نقش رسانه های ورزشی در شکل گیری هویت تیمی و رابطه آن با وفاداری در هواداران فوتبال

نویسنده

.استادیار گروه تربیت بدنی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش رسانه های ورزشی در شکل گیری هویت تیمی و رابطه آن با وفاداری در هواداران فوتبال بود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی  و با توجه به هدف از نوع کاربردی است. جامعۀ آماری شامل کلیه دانشجویان و کارمندان دانشگاه سیستان وبلوچستان بودند که در سال تحصیلی 92-1391 در این دانشگاه مشغول به تحصیل وخدمت هستند. از آنجا که حجم جامعۀ آماری بیش از 10000 نفر بود، بر اساس جدول نمونه گیری مورگان، تعداد نمونه 384 نفر تعیین شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های مصرف رسانه های ورزشی کیم (2008)، هویّت تیمی تریل و جیمز (2001) و وفاداریچان سوک (2010) استفاده شد. روایی پرسشنامه ها توسط اساتید تربیت بدنی مورد تأیید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب (91/0، 83/0، 89/0) به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده. در سطح آمار توصیفی، از شاخص های آماری فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده و آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده به روش اینتر می باشد. نتایج پژوهش نشان داد که رسانه های ورزشی رابطة معنی داری با ایجاد هویت تیمی و وفاداری هواداران آنان دارد (87/ 0= rو71/۰r=). نتایج رگرسیون خطی ساده نشان می دهد، هویت تیمی با ضریب بتای 53/0 پیش بینی کننده قویتری نسبت به وفاداری با ضریب 37/0 برای رسانه ورزشی می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Sports Media in Team Identity Formation and its Relationship with Loyalty in Football Fans

نویسنده [English]

 • Mohsen Ghofrani
Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Sistan and Baluchestan University
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the role of sports media inteam identity formation and its relationship with loyalty in football fans. Research method was descriptive, correlation, and application regarding the aim. The statistical population included all students and staff of Sistan and Baluchestan University who were studying and working at this university in the academic year 2012-2013. Since the size of the statistical population was more than 10000 subjects, the sample was determined by Morgan table (n=384). The questionnaires of Kim sports media (2008), Trail and James team identity (2001), and Chan Suk loyalty (2010) were used to collect data. The validity of these questionnaires was approved by physical education professors and their reliability was determined using Cronbach's alpha coefficient as 0.91, 0.83, 0.89 respectively. Data analysis was conducted with descriptive and inferential statistics. In descriptive statistics, frequency, frequency percentage, mean and standard deviation were used and in inferential statistics, Pearson correlation coefficient and simple linear regression method (Inter) were applied. Results showed a significant relationship of sport media with team identity and loyalty of their fans (r=0.87 and r=0.71). Simple linear regression results showed that team identity (beta coefficient= 0.53) was a stronger predictor of sports media than loyalty (coefficient=0.37).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports Media
 • Identity
 • Team Identity
 • Loyalty
 • fans
 1. بخشنده، حسین. (1391). " بررسی وضعیت مسئولیت اجتماعی باشگاه‌های منتخب لیگ برتر فوتبال ایران و تاثیر آن  بر واکنش هواداران". پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.صص58-36.
 2. دهقان قهفرخی،  امین  و همکاران (1389). بررسی انگیزه های حضور هواداران بازی های تیم ملی فوتبال ایران. نشریه مدیریت ورزشی،شمارة 6- ص ص : 168-153.
 3. رحیمی، حمید رضا. نقش رادیو و تلویزیون در توسعۀ سیاسی و فرهنگی جوامع با نگاهی ویژه بر ایران (بررسی اسنادی). پایان نامۀ کارشناسی، دانشکدۀ صدا و سیما، 1383.صص40-19.
 4. روشندل اربطانی، طاهر. (1386). "تبیین جایگاه رسانه های همگانی در نهادینه کردن ورزش همگانی در کشور". مقالۀ فصلنامۀ علمی – پژوهشی حرکت، شماره 23، صص177-165.
 5. ساعتچیان، وحید و همکاران (1390). "مطالعۀ اکتشافی عوامل موثر بر وفاداری هواداران فوتبال: مطالعۀ موردی باشگاه شاهین بوشهر. " ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، کتابچۀ همایش، ص 113.
 6. عشقی، کامران. (1388). " بررسی اثر بخشی حمایت‌های مالی ورزشی در میان طرفداران ورزش فوتبال". پایان نامه کارشناسی ارشد رشته MBA گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.صص61-25.
 7. فــﺮﻧﭻ، درک، ﺳــﺎورد، ﻫﻴﻨــﺮ. (1371). " ﻓﺮﻫﻨــﮓ ﻣــﺪﻳﺮﻳﺖ". ﺗﺮﺟﻤــﻪ ﻣﺤﻤــﺪ ﺻــﺎﺋﺒﻲ، ﺗﻬــﺮان: مرﻛــﺰ آﻣﻮزش ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دوﻟﺘﻲ.صص95-63.
 8. قاسمی، حمید. (1386). "بررسی نقش رسانه های گروهی در توسعۀ ورزش کشور". رسالۀ دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.صص68-40.
 9. قیامی راد، امیر. (1387). "فعالیت های رسانه ای در ورزش". انتشارات بامداد کتاب، تهران.صص28-10.

10. کاتلر، فیلیپ.(1385). "اصول بازاریابی". ترجمه بهمن فروزنده. اصفهان، آموخته.صص59-41.

