نقش کیفیت و قیمت در خرید کفش ورزشی توسط دانشجویان ورزشکار دانشگاه های کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه رازی

3 استادیار دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف این پژوهش ارزیابی نگرش و رفتار مرتبط با نقش عوامل کیفیت و قیمت در خرید کفش ورزشی در بین دانشجویان ورزشکار بود. جامعه آماری را دانشجویان ورزشکار شرکت کننده در دهمین المپیاد ورزش دانشجویی دانشگاه های کشور تشکیل می داد. به منظور گردآوری داده ها، 450 پرسشنامه محقق­ساخته دربین دانشجویان ورزشکار دختر و پسر که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای انتخاب شدند توزیع شد که از میان پرسشنامه­های عودت داده شده، 380 مورد قابل قبول بود و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. به منظور تحلیل داده­ها از آزمون های تی همبسته و تی مستقل و تحلیل واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج نشان داد، کیفیت به طور معنی­داری نسبت به قیمت دارای اهمیت بیشتری است. اهمیت هر یک ازعوامل کیفیت و قیمت تحت تاثیر جنسیت قرار داشت، بدین صورت که کیفیت برای زنان درمقایسه با مردان مهم­تر بود و برای مردان، عامل قیمت اهمیت بیشتری داشت. همچنین، اهمیت کیفیت متاثر از سطح درآمد نبود، اما قیمت در بین گروه­های مختلف در آمدی دارای میزان اهمیت متفاوتی بود؛ با افزایش درآمد به طور نسبی اهمیت قیمت کاهش می­یافت. بیش از 45 درصد پاسخ­دهندگان، کیفیت کفش­های تولید داخل را در مقایسه با برندهای وارداتی پائین­تر ارزیابی کردند. نسبت خرید کفش­های ورزشی تولید داخلی به کفش­های وارداتی در بین پاسخ­گویان کمتر از 1 به 3 بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Quality and Price in Purchasing Sport Footwear in Iranian University Student Athletes

نویسندگان [English]

  • Bahram Yousefi 1
  • Seyyedeh Zahra Tabatabai 2
  • Keivan Shabani Moghaddam 3
1 Associate Professor, Razi University, Kermanshah, Iran
2 M.Sc. of Sport Management, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to assess the viewpoints on the role of quality and price in purchasing sport footwear in athlete students. The statistical population consisted of university student athletes participating in 10th Iran Sport Olympiad of Universities.  To collect data, 450 researcher-made questionnaires were distributed among male and female university student athletes who were selected by cluster random sampling method. Out of returned questionnaires, 380 questionnaires were accepted and analyzed. To analyze data, dependent and independent t tests and one-way analysis of variance were used. The results showed that quality was significantly more important than price. The importance of both quality and price was affected by gender, that is to say quality was more important to women than men and price was more important to men than women. The importance of quality was independent from income; however, price had different degrees of importance among different income groups; an increase in income reduced the importance of price. More than 45% of respondents believed that the quality of domestic sport footwear was lower than imported brands. The ratio of domestic sport footwear purchase to imported footwear was less than 1 per 3 pair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing
  • Stimulus-Response Model
  • Consumer Behavior
1.روزنامه سرمایه.( سیزدهم آبان ماه 1385 ) بازار کفش فوتبال در ایران. بازار کالا . شماره 312، ، صفحه 15،.
2.روزنامه سرمایه. ( شنبه سیزدهم شهریورماه 1385 ) بازار خرید و فروش کفش ورزشی. بازار کالا.شماره 269، ، صفحه 15،
3. دهقانی، جلیل. خاشعی، سیمین­دخت (1386). صنعت کفش، گزارش دفتر صنایع نساجی وزارت صنایع و معادن، ص21-23.
4.عسکریان، فریبا؛ جعفری، افشار (1387)، بررسی اقتصادی هزینه های ورزشی خانوارهای ایرانی در سال های 1377و 1380. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 18، ص 75 الی8
5.یوسفی، بهرام. حسنی، زهره(1389) مبانی بازاریابی در ورزش. انتشارات دانشگاه رازی، چاپ اول، صص 90-81.
6.یوسفی، بهرام. کمیل، دشتی. وریا، طهماسبی(1389). تفسیرنتایج و گزارش نویسی در SPSS. انتشارات دانشگاه رازی، چاپ اول، ص 120.

