تأثیر مصرف عصاره زعفران بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز – 1(PON1) و پروتئین واکنشیC (CRP) سرم زنان جوان سالم به دنبال یک جلسه تمرین مقاومتی حاد

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی، گروه تربیت بدنی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند،

2 دانشیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

3 استادیار، گروه علوم پایه، دانشگاه علوم پزشکی، گناباد، ایران،

4 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشکده ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

چکیده

تمرینات ورزشی حاد و سنگین ممکن است استرس اکسایشی را بالا برده و سیستم های دفاعی بدن را تحت فشار قرار می دهند، از این رو اتخاذ تدابیر تغذیه ای از جمله مکمل های آنتی اکسایشی برای کمک به ورزشکاران لازم است. تحقیق حاضر به منظور تعیین اثر مصرف عصاره زعفران بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز-1 (PON1) و میزان پروتئین واکنشی C (CRP) سرم زنان جوان سالم پس از یک جلسه تمرین مقاومتی حاد انجام شده است. آزمودنی های این تحقیق. 30 زن غیر ورزشکار جوان که به طور تصادفی در 3 گروه مساوی (10 نفر) جای گرفتند. این گروه ها شامل گروه تمرین مقاومتی به همراه عصاره زعفران، گروه تمرین مقاومتی بدون مصرف عصاره زعفران و گروه کنترل بودند. آزمودنی ها پس از دوره مکمل سازی (4 هفته، 30 میلی گرم/روز) یک جلسه تمرین مقاومتی حاد با شدت 85 درصد یک تکرار بیشینه (1RM) را انجام دادند. نمونه های خونی در پایان دوره مصرف عصاره، قبل و بعد از پروتکل تمرین مقاومتی جمع آوری گردید. از آزمونهای آماری کروسکال والیس و یومن ویتنی استفاده گردید و سطح معنی داری 05/0p< در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که در گروه تمرین مقاومتی به همراه عصاره زعفران و گروه تمرین مقاومتی تنها، فعالیت PON1 افزایش معناداری یافت (به ترتیب 04/0P= و 00/0P=)؛ ولی اختلاف میانگین PON1 بین دو گروه معنادار نبود (54/0P=). از طرف دیگر، 4 هفته مصرف عصاره زعفران به همراه تمرین مقاومتی حاد، بر CRP تأثیر معنی داری نداشت (36/0P=). هر چند مصرف 4 هفته عصاره زعفران با دوز 30 میلی گرم/روز بدون تاثیر معنی دار بر  میزان CRP، سطح PON1 سرم را به طور معنی دار بالا برد، اما این افزایش فراتر از تغییر ایجاد شده بر اثر اجرای تمرین مقاومتی حاد به تنهایی نبود؛ لذا بر اساس نتایج حاضر، نمی توان این دوز مصرفی را دارای تاثیر موثر بر فعالیت آنزیم ضداکسایشی PON1 در زنان سالم غیرفعال دانست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Saffron Extract Consumption on the Serum Paraoxonase-1 (PON1) Enzyme Activity and C - Reactive Protein (CRP) in Healthy Young Women Following a Session of Acute Resistance Training

نویسندگان [English]

  • Mahboube Ajam 1
  • Mohammad Ismail Afzalpour 2
  • Hossein Abtahi 3
  • Marzieh Saghebjou 4
1 MSc. Of Physical Education, Physical Education Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
3 Assistant Professor, Basic Sciences Department, Medical Sciences University, Gonabad, Iran
4 Assistant Professor, Physical Education Department, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Birjand University, Birjand, Iran
چکیده [English]