11. کردی، محمدرضا. (1386). "بررسی نقش مطبوعات و رسانههای گروهی در ورزش ایران". طرح پژوهشی، پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی.صص14-7.

12. کردی، محمدرضا. (1386). "بررسی نقش مطبوعات و رسانههای گروهی در ورزش ایران". طرح پژوهشی، پژوهشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی.صص39-28.

13. محرم زاده، مهرداد. (1386). "مبانی روانی و اجتماعی تربیت بدنی". انتشارات دانشگاه پیام نور ارومیه.صص31-16.

14. مرتضوی، سعید. پورآزاد، ناصر. امیر‌رضوی، پگاه. صادقی‌مقدم، معصومه. (1389). "ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﺪﻳﻞﮔﺮی ﻣﺘﻐﻴﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺮ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ؛ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: ﺷﺮﻛﺖﻫﺎی ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ". ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻮم‌‌ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﻜﺪة ادﺑﻴﺎت ‌و ﻋﻠﻮم‌ اﻧﺴﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﻲ ﻣﺸﻬﺪ،  ﺻﺺ193  -217.

15. مهدویان مشهدی، مریم. (1387). "مقایسۀ وضع موجود و مطلوب نقش رسانههای گروهی در ورزش بانوان". مقالۀ اولین همایش ملی مدیریت ورزشی دانشگاه شمال، آبان ماه.ص14.

 1. Ballaard, M. and Gray, M. and Reilly, J. and Noggle, M. (2009). "Correlates of video game screen time among mles: body, physical activity and other media use". Eating behaviors 10, PP: 161-167.
 2. Chunsuk, Y. (2010). "The Significance Of Relationship Equity And Its Impact On Affective Commitment And Behavior Loyalty In The Professional Spectator Sport Setting". Electronic Doctoral Dissertations For Umass Amherst. Paper AAI3397757. Pp:1911-2013
 3. East, R., Sinclair, J., & Gendall, P. (2000). Loyalty: Definition And Explanation. Actas ANZMAC,pp: 286-290.
 4. Etang, J. (2006). "Public relations and sport in promotional culture". Public relations review. Vol. 32, PP: 386-394.
 5. Gau, L. S., James, J. D., & Kim, J. C. (2009). Effects Of Team Identification On Motives, Behavior Outcomes, And Perceived Service Quality. Asian Journal Of Management And Humanity Sciences, 4(2-3), pp:76-90.
 6. Gençay,S. (2011). “Studying Identification Level Of Applicants Of Football Supporter Teachers By Different Variables”. International Journal Of Business And Social Science.Vol.2;No.16.pp:289
 7. Gençay,S. (2011). “Studying Identification Level Of Applicants Of Football Supporter Teachers By Different Variables”. International Journal Of Business And Social Science. Vol.2;No.16.pp:291
 8. Greenwood R and Hinnigs R. (1996). "Understanding radical organizational change, bringing together the old and new instritutionalism". Academy of Management Review, Vol. 21, No. 4, PP: 10-22.
 9. Jakson, J and Michael, H. (1991). "Physical education and sport". sage publication, P:367.
 10. James, J. D., & Ross, S. D. (2004). Comparing sport consumer motivations across multiple sports. Sport Marketing Quarterly, 13(1),pp: 17-25.
 11. Lee,J.S., Park,S.H., Kang,J.H(2009). The Influence Of Spectator Sport Service Satisfaction And Team Identification On Fans' Re-Spectating Intention In Korean Basketball League”. North American Society For Sport Management Conference (NASSM).pp:27-30.
 12. Neale, L. Funk, D. (2006). “investigating motivation, attitudinal loyalty and attendance behavior with fans of Australian Football”. International Journal of Sports Marketing & Sponsorship. Vol. 7, Issue 4, PP:307-317.
 13. Razavizade.N., & Najafi,J. (2006). “Content analysis of most subject in mass media”. Reserch Media Center.
 14. Real, M.R.(1998). “Mediasport:Technology and the commodification of Postmodern Sport”. Chapter2:Media Sport (edited by Lawrence A. Wenner). London and New York: Routledge.p:336
 15. Sparks Robert, “ Delivering the Male”. Sports, Canadian Televison, and the making of TSN”, Canadian Journal of communications: 1992, 17.(3).
 16. Wei Ran, Louis Leung. “Owning and using new media technology as predictors of quality of life”. Telematics and informtics. 1998, 15. PP: 237-251.
 17. Rühl, M. (2010). “Fan Identity and Identification Drivers: Stoking the Flames of the Phoenix.”UNIVERSITY OF WELLINGTON VICTORIA.P:1877
 18. Wann, D. L., and Pierce, S. (2003). “Measuring Sport Team Identification and Commitment: An Empirical Comparison of the Sport Spectator Identification Scale and the Psychological Commitment to Team Scale.” North American Journal of Psychology, Vol. 5, No. 3,PP: 365-372.
 19. Wann, D. L., and Pierce, S. (2003). “Measuring Sport Team Identification and Commitment: An Empirical Comparison of the Sport Spectator Identification Scale and the Psychological Commitment to Team Scale.” North American Journal of Psychology, Vol. 5, No. 3, 365-372.
 20. Wann, D. L., Raney, A., and Bryant, J. (2006). “The causes and consequences of sport team identification.” Handbook of sports and media, PP:331-352.
 21. Wann, D. L., Melnick, M. J., Russell, G. W., and Pease, D. G. (2001). Sport fans The psychology and social impact of spectators. Routledge.PP:200-215.