مقایسه اثر سه روش تمرینی منتخب آمادگی جسمانی، بر فارکتورهای هماتولوژیک فوتبالیست های نوجوان

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینا، همدان

چکیده

هدفازاینتحقیقمقایسهاثرسهروشتمرینیمنتخبآمادگیجسمانیبرفاکتورهایهماتولوژیکفوتبالیست‌هاینوجواناست.در اینمطالعه که48فوتبالیستنوجوانشرکتداشتند، بهچهارگروهمساوی((n=12  تقسیمشدند.  گروهیک:بهطورمتناوبیکجلسهتمریناستقامتی،یکجلسهتمرینقدرتیویکجلسهتمرینسرعتیرا به مدت 15 جلسه انجامداند. گروهدو:پنججلسهاولپروتکلتمرینیراتمریناستقامتی،پنججلسهدومراتمرینقدرتیوپنججلسهآخرراتمرینسرعتیانجاممی دادند. گروهسه: هرسهفاکتور استقامت،قدرتوسرعترادرهرجلسهتمرین می کردند. گروهچهار: (گروه کنترل) فقط تمریناتروزمرهفوتبال را انجام می داند. قبلوبعدازاجرایپروتکلتمرینی(بعداز12ساعتناشتا) ازوریدبازوییتمامی شرکتکنندگانبهمقدار 5 سی­سی خون­گیریبهعملآمد. یافته­ها توسط آمار توصیفی و استنباطی (t  همبسته و ANOVA و آزمون تعقیبی توکی)، باسطحمعنیداری (05/0P<) مورد بررسی قرار گرفت. نتایجنشانداد، تعداد پلاکت­ها در گروه دو افزایش معناداری (029/0=P) نسبت به پیش از تمرین داشت. همچنین در گروهیک:تعدادگلبول­هایقرمز (05/0=P)  نسبت به گروه­ دو  و درصد هماتوکریت به ترتیب نسبت به گروه دو (009/0=P)و گروه سه (04/0=P) و گروه کنترل(01/0=P) و میانگین حجم گویچه­ای و پهنای توزیع گلبول قرمز نسبت به گروه سه به ترتیب  (009/0=P) و (02/0=P) افزایش معناداری داشت. در گروهسهتعدادپلاکت‌ها  نسبت به گروه یک افزایش معناداری (005/0=P) داشت. نتایجحاکیازایناست،جهت توسعهعوامل هماتولوژی و افزایش سطح آمادگی نوجوانان فوتبالیست، از روش تمرینی توسعه فاکتور های آمادگی جسمانی ( استقامت، قدرت و سرعت) همزمان، اما در جلسات تمرینی جداگانهاستفادهشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of Three Selected Training Methods of Physical Fitness on Hematological Factors of Adolescent Soccer Players

نویسندگان [English]