Acute and heavy exercises may increase oxidative stress and thereby suppress defense systems; thus it is necessary to adopt nutrition strategies such as anti-oxidative supplements to help athletes. The aim of this study was to determine the effect of consumption of saffron extract on the serum PON1 enzyme activity and CRP in healthy young women following one session of acute resistance training. 30 young non- athlete women were divided randomly into three groups including resistance training plus saffron extract, resistance training and control (each 10 subjects). After the supplementation period (4 weeks, 30 mg/day), the subjects performed a session of acute resistance training at %85 of 1RM (one repetition maximum). Blood samples were taken at the end of the supplementation period, before and after the resistance training protocol. Kruskal-Wallis and Mann-Whitney U tests were used at P<0.05. Results indicated that PON1 activity increased significantly in resistance training plus saffron extract group and resistance training group (P=0.04, P=0.00 respectively) while the mean difference of PON1 was not significant between the two groups (P=0.54). Four weeks of saffron extract plus acute resistance training did not have a significant effect on CRP (P=0.36). Although four weeks of saffron extract consumption (30 mg/day) significantly increased serum PON1 but did not have a significant effect on CRP, this elevation was not beyond the changes induced by acute resistance exercise alone. Based on the current results, this dose of saffron extract cannot be considered to have an influential effect on the activity of PON1 anti-oxidative enzyme in healthy inactive women.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saffron Extract
  • resistance training
  • Paraoxonase-1 Enzyme
  • C-reactive protein
  • Healthy Young Women
1.اراضی، حمید، دمپرچی، ارسلان، بابایی، پروین، (1386)، پاسخمرحلهحادبهیکو دوجلسهتمریناتاستقامتی ومقاومتیهمزمان ، فصلنامه المپیک، سال پانزدهم - شماره 3، صص: 67-80.
2. اسدی مرغملکی، مهران، (1387)، بررسی تأثیر عصاره زعفران بر الگوی الکتروفورتیک اجزای پروتئینی سرم در موشهای سوری نر، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان، 13 (4) :23-29.
3. افضل پور، محمد اسماعیل، قراخانلو، رضا، گائینی، عباسعلی، ملک نیا، ناصر، (1382)، تاثیر تمرینات هوازی متوسط و شدید بر فعالیت آنزیم پاراکسوناز 1 ( PON1 )  و نیمرخ لیپیدی سرم مردان سالم غیر ورزشکار، فصلنامه المپیک 3 و 4 ( پیاپی 24 ): 115 – 134.
4. اکبری، مینا، معتمدی، پژمان، (1391)، تأثیر مصرف کوتاه مدت و بلند مدت مکمل زعفران بر ظرفیت ضداکسایشی تام سرم دوندگان تمرین کرده استقامتی، همایش ملی دانشجویی ایمونولوژی ورزشی.
 5. جعفری افشار، نیک خرد  ، جواد، ملکی راد، علی اکبر، (1390)، تأثیرمکملدهیکوتاهمدتکافئینبرپاسخالتهابیحادناشیازدویدندرسرازیریدرمردان، مجله سلول و بافت، جلد2، شماره 4، 377-385.
6. حسینی کاخک، علیرضا، خادم الشریعه، میترا، امیری، طیبه، داورزنی، زهره، (1390)،  یکجلسهتمرینمقاومتیدایرهای C پاسخلپتینوپروتئینواکنشی دردختراندانشجویدارایاضافهوزن، فصلنامه افق دانش، شماره 3، صص: 55-65.
7. رحمانی، مازیار، رئیس زاده، فرید، صولتی، مهرداد و همکاران، (1380)، ارتباط سطح سرمی لیپوپروتئین و آپوپروتئین و فعالیت آنزیم پاراکسوناز سرمی با بیماری عروق کرونری زودرس، مجله پزشکی کوثر، شماره (4)6: 253-259.
8. ژولت، راداک، (1386) ، رادیکال های آزاد در ورزش و پیری، عباسعلی گائینی، محمدرضا حامدی نیا، رضا طیبی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تربیت معلم سبزوار، 30-55.
9. شادمان فرد, علی ، نقی زاده باقی, عباس ، نعمتی, علی ، مأذنی, محمد (1391) تاثیر آب انار بر فعالیت آنزیم پارااکسوناز-1 به دنبال ورزش درمانده ساز. در: هشتمین کنگره بین‌المللی پزشکی ورزشی ایران , 13-15 اردبیهشت 1391.
