تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران

نویسندگان

1 جمال الدین بیرامی ایگدر

2 دانشیار دانشگاه تهران،

3 استادیار دانشگاه تهران

4 کارشناس ارشد مدیریت ورزشی دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین مشارکت با رضایتمندی و رفتار شهروندی تماشاگران لیگ برتر والیبال و مسابقات ملی کورس اسبدوانی گنبد کاووس بود. روش تحقیق از نوع همبستگی بود و از نظر هدف کاربردی است که به شکل میدانی انجام شده است. جامعۀ آماری کلیۀ تماشاگران بالای 18 سال که جهت تماشای رویدادهای بزرگ ورزشی در شهرستان گنبد در اماکن ورزشی حضور پیدا می کنند بودند؛ از آنجا که حجم جامعۀ آماری بیش از 25000 نفر بود، نمونۀ آماری بر اساس جدول مورگان، 384 نفر انتخاب شد و برای جمع آوری داده ها از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شد. . برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه محقق ساخته مشارکت، رضایتمندی کرونین(2000) و رفتار شهروندی گروث(2005) در مقیاس لیکرت و هفت گزینه ای استفاده شد. برای اطمینان از روایی پرسشنامه، پرسشنامۀ اولیه به 10 تن از اساتید رشته مدیریت ورزشی ارائه و با جمع بندی نظرات آنان پرسشنامۀ نهایی تنظیم شد. پایایی پرسشنامه های تحقیق با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های کیفیت خدمات، رضایتمندی و رفتار شهروندی به ترتیب (71/0، 73/0 و 79/0) به دست آمد.  برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، بین مشارکت تماشاگران با رضایتمندی ورفتار شهروندی آنان ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0P<). با توجه به نتایج آمار استنباطی مشارکت در نظارت و کنترل با ضریب   Beta (51/0) نسبت به مشارکت در تصمیم گیری با ضریب (48/0) و مشارکت در برنامه ریزی با ضریب (21/0) پیش بینی کننده قوی تری برای رضایتمندی است. همچنین مشارکت در تصمیم گیری با ضریب   Beta (38/0) نسبت به مشارکت در برنامه ریزی با ضریب (16/0) و مشارکت در نظارت و کنترل با ضریب (29/0) پیش بینی کننده قوی تری برای رفتارشهروندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

To Determine the Relationship of Involvement with Satisfaction and Citizenship Behavior of Spectators

نویسندگان [English]

 • Jamaleddin Beirami Igder 1
 • Majid Jalali Farahani 2
 • Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi 3
 • Hamid Reza Ahmadi 4
1 M.Sc. of Sport Management, University of Tehran
2 Associate Professor, University of Tehran
3 Assistant Professor, University of Tehran
4 M.Sc. of Sport Management, University of Tehran
چکیده [English]

The aim of this research was to evaluate the relationship of involvement with satisfaction and citizenship behavior in spectators of volleyball premier league and horse riding national championship of Gonbad Kavous city. The method was correlation and application regarding the aim of the study which was conducted as a field. The statistical population was all spectators over 18 years old who attend sport facilities to watch major sport events in Gonbad Kavous city. As this population was more than 25000 subjects, statistical sample was selected based on Morgan table (n=384) using a stratified random sampling method. The data were collected from by three researcher-made questionnaires: involvement questionnaire, Cronin (2000) satisfaction questionnaire and Groth (2005) citizenship behavior questionnaire in a 7-point Likert scale. To examine the validity, the primary questionnaires were approved by 10 sport management experts and the final versions were approved based on their viewpoints. The reliabilities of involvement, satisfaction and citizenship behavior questionnaires were obtained by Cronbach’s alpha coefficient as 0.71, 0.73, and 0.79 respectively. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and regression). The results showed a significant positive relationship between spectators' involvement and their satisfaction and citizenship behavior (P<0.05). Also, inferential results showed that participation in monitoring and control (beta coefficient=0.51) was a stronger predictor of satisfaction than participation in decision making (beta coefficient=0.48) and participation in planning (beta coefficient=0.21). Also, participation in decision making (beta coefficient=0.38) was a stronger predictor of citizenship behavior than participation in planning (beta coefficient=0.16) and participation in monitoring and control (beta coefficient=0.29).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Involvement
 • Satisfaction
 • Citizenship Behavior
 • Participatory Management
 1. احمدی، پرویز(1387)، "مسیر رضایتمندی مشتری در بانکهای تجاری". فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 11، شماره13، ص 41-33.     
 2. حضوری، محمد جواد(1385)، "بررسی رابطه مدیریت مشارکتی و رضایت شغلی و تمایل به تغییر در کارکنان دانشگاه پیام نور و ارائه راه کارهای استقرار نظام پیشنهاد".  انتشارات پیک نور، سال ششم، شماره اول، بهار 1387، ص 21-13.
 3. شیخ محمد، مجید و همکاران(1380)، "مدیریت مشارکتی بر اساس نظام پیشنهادها". انتشارات انیستو ایز ایران، چاپ اول، ص16.
 4. علوی تبار، علیرضا (1379)، مشارکت در امور شهرها،" بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها"(جلد اول)، تهران: انتشارات سازمان شهرداری های کشور، 22-19.
 5. علی پور، پروین و همکاران (1388)، "بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در شهر تهران" مجله جامعه شناسی ایران، دوره دهم، شماره2، تابستان 1388، ص 139- 109.
  1. Brown, S. P. (1996). "A meta-analysis and review of organizational research on job involvement." Psychological Bulletin 120(2): 235.
  2. Chughtai, A. A. (2008). "Impact of job involvement on in-role job performance and organizational citizenship behavior." Journal of Behavioral and Applied Management 9(4).34-44.
  3. Chung, T. W. (2007). The moderating effects of involvement on the relationships among perceived service quality, customer satisfaction, and customer citizenship behavior, The heflorida State University. 121-132.
  4. Cohen, A. (1999). "The relation between commitment forms and work outcomes in Jewish and Arab culture." Journal of Vocational Behavior 54(3): 371-391.

10.Dick, A. S. and K. Basu (1994). "Customer loyalty: toward an integrated conceptual framework." Journal of the academy of marketing science 22(2): 99-113.

11.Diefendorff, J. M., D. J. Brown, et al. (2002). "Examining the roles of job involvement and work centrality in predicting organizational citizenship behaviors and job performance." Journal of Organizational Behavior 23(1): 93-108.

12.Groth, M. (2005). "Customers as good soldiers: Examining citizenship behaviors in internet service deliveries." Journal of Management 31(1): 7-27.

13.Kanungo, R. N. (1982). "Measurement of job and work involvement." Journal of Applied Psychology 67(3): 341.

14.Korkmaz, T. and E. Arpaci (2009). "Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence." Procedia-Social and Behavioral Sciences 1(1): 2432-2435.

15.Laurent, G. and J. N. Kapferer (1985). "Measuring consumer involvement profiles." Journal of marketing research: 41-53.

16.LAWLER III, E. E. (1992). "Total quality management and employee involvement :Similarities, differnces, and future directions".13-43.

17.Oh, H. and S. C. Parks (1997). "Customer satisfaction and service quality: a critical review of the literature and research implications for the hospitality industry." Hospitality Research Journal 20(