تحلیل محتوای عناوین و موضوعات کتاب های تربیت بدنی و ورزش

نویسندگان

1 استادیار، گروه تربیت بدنی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد ، مدیریت ورزشی ، دانشگاه آزاد، کرج، ایران .

چکیده

tهدف از این تحقیق تحلیل محتوای کتب ورزشی کشور با تاکید بر مؤلفه های ورزش بود. برای منظور از روش توصیفی و تحلیل محتوا استفاده شد و داده ها به کمک برگه کدگذاری و دستورالعمل کدگذاری محقق ساخته با روایی صوری و محتوایی و ضریب عینت تأیید شده(ضریب اسکات 91/0)  جمع اوری شد. جامعه تمامی کتب ورزشی معرفی شده روی سایت کتابخانه ملی و خانه کتاب از ابتدا  تا سال 1391 بود که با روش کل شمار تمامی کتاب ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر کتاب ها (3/69 )درصد  با موضوع عمومی و غیر درسی هستند و کمترین کتاب ها(5/0 درصد) به ورزش همگانی و تفریحی اختصاص دارد. بین مؤلفه های ورزش و انتشارات و بین مؤلفه های ورزش و تیراژ رابطه معنی داری دیده شد. بیشتر کتاب ها با موضوع قهرمانی و رشته های خاصی چون فوتبال/فوتسال (4/11 درصد) هستند و بیشتر کتاب های تربیتی توسط انتشارات غیر ورزشی انتشار یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Titles and Subjects in Physical Education and Sport Books

نویسندگان [English]

 • Hamid Ghasemi 1
 • Sara Keshkar 2
 • Roya Roshani 3
1 Assistant Professor, Department of Physical Education, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Physical Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 MSc of Sport Management, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was content analysis of the Iranian sport books with an emphasis on sport components. The methodology was descriptive and content analysis and data were collected by coding sheets and researcher-made coding instruction with confirmed face and content validity and correlation coefficient Sqat coefficient (0.91). The population consisted of all sport books introduced on national library and home book websites from the beginning till 2012. The sample was equal to the population. The findings showed that more books (69.3%) had general topics. The books about sport for all and recreational sport were in minimum (0.5%). There were significant relationships between sport components and publishers and also between sport components and circulation. Most books had championship topics and specific fields such as football and footsal (11.4%). Most educational books were published by non-sport publishers. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • sport book
 • content analysis
 • sport components
 • sport for all
 • championship sport
 1. اشرفی ریزی، حسن( 1383 ). درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ویژه ی کتابخانه­های عمومی در توسعه فرهنگ مطالعه. تهران: چاپار صص: 95-124
 2. اکرامی، محمود(1382). اصول ارتباط جمعی. مشهد: نشر ایوار.صص: 38-44
 3. امانی، غفور(1380). کتابخانه­های مدارس و نقش آنها در ایجاد عادت به مطالعه در دانش آموزان. با همکاری فریده آذرنوید. اردبیل: انتشارات تراز. 13-28
 4. انصاریان، فهیمه، دبستانی، رامبد(1389). تحلیل محتوای کتاب دین و زندگی. فصلنامه کتاب، صص: 115-103.
 5. بهرامی، کمیل، نظام(1388).نظریه رسانه­ها (جامعه شناسی ارتباطات).تهران: انتشارات کویر.صص: 33-85
 6. پیربداغی، فاطمه(1381). تحلیل محتوا.تهران:مرکز تحقیقات و سنجش برنامه ای صدا وسیما.صص: 22-40
 7. تپه رشی، گیتی(1389). تحلیل محتوای نشریات علمیپژوهشی تربیت بدنی با تاکیدبرموضوع مدیریت ورزشی. پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج. صص: 91-114
 8. توسلی، غلامعباس(1377).نظریه­ها یجامعه شناسی محض. تهران: سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها.صص: 81-88
 9. دولانی، امیل، کرمانی، امیر(1382). درباره کتاب. تهران: انتشارات کویر. 36-51
 10. رجایی، مهدی، تذهیبی، مهدی، مستاجران، مهناز(1381). ارزشیابی محتوای درس اصول اپیدمیولوژی از نظر دانش آموختگان رشته­های بهداشتی. مجله دانشگاه علوم پزشگی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین، شماره 22. صص.93-107.
 11. رزاقی، افشین(1381). نظریه­های ارتباطات اجتماعی. تهران: نشر پیکان. صص: 44-48
 12. سیدین، سید مهرداد، باب الحوائجی، فهیمه(1388). تحلیل محتوای پایان نامه­های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، علوم و تحقیقات تهران، علوم و تحقیات اهواز و همدان در سال­های 1372-1368. پیام کتابخانه. 15(1)، 95-121.
 13. شریف، پاشا شریفی(1380). تحلیل محتوای کتاب‌های علوم تجربی پایه­های چهارم و پنجم ابتداییبا استفاده از روش ویلیام رومی و نظر سنجی از معلمان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی. 80-88
 14. صادقی، مهدی.( 1390)کتاب های ورزشی علاوه بر تولید و نشر در مطالعه محجورند. خبرگزاری کتاب ایران.کد مطلب: 112940.
 15. عابدی، سید حمید رضا(1382). تحلیل محتوای کتاب­های درسی دوره ابتدایی بر حسب سازه انگیزه پیشرفت، فصلنامه نواوری­های آموزشی، سال دوم، شماره 5. صص. 44-59.
 16. عرب، آرمین(1387). فقر کتب ورزشی در بازار نشر، به نشانی اینترنتی

