بررسی عوامل مؤثر بر بهبود کیفیت تربیت نیروی انسانی مقطع کارشناسی تربیت بدنی با رویکرد قابلیت های شغلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه جامع گلستان

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدفاین پژوهش بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت تربیت نیروی انسانی در مقطع کارشناسی تربیت بدنی با رویکرد قابلیت­های شغلی است. این تحقیق به بررسی عوامل بهبود کیفیت شامل شاخص­های: زمینه­ها و شرایط محیطی، دروندادها، فرآیندها، بروندادها، و پیآمد و اثرات با مجموع 20 زیر شاخص پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی است که به شکل میدانی اجرا گردید. اطلاعات با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته به دست آمد. برای جامعه (400 نفر)  اعضای هیئت علمی دانشکده­ها و گروه­های مستقل، تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه­های دولتی ایران، 350 پرسشنامه ارسال گردید،. برای دستیابی به نمونه و اطلاعات بهتر، 243 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل نهایی انتخاب شد که بیشتر از حجم نمونه پیشنهادی جدول مورگان (217) بود روایی صوری و محتوایی ابزار تحقیق، با توجه به نظر خبرگان و اساتید متخصص،و بررسی ادبیات تحقیق، ارزیابی گردید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ محاسبه گردید (2/96=α).  نتایج حاصل از اجرای رگرسیون چند متغیره نشان داد متغیر کارآفرینی با ضریب بتای 360/0 بیشترین سهم را در تببین تغییرات متغیر قابلیت­های شغلی دارد و بعد از آن به ترتیب متغیرهای قوانین و مقررات (215/0)  نظارت و ارزیابی (208/0)، فعالیت­­­های فرهنگی - ورزشی (189/0)، ساختار (172/0-)، آموزش­های عملی (153/0)، آموزش­های نظری (144/0) و هدایت و رهبری (089/0-) قرار دارند.  به ازای افزایش یک انحراف استاندارد در متغیر مستقل کارآفرینی، 360/0 انحراف استاندارد در متغیر وابستۀ قابلیت­های شغلی ایجاد می شود. و به همین ترتیب ... نهایتاً، هشت متغیرِ باقیمانده توانسته اند 57 درصد از تغییرات متغیر قابلیت­های شغلی را تبیین کنند و 43 درصد باقیمانده، به متغیرهای پیش بینی نشده مربوط می گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Factors Influencing Quality Improvement of Training of Undergraduate Physical Education Human Resources: A Job Capabilities Approach

نویسندگان [English]

 • Jalal Karimi 1
 • Hasan Asadi 2
 • mahmoud Goodarzi 2
 • Seyyed Nasrollah Sajjadi 2
1 Ph.D. Student of Physical Education, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate those factors affecting the quality improvement of training of undergraduate physical education human resources with a job capabilities approach.Quality improvement factors included areas and environmental conditions, inputs, processes, outputs, outcomes and impacts with totally 20 sub-factors. The research method was descriptive, correlation and application in terms of aim which was conducted as a field study. Data were collected by interview and a researcher-made questionnaire. 350 questionnaires were sent to 400 faculty members of physical education and sports sciences faculties and independent groups of Iran state universities. To obtain more sample and better data, 243 questionnaires were selected for final analysis which belonged more to the suggested sample of Morgan table (217). Face and content validity of the questionnaire was evaluated according to the viewpoints of experts and professors as well as a review of the literature. The reliability was calculated using Cronbach's alpha (α=96.2). The results of multiple regression showed that entrepreneurship (beta ratio 0.360) had the largest contribution to enlightening the changes in job capabilities and then rules and regulations (0.215), monitoring and evaluation (0.208), cultural - sports activities (0.189), structure (- 0.172), practical training (0.153), theoretical training (0.144) and leadership (- 0.89) were placed. For one standard deviation increase in the independent variable of entrepreneurship,0.360 standard deviations were created in the dependent variable of job capabilities. Finally, 8 remaining variables were able to explain 57% of the job capabilities changes and 43% were related to the variables which were not predicted in this study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • improvement
 • Quality
 • Training
 • human resources
 • Job Capabilities
 1. ابراهیمی قوام، صغری. (1382). "تأثیر فرایند جهانی شدن بر تعلیم و تربیت، جهانی شدن تعلیم و تربیت". نشریه پژوهشکده تعلیم و تربیت. شماره 17، ص ص:25-7.
 2. بازرگان، عباس. (1385). "ارزیابی درونی برای بهبود کیفیت دانشگاهی: نگاهی به یک دهه تجربه در نظام آموزش عالی ایران". دومین همایش ارزیابی درونی، 25 اردیبهشت 1385. تهران: دانشگاه تهران و سازمان سنجش آموزش کشور، ص ص:22-5.
 3. تندنویس، فریدون. (1383). "بازنگری برنامه آموزشی رشته تربیت بدنی دانشگاههای کشور و ارائه برنامه مطلوب".طرح پژوهشی،  پژوهشکده تربیت بدنی، حرکت‌ شماره 10، ص ص:17-9.