 

7.Aaker, D.A. (1996). Measuring Brand Equity Across Products and Markets, Free Press, New York, NY, pages 22-23.
8.Annie,B. Christina,J. Minna,P.(2006). Branding and Gender, How adidas communicate gender values. Business administration, Unpublished Master’s Thesis. Karlstad University.
9.Constantinides, E. (2006) The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing Journal of Marketing Management, 22, 407-438.
10.Erenkol, A, D. and Duygun, A. (2010). Customers perceived brand equity and a research on the customers of Bellona which is a Turkish furniture brand, The Journal of American Academy of Business, Vol.16, No. 1, page 33.
11. Eunju, K,  Kim, K H,  Zhang , H (2008) A Cross Cultural Study of Antecedents of Purchase Intention for Sports Shoes in Korea and China. Journal of Global Academy of Marketing Science, Volume 18, Issue 1, pages 157-177
12.Garvin, D. A. (1988) Managing Quality: The Strategic and Competitive Edge. Free Press: New York, pages 57-63.
13.Kanharisi, c. (2006) factor affecting the consumer’s decision on baying shoes: a case study of students in HO CHI MINH CITY in VIETNAM. Unpublished Master’s thesis, The University of the Thai Chamber of commerce
14.Keller, K.L. (1993), “Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity”, Journal of Marketing, Vol. 57, No. 1, pp. 1-22
15.Kotler, P. (2003), Marketing Management, 11th Edition, Prentice Hall International Editions, pages 88-89.
16.Kotler, P. and Keller, K.L. 2006. Marketing Management, 12th Ed. New Jersey: Pearson Prentice Hall, pages 113-118.
17.Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2001), Principles of Marketing, Third European Edition, Prentice Hall, Pearson Education Limited. Pp 1-100.
18.Li, H., Jin, H., and Yuan, G. (2011) Research on brand equity of sportstake the replacement of the brand lining as example. Journal of Sustainable Development, Vol. 4, No. 1. Abstract.
19.Lyons, R. Johnson C. Jackson, E. N. (2011) Factors that Influence African-American Millennials to Purchase Athletic Shoes. United States Sports Academy - "America's Sports University" The Sport Journal.vol 14. [Available at: http://www.thesportjournal.org]
20.Lyons, R., & Jackson, E. N. (2001). Factors that influence African American Gen-Xers to purchase Nikes. Sport Marketing Quarterly, 10 (2), 96-101.
21.McCarthy, E.J. (1996). Basic Marketing: A managerial approach. 12th Edition, Homewood, IL: Richard Irwin, pages 222-223.
22.Mullin, B., Hardy, S. and Sutton, W. (2008). Sport marketing (4th Ed.). Human Kinetics: Champaign, IL. Pp1-100.
23.Paár, D. (2011) The income and price dependency of the Hungarian sport goods consumption. Social and Management Sciences,19/1 : 11–17
24.Palan, K.M. (2002) Gender Identity in Consumer Behavior Research: A Literature Review and Research Agenda, Academy of Marketing Science Review, 2001(10), pp. 1-26 [Available at: http://www.amsreview.org/articles/palan10-2001.pdf]
25.Pitts, B.G., Stotlar. D.K. (2002). FUNDEMENTALS OF SPORT MARKETING. Fitness Information Technology, Inc, pages 133-134.
26.Rao, A.R. & Monroe, K.B. (1989) The effect of price, brand name, and store name on buyers’ perceptions of product quality: an integrative review. Journal of Marketing Research, 26, 351–357.
27.Russell, R. S. and Taylor, B. W. (2006) Operation Management: Quality and Competitiveness in a Global Environment (5th Ed.). John Wiley & Sons, Inc.: River Street pp1-20.
28.Shank, M. (2008). Sports marketing: A strategic perspective (4th Ed.). Prentice Hall: New York.pp 1-30.
29.Shilbury, D, Quick, S and Westerbeek, H. (1998). Strategic Sport Marketing. Allen and Unwin, pages 6-7.
30.Stotlar, K, S. (2009) Developing Successful Sport Marketing Plans. West Virginia University, pages 157-177.
31.Tong, X. and Hawley, J.M. (2009). Measuring customer-based brand equity: Empirical evidence from the sportswear market in China. Journal of Product & Brand Management. 18(4), 262-271.
32.Tsiotsou, R (2006) .The role of perceived product quality and overall satisfaction on purchase intentions. International Journal of Consumer Studies, 30, 2, pp207–217.
33.Yee, W.F. Sidek, Y (2008) Influence of Brand Loyalty on Consumer Sportswear. Int. Journal of Economics and Management. 2(2): 221-236.
34.Yoh. T., & Pitts, B. (2005). Information sources for college students athletic shoe purchasing. Sport Management and Related Topics, 1(2), 28-34.
35.Yoh. T., Mohr, M. S., & Gordon, B. (2006). The effect of gender on Korean teens’ athletic footwear purchasing. The Sport Journal, 9(1), 14-28.
36.Zeithaml, V.A. (1988), “Consumer perceptions of price, quality, and value: a means-end model and synthesis of evidence”, Journal of Marketing, Vol. 52, No. 2 pp. 2-22.