http://newmass.blogfa.com/post-141.aspx

 1. فرقانی، محمد مهدی(1390). کتاب نخستین رسانه گروهی، به نشانی اینترنتی http://newmass.blogfa.com/post-141.aspx.
 2. قاسمی(1389) تحلیل محتوای روزنامه های ورزشی با تاکید بر پوشش مولفه های ورزش در نیم سال پایانی سال 1388، فصلنامه علمی- پژوهشی جهش، سال دوم، شماره هشتم، صفحه 21-30.
 3. قاسمی، حمید، تجاری، فرشاد، بروجردی علوی، مهدخت، امامی، حسین، امیری، مریم(1391). تحلیل محتوای دیدگاه های روسای سازمان تربیت بدنی درباره مولفه های ورزش از سال 1357 تا 1388، فصلنامه مدیریت ورزشی، شماره 13، صفحه 137-150.
 4. قاسمی، حمید، کشکر، سارا، موسوی، محمد((1391. تناسب حوزه نشرکتب ورزش وتربیت بدنی بانیازهای بازدیدکنندگان ازنمایشگاه کتاب وغرفه­های تربیت بدنی درسال1390، پژوهش­های مدیریت ورزشی وعلوم حرکتی، (3)، 50-33.
 5. قاسمی، حمید، نوربخش، مهوش، تپه رشی، گیتی(1389). تحلیل محتوای مقالات مدیریت ورزشی مجلات علمی پژوهشی. فصلنامه جهش، سال دوم، شماره 6. صفحه 24-17.
 6. کاتلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری( 1388 ). اصول بازاریابی. ترجمه: علی پارسائیان. انتشارات ادبستان، چاپ هفتم. صص: 211-218
 7. کشکر، سارا، قاسمی، حمید و تجاری، فرشاد( 1390 ). مدیریت بازاریابی ورزشی. تهران: علم وحرکت.صص: 114-118
 8. محب علی، داود، فرهنگی، علی اکبر( 1385 ). مدیریت بازار(مدیریت بازاریابی). تهران: انتشارات امیرکبیر. صص: 29-34
 9. نوشین فرد، فاطمه، اسماعیل زاده، آزاده(1390). تحلیل محتوای میز مرجع دیجیتال کتابخانه های دانشگاه های برتر دنیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، گروه کتابداری و اطلاع رسانی تهران، شماره 12، صفحه 99-116.
 10. هاشمی، سید احمد، همتی، ابوذر، کاظمی، محمودرضا(1389). تحلیل محتوای کتاب مهارت­های اجتماعی-اقتصادی سال اول پیش حرفه ای دانش­آموزان کم توان ذهنی از منظر خوانایی با استفاده از تکنیک­های خوانایی و نظرات دبیران این درس. فصلنامه اندیشه­های تازه در علوم تربیتی، سال پنجم، شماره چهارم. صص. 81-97
 11. یغمایی، جواد(1383). کودک و مطالعه، با همکاری محمد خندان. تهران: نشر کتابدار. صص: 44-48

28.Arik,S. and Kezer, F. (2010). Content analysis of the principles books in the field of measurement and evaluation published in Turkey and in the world. Journal of Science Direct, 1400-1406.                  

29.Bos,W. and Tarnai,CH. (1999). Content analysis in empirical social research. International Journal of Educational Research, 659-671.          

30.Li,M. and Cotton, D (1999). Content analysis of the Introductory Course in Sport Management. Gournal of Sport manajement Gsm Volume 10, Issue 1, January.

31.Michael J. Mondello and Paul M. Pedersen (2003). A Content Analysis of the Journal of Sports Economics. Journal of Sports Economics, vol. 4, 1: pp. 64-73.50.Home, John(2005). sport and mass Media in Jpan. sociology of sport journal, Volume, 22, number 4 December ,415-432.           

32.Min,H.S. and Kim,H.Y. and Know,Y.J and Sohn,S.Y (2011). Conjoint analysis for improving the e-book reader in the Korean market. Journal of Science Direct, 12923-12929.    

33.Pitts, B.G.,&Stotlar,D.K.(2002).Fundamentals of sport marketing (2dned).Morgantown,WV: Fitness Infotmation Technology. Pp: 88-92.    

34.Riff,D.,lacy,s.,8F.G(1998). Analyzing media messeges:using quantitiv content analysis in research.Mahwah,Nj:Lawrence Erlbaum. Pp: 43-49.

35.Rowe,D.(2004).Sport, culture and the media.LONDON:open university press.                               

36.Schwarz. Eric. C. & Hunter. Jason. D. (2008). Advanced theory and practice in sport marketing, Butterworth-Heinemann (Elsevier).pp 284-302.