 

 1. جاویدپور، سعید و نصر اصفهانی، احمدرضا (1379). "میزان تناسب دروس دوره کاردانی تربیت بدنی با نیازهای شغلی دبیران این رشته". حرکت‌ شماره 6، ص ص:22-5.

5.جعفرزاده، مرتضی. (1384). "طراحی و تبیین کارآفرینی دانش‌آموختگان دانشگاه- مورد دانشگاه تهران". رساله دکتری، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ص ص:78-61.

6.ذوالاکتاف و همکاران، (1383). "روزآمد کردن برنامه درسی کارشناسی تربیت بدنی از نظر اعضای هیات علمی". فصلنامه المپیک، سال دوازدهم، شماره 2، ص ص، 19-7.

7.روینستین، (2003). کتاب "راهنمای خود- ارزشیابی".ترجمه حسن­رضا زین­آبادی و اسماعیل زارعی­زوارکی، تهران: علوم و فنون، ص ص:125-113.

8.شورای عالی انقلاب فرهنگی (1384). گزارش "هیات نظارت و ارزیابی فرهنگی و علمی"، ص ص:54-47.

9.علیزاده، محمدحسین و نصیری، خسرو (1380). "بررسی مشکلات شغلی دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی". حرکت، شماره 7، ص ص، 89-77.

10.فراهانی، ابوالفضل (1386). "انتظارات شغلی دانشجویان تربیت­بدنی از اشتغال و آینده­ی شغلی آنان در استان خراسان رضوی". نشریه علمی رویش، جهاد دانشگاهی، شماره 19، ص ص:21-12.

11.فراهانی و همکاران (1389). "نقشآموزش­هایرسمیوبرنامه­هایکمک درسیرشتةتربیتبدنیدرمقطع کارشناسی ارشددرتأمینمهارتکارآفرینیدانشجویانازنظردانش آموختگان". مجله مدیریت ورزشی، شماره 6، ص ص، 119-101.

12.قریشی راد،  فخرالسادات، (1387). "امیدواری به اشتغال در آینده دانشجویان علوم انسانی". مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان، جلد29، شماره 1، ص ص 47-66.

13.کوزه چیان، هاشم. (1374)."ارزشیابیعواملآموزشی(نیرویانسانی،تأسیساتو تجهیزات)دانشکده­هایتربیتبدنیدرمقطعکارشناسی- دانشکدهعلومانسانی دانشگاهتربیتمدرس". رساله دکتری، ص ص:88-75.

14.میزانی، مهران، (1387). "بررسی مشکلات تدوین پایان‌نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه‌های منتخب". پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، ص ص:67-54.

15.مهرابی و همکاران (1387). "بررسینگرشدانشجویانتربیتبدنینسبتبهشغلآیندهخودو ارتباطآنبانیازرشدیآنها". بی­تا.

16.نجف زاده و همکاران (1389)."بررسیوضعیتآموزشی،پژوهشیوامکاناتگروههایتربیتبدنیوعلوم ورزشیمناطقمختلفدانشگاهآزاداسلامیکشورازدیدگاهمدیرانو اساتیدگروه­ها". مجله فراسوی مدیریت، سال چهارم، شماره 13، ص ص، 213-189.

17.یمنی دوزی سرخابی، محمد و بهادری حصاری، مریم (1387). "مقایسه برخی عوامل موثر بر کیفیت آموزش دوره­های کارشناسی ارشد در دانشگاه­های شهید بهشتی و صنعتی شریف". نشریه علمی پژوهشی آموزش عالی ایران، شماره 1، ص ص:45-32.

 

18.Adams, Don, (1998). “Extending the educational planning Discourse." Comparative education review. VOL 32, NO4. Vol. 29, Issue. 4, p: 73.

19.Adelman, I. & Morris, C.T. (1973). “Economic growth and social equity in developing countries”. Stanford University Press. Vol. 15, Issue. 12, p: 62.

20.Clanchy, J., & Ballard, B. (1995). “Generic skills in the context of higher education. Higher Education Research and Development, Vol. 14(2), Issue. 23, p:155–166.

21.Harvey, L., Moon, S., & Geall, V. (1997). “Graduates’ work: Organisational change and students’attributes. Centre for Research into Quality. Retrieved May 17, 2002 from http:// www.ce.acu.uk/crq/publications/gw/gwcon.htm,  p: 42.

22.Knouse, Stephen B., Tanner, John T., Harris, Elizabeth W. (1999). “The Relation of College Internships, College Performance, and Subsequent Job Opportunity”. Journal of Employment Counseling, Vol. 36, Issue. 1, p: 35.

23.Richardson Key (1998).The Quan Tifiable Feedback: can it really Measure Quality?Quality Assurance in Education, vol 6; Nu4; 1998 .pp: 212-219

24.Sanial ET all (1991). “Relationship between higher education and the labor market in the area of ​​Java, Indonesia”. Jourenal of Higher Education, vol. 5, No. 12. pp: 57-69.

25.Stella A. and Woodhouse (2006). Ranking of higher Education Institutions; Canberra, Austria Universities Quality agency, Occasional Publications Number 6,  p: 83.

26.Thompson, J., Geoff, A. (2000). “Social entrepreneurship: A new Look at the people and the potential. Management Decision, Vol.38. No.5,  p: 57.