10. عزیزی، میترا، رزمجو، سحر، رجبی، حمید، هدایتی، مهدی، شریفی، کبری، ( 1389)، تأثیر مکمل های آنتی اکسیدانی بر فشار اکسایشی و آسیب عضلانی به دنبال یک دوره تمرین سنگین در دختران نوجوان شناگر، مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 5 (3)، 1-10
11. علیزاده، حمید، دریانوش، فرهاد، مهربانی، داوود، کوشکی، مریم، (1390)، بررسیتغییراتشاخصهایالتهابیوآسیبعضلالانیدرموشهاینرنژادسوریبعداز هشتهفتهتمرینهوازیومصرفمکملامگا، علوم زیستی ورزشی، شمارة 10، صص : 94-77.
12. مرادی ، زهرا،  شمشکی ، افسانه، باسامی، مینو، (1390)، تأثیر مصرف مکمل زعفران بر تغییرات سطوح آنزیمی سوپراکسایددیسموتاز و کاتالاز طی یک جلسه فعالیت شدید بیهوازی در زنان جوان، نشریه فیزیولوژی ،شماره 14 صص199-130 .
 13. نایبی فر،شیلا ، افضل پور، محمد اسماعیل ، ثاقب جو، مرضیه، هدایتی، مهدی، شیرزائی، پریوش، (1391)، تأثیر تمرین مقاومتی و هوازی بر سطوح سرم پروتئین واکنش گرC نیمرخ لیپیدی و ترکیب بدنی زنان دارای اضافه وزن، مراقبت های نوین، فصلنامه علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، 1390؛ (4) 8 :196 -186.
14. Aguilo, A, Tauler, P, Fuentespina, E, (2005). Antioxidant response to oxidative stress induced by exhaustive esercise, Physiol Behav, 31, 84(1): 1-7.
15. Akhondzadeh, S.H, Tahmacebi-Pour, N.A, Noorbala, A.A, Amini, H.O, Fallah-Pour, Jamshidi, A.H, et al, (2005). Crocus sativus L. in the Treatment of Mild to Moderate Depression: A Double-blind, Randomized and Placebo-controlled Trial. Phytother. Res. 19, 148–151.
16. Andrzejewski, M, Marcin, C, Jan, Wik, Magdalena, Z, Igor Z, (2008). The influence of individualizing physical lods on speed, ceratin kinaz activity and lactate dehydrogenize in football layers. Biology of Sport, 25(2): PP:135-146.
17. Arslan, C F, Gulcu, M F, Gursu, (2005). Effect of oxidative stress causedby acute and regular exercise on levels of some serum metabolites and the activity of paraoxonase and  arylesterase. Biology of Sport, Vol. 22: 375-383.
18. Atashak, S and Baturak, K, (2012).The Effect of BCAA Supplementation on Serum C – Reactive Protein and Creatine Kinase after Acute Resistance Exercise in Soccer Players. Annals of Biological Research, 3 (3):1569-1576.
19. Blake, G & Ridker, (2002). Inflammatory bio-markers cardiovascular risk prediction, J, Intern, Med, 252(4), 283-49.
20. Bnitez S, Sanchez-Quesada, JL, (2002). Changes low density lipoprotein electrongegativity and oxidizability after aerobic exercise are related to the increae in associated non-esterified fatty acids : atherosclerosis Jon. 160(1): 223-32.
21. Briviba, K, Watzl, B, Nickel, K, Kulling, S, Bös, K, Haertel, S, Rechkemmer G, Bub, (2005). A half-marathon and a marathon run in­duce oxidative DNA damage, reduce antioxidant capacity to protect DNA against damage and modify immune function in hobby runners. Redox Rep; 10: 325–331
22. Cosio-Lima, LM, Schuler, PB, Reynolds, KL, Taylor, L, Kellog, G, Cerney J, and et al, (2008). Preliminary study of the effects of age and type2 diabetes on the release of IL-6, IL-10, TNF a and cortisol in response to acute exercise. J Exerc Physiol. 11(3):33-41.
23. Drager, CH J, (2012).Effect of DHA supplementionon muscle damage and inflammation during the first tow weeks of a novice resistance training program, Handbook Personal Acknowledgements, 1-290.
24. Durrington , PN, B, Mackness , and MI, Mackness, (2001).Paraoxonase and atherosclerosis. Arterioscler Thromb Vasc Biol, 21 :473 – 480 .
25. Ghuge, G, Zine , R, .Mogrekar, M, (2012). Hhgh sensitivity C-reactive protein, paraoxonase 1 and  high  density lipoprotein cholesterol in myocardial infaction, International Journal of Biomedical and Advance Research. 637-670.