 • Asadollah Chezani Sharahi 1
 • Mohammad Ali Samavati Sharif 2
1 MSc. of Physical Education and Sports Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to compare the effect of three selected training methods of physical fitness on hematological factors of adolescent soccer players. 48 adolescent football players participated in this study who were divided into four equal groups (n=12). Group 1 intermittently performed one session of endurance training, one session of strength training, and one session of speed training for 15 sessions; Group 2 performed five sessions of endurance training, five sessions of strength training, and five sessions of speed training; Group 3 performed all three factors of endurance, strength and speed in each session; Group 4 (control group) performed daily football training. Before and after the training protocol (after 12 hours of fasting), 5cc blood was collected from participants' arm veins. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics (paired samples t test, ANOVA and Tukey post hoc test) at P˂0.05. Results showed a significant increase in the PLT in group 2 (P=0.029) compared with the pre-training. Also, group 1 showed a significant increase in the RBC (P=0.05) compared with group 2, %Hct (P=0.009) compared with group 2 and (P=0.04) compared with group 3 and (P=0.01) compared with the control group and MCV (P=0.009) and Hb (P=0.02) compared with group 3. Group 3 significantly increased PLT compared with group 1 (P=0.005). It is recommended that a concurrent method of development of physical fitness factors (endurance, strength, speed) should be used in separate training sessions.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Three Training Methods of Physical Fitness
 • Hematology
 • Adolescent Soccer Players
 • Endurance
 • Strength
 • Speed
 1. رابرت آ رابریگز، اسکات ا رابرتس. (1384). "اصولبنیادیفیزیولوژیورزشی". ترجمه: عباسعلی گائینی، ولی ا...دبیدی روشن. ، جلد اول ،انتشارات سمت،. تهران، ص؛645.
 2. رضایی سراجی. بتول ، رواسی. علی اصغر ، حاجی فتحعلی. عباس ، سوری. رحمان ، مهدی زاده. مهشید ، امینی. مهدی، (1391)."اثر تمرین‌ های هوازی بر شاخص ‌های اریتروسیت خون بیماران مبتلا به سرطان ‌های خون بعد از پیوند اتولوگ سلول ‌های بنیادی محیطی". ویژه نامه سلول بنیادی دوره 9 شماره 3، ص؛251-257.
 3. قنبری نیاکی. عباس، محمدی. شهربانو. (1388)."اثر4 هفتهتمرینبیهوازی (رست)برتغییراتهماتولوژیکدرکیکبوکسورهایمرد". پژوهش نامه علوم ورزشی، دوره 5 شماره 10، ص, 75 -  87.
 4. گانونگ. ویلیام اف، (1390). "کلیات فیزیولوژیپزشکی". ترجمه؛ علی حائری روحانی، وهاب باباپور، سعیدخامنه. انتشارات جهان ادیب و سیناطب، تهران، ص؛ 658 .
 5. گایتون، آرتور. (1391). " فیزیولوژیپزشکی ". ترجمه: حوری سپهری، علی رستگار فرج زاده، کامران قاسمی. انتشارات اندیشه رفیع. تهران، ص؛696.
 6. گائینی، عباسعلی.(1380)."بررسیتاثیریکفعالیتورزشیبیشینهبر پاسخعواملهماتولوژیکال نوجوانانورزشکارو غیرورزشکار". فصلنامه المپیک، سال نهم، شماره20، ص؛ 23 – 32.
 7. هنری، دیویدسون. (1391).  "هماتولوژیو انعقاد". ترجمه: محمد درخشان ، جلد4. نشر چهر، تهران، ص؛ 354.
 8. Ahmadizad S, El-Sayed MS. (2003). “The effects of graded resistance exercise on platelet aggregation and activation. Med Sci Sport Exercise; Vol.35(6): pp.1026-32.
 9. Boyajiev N, Taralov Z. (2002). “Red blood cell variables in highly trained pubescent athletes: a comparative analysis. Br J Sport Med; Vol. 34(3): pp. 200-204.
 10.  De Meirelles L. R., A. C. Mendes-Ribeiro, M. A. P. (2007). “Chronic Exercise Reduces PlateletActivation in Hypertension. Scand J Med Sci Sports; Vol. 129(3): pp.307-21.
 11.  Dill DB, costill DL, (1974). “Calculation of percentage changes in volume of blood, plasma, and red blood cells in dehydration”. J Appl physiol : Vol. 3(72): pp.247-248.
 12. Florian Bobeuf,  M´elissa Labont´e,  Abdelouahed Khalil, and Isabelle J. Dionne,(2009). “Effect of Resistance Training on Hematological Blood Markers in Older Men and Women: A Pilot Study. Hindawi Publishing Corporation Current Gerontology and Geriatrics Research. Vol. 2009 (2009), Article ID 156820, 4 pages
 13.  FosterNK,martyn JB,rangno RE,Hogg JC,pardy RL. (1986). “Leukocytosis of exercise: Role of cardiac output and catecholamines. J Appl  physiol: Vol. 61(6), pp. 2218 -2223.
 14.  Fujitsuka S, Koike Y, Isozaki A, Nomura Y. (2005). “Effect of12 week of strenuouse physical training on haemorheological change. Military Medicine; Vol. 170(7): pp.590-4.
 15. Ghanbari-Niaki A, Amirnejad S, Mannani MA. (2006). “Effect of three inconsecutive one mile running on hematological variables and VO2max. Journal of Sports Sciences; Vol. 2(3): pp. 53-64.
 16.  Gleeson M. (2005). “Interrelationship between physical activity and branched-chain amino acids. J Nutr; Vol. 135 (6): pp. 1591S-5S.
 17.  Gaeini AA. (2001). “Comparison the effect of maximal and submaximal exercises on hematological parameters in athletic and non - athletic young male students. Harakat; 10: pp. 125-35
 18. Heinicke K, Wolfarth B, Winchenbach P, Biermann B Schmid A, Huber G, et al. (2001). “Blood Volume and Hemoglobin Mass in Elite Athletes of Different Disciplines. Int J Sports Med; Vol. 22(7): pp. 504-12.
 19. Karakoc Y, Duzova H, Polat A, Emre MH, Arabaci I. (2005). “Effect of training period on hamorheological variables in regularly trained footballers. Br J Sports Med; Vol.39 (2): e4
 20. Lohman TG. (1997). “The use of skin fold to estimate Body fatness on children and Youth. Journal of Physical Education, Recreation & Dance , Vol. 58 (9): pp. 98-102.
 21. Mousavizadeh MS, EbrahimKh, Nikbakht HA. (2009). “Effect of one period of selective aerobic training on hematological indexes of girls. Sci J Iran Blood Transfus Org; Vol.6 (3): pp. 227-31.
 22. MujikaI,Padilla S, Geyssant A, Chatard JC, (1997). “Hematological Responses to Training andTaper in Competitive Swimmers:Relationships with Performance. Arch Physio l Biochem: Vol. 105 (4): pp. 379-85.
 23. Natale Valeria Maria; Ingrid koren Brenner; Andrei Ion Moldoveanu ;Paris Vasiliou; Pang shek; Roy Jesse Shephard, (2003). “Effect of three different types of exercise on blood leukocyte count during and following exercise. Sao Paulo Med J/Rev Paul Med; Vol.121(1): pp. 9-14.
 24. Shamoon Noushad, Sadaf Ahmed , HibaJafri and Sikandar Khan Sherwani. (2012).  “Effect  of Exercise on Hematological Parameters: A Study on Trained Versus Un-Trained Male Subjects.  Pak. j. life soc. Sc; Vol. 10(1): pp. 18-21
 25.  Shephard RJ, editor. (1997). “Physical activity, training and the immune response. Carmel: Cooper Publishing Group. 463 pages.
 26. Schumacher YO, Grathwohl D, Barturen JM, Wollenweber M, Heinrich L, Schmid A, et al. (2000). “Haemoglobin, Haematocrit and Red Blood Cell Indices in Elite Cyclists. Are the Control Values for Blood Testing Valid? Int J Sports Med; Vol. 21(5): pp. 380-5.
 27. Yükse SAVUCU. (2012) . “Effect of long-term training on physical and hematological values in young female handball playersAfrican . Journal of Microbiology Research Vol. 6(5), pp. 1018-1023.
 28. Zar A, Fatemeh A, Khosrow E, Friborz H and Davar A. (2012). “Effect of 8 Weeks Endurance Training on Immune System. Journal of the Dow University of Health Sciences Karachi, Vol. 6 (2): pp. 56-61.