون کروسکال والیس و غیره) طبقه بندی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.از مهم­ترین یافته­های این تحقیق می توان به رابطه مثبت و معنادار بین مجموع مدال­ها و تعداد ورزشکاران (05/0P≤ و 47/0r=) اشاره کرد. همچنین، بین مجموع مدال کسب شده و جنسیت رابطه وجود داشت. رشته دو و میدانی با کسب 7 مدال و میانگین رتبه 29/44 مدال آورترین رشته ایران در پارالمپیک بوده است.  بهترین عملکرد کاروان پارالمپیک در بازی­های 2012 لندن و ضعیف­ترین عملکرد در بازی­های 1992 بود. سیاستگذاران ورزش باید توجه ویژه­ای به ورزش زنان داشته و از رشته­های پر مدالی همچون دو و میدانی حمایت و دیگر رشته ها را نیز تقویت کنند و در اعزام تعداد بیشتر ورزشکاران در قالب کاروان­های ورزشی متعدد همت گمارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment and Performance Analysis of Iran Caravans in Paralympics Games

نویسندگان [English]

 • Kamran Eydipour 1
 • Hossein Eydi 2
 • Homayon Abbasi 2
 • Abouzar Souri 3
 • Farhad Nazari 3
1 M.Sc., Razi University, Kermanshah, Iran
2 Assistant Professor, Razi University, Kermanshah, Iran
3 M.Sc., Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to assess and analyze performance of Iran caravans in Paralympics games. Researchmethod was descriptive-analytical and retrospective. The population consisted of all seven Paralympics games (1988 - 2012) in which Iran participated.  Data were collected through reliable resources of Paralympics gamesand analyzed using descriptive statistics (tables, charts, etc.) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and Kruskal-Wallis test, etc.). The results showed a significant positive relationship between total medals and number of participants (P≤0.05, r=0.47). Also, there was a relationship between total medals received and gender. Iran received most medals in Paralympics in track and field with 7 medals and mean rank of 44.29. Also, Iran caravans performed best in London 2012 games and worst in 1992 games. Sport policy makers should pay special attention to women's sport and support those fields such as track and field which receives many medals and attempt to send more athletes in caravans to Paralympics games.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Paralympics Games
 • Iran Athletes
 • Medal
 • Performance Assessment
 1. جکسون، ریچارد (1380). راهنمای مدیریت ورزشی، ترجمه خبیری و همکاران، تهران انتشارات کمیته ملی المپیک ، چاپ دوم،  ص 45-43.
 2. رستگاری، مهدی(1388).  قوانین و استاندارد های اماکن ورزشی معلولان، تهران، انتشارات عصر انتظار، چاپ سوم،  ص 65-61.
 3. سجادی، سید نصرالله (1388).  مدیریت سازمان های ورزشی، انتشارات سمت، تهران، چاپ نهم، ص 87-84.
 4. سجادی، سید نصرالله (1385). آشنایی با جنبش المپیک. انتشارات کمیته ملی المپیک، تهران، چاپ اول ، ص 94-92.
 5. سجادی، سید نصرالله، صفری، حمیدرضا، ساعت چیان، وحید، رسولی، سید مهدی (1392). اولویت بندیعواملمؤثربرموفقیتکاروانورزشیایراندربازیهای آسیایی2010گوانجو، پژوهش های مدیریت ورزشی و علوم حرکتی، 3 (5)، ص 14-1.
 6. عبدی، حامد و سجادی، سید نصرالله (1388). مقایسه قاره ای نتایج و مدال‌های بازی‌های المپیک تابستانی (2004- 1896). فصلنامه المپیک. شماره 45، ص 92-81.
 7. عزیزی، سارا (1385). تاریخچه بازی های پارالمپیک، سایت مرکز ضایعات نخاعی جانبازان، ص 46-25.
 8. محمد زمانی، تورج، عیدی، حسین، عسگری، بهمن (1391). ارزیابی عملکرد ایران در بازی های المپیک تابستانی در مقایسه با رقبای آسیایی، طرح پژوهشی خاتمه یافته،  دانشگاه آزاد اسلام آباد، ص 86-52.
 9. عیدی، حسین، عباسی، همایون، نظری، فرهاد، عیدی پور، کامران، سوری، ابوذر (1389). ارزیابی و تحلیل عملکرد ورزشکاران ایران در بازی­های المپیک تابستانی ( 1948 لندن- 2012 لندن). پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی، 2 (4)، ص 101 -91.

10. مهرجردی، محمد حسین(1391). بسط یک مدل ناپارامتریک برای ارزیابی عملکرد کشورهای شرکت کننده در بازی های المپیک، نشریه  مدیریت ورزشی، 14، ص 196-177.

11.Olympic and Paralympics Games Report (2004). Custom Index Solutions Research Report, the Mc Grow Hill Company, pp: 312-363.

12.Damask, L, et al (2006). Olympic Medal as Fruits of Comparison. Journal Of Experimental Psychology, Applied, 12, (3) pp: 166-178.

13.Dimitria, P (2009). Statistical Profile of Medals at the Beijing 2008 Olympic Games: Differences among Geographic Regions and Gender Trends. 17th International Seminar on Olympic Studies for Postgraduate Students, pp: 409- 416. 

14.Lins, M., Gomes, E.G., Soares, J., Soares, A. (2003). Olympic Ranking Based On a Zero Sum Gains Deal Model”. European Journal of Operational Research, 148, pp: 312-322.

15.Sinn, A, E (1999). Power, Politics and the Olympic Games. Library of Congress Cataloging-In Publication Data, pp: 211-219.

16.Yongjun, Li (2007). The Study of China Medals in the Olympic Games, University Of Science and Technology of China, Research Report for International Olympic Committee, pp: 17-65.