26. Heffernan, KS, Jae Sae, Y, Vieira, V.J, Iwamoto, G.A, Wilund, K.R and et al, (2009). C-reactive protein and cardiac vagal activity following resistance exercise training in young African-American and white men. Am J Physiol Regul Integrated Composition Physiol. 296: R1098-R1105.
27. Iwai, K, Iwamura, Y, Yamashita, S, Wadano, Y, Mesaki, N, (2006).Effect of tea catechins on mitochondrial DNA 4977-bp delections in human leucocytes. Fundamen and  Mechan of Mutagenesis, 595(1-2): 191-5.
28. Kabasakalis, A, Kyparos, A, Tsalis, G, Loupos, D, Pavlidou, A, Kouretas, D, (2011). Blood oxidative stress markers after ultramarathon swimming, J Strength Cond Res, 25(3):805-11.
29.  Kamalipour, M, Akhondzadeh, S, (2011). Cardiovascular Effects of Saffron:An vidence-Based Review. J Teh Univ Heart Ctr. 6(2):59-61.
30. Mottaa. S, Letellier. C, Ropertb . M, Mottab. C,  Thiébaulta. JJ, (2009).Protecting effect of vitamin E supplementation on submaximal exercise-induced oxidative stress in sedentary dogs as assessed by erythrocyte membrane fluidity and paraoxonase-1 activity. Volume 181, Issue 3,  Pages 288–295.
31. Mousavi, SH, Tayarani, NZ, Parsaee, H, (2009).Protective effect of saffron extract and crocin on reactive oxygen species-mediated high glucose-induced toxicity in PC12. Aug 27.
32. Namazi, A, Agha Alinejad, H, Piry, M, Rahbarizadeh, F, (2010).Effect of short long circles resistance training on serum levels of homocysteine and CRP in active and inactive women. J Endocrinol Metab. 12(2):169-76.
33. Özdag, Selçuk, (2010). Effects of short-term exercise on heart-rate blood pressure oxidative stress paraoxonase activity and lipid hydroperoxide, African Journal of Pharmacy and Pharmacology Vol. 4(9), pp. 658-661.
34. Otocka-Kmiecik, A, Monika OM, (2009). The role of genetic (PON1 polymorphism) and environmental factors, especially physical activity, inantioxidant function of paraoxonasePostepy Hig Med Dosw; 63: 668-677.
35. Pawloska, D, Moniuszko-Jakoniok, J, Soltys, M, (1985).Pharathian-methyl effect on the activity of hydrolytic enzyemes after single physical exercise in rats. Pol J Pharmacol pham seo-oct. 37(5):629-38.
36. Robison, CE, (2011).The Relationship between Oxidized Low-Density Lipoprotein and Paraoxonase 1 Following Acute Exercise.Directed by Dr. Paul Davis.149 pp.
37. Scharhag, K, Rohde, T, Asp, A, Schjerling, P, Pedersen, B.K. (2001). Chemokines are elevated in plasma after strenuous exercise in humans. Eur J Appl Physiol. 84(3):244-5.
38. Tsakiris,  S.,  Karikas, G. O., Parthimos, T., Tsakiris, T., Bakogiannis, B., Schulpis, K.H. (2009).alpha-Tocopherol supplementation prevents the exercise-induced reduction of serum  Paraoxonase 1/Arylesterase activities in healthy individuals.European Journal of Clinical Nutrition. 63:215–221.
39. Tomas, M, Raberto, E, Mariano, S. (2002).Paraxonase1-129 polymorphism.Modulates the effect of regular and acute exercise on paraxonase1 activity. Journal of lipid research, 43:713-720.
 40. Thomas, N.E., Baker, J.S., Graham, M.R, Cooper, S.M and Davies, B. (2008).C-reactive protein in schoolchildren and its relation to adiposity, physical activity, aerobic fitness and habitual diet.British Journal of Sports Medicine. 42: 357-360.
41. Vincent, H.K, Bourguignon, C, Vincent, K.R. (2006). Resistance training lowers exercise-induced oxidative stress and homocysteine levels in overweight and obese older adults.Obesity. 14(11):1921-30.
42. Weight LM, Alexander D, Jacobs P. Strenuous exercise: Analogous to the acute-phase response, Clin Sci. 1991;81(5):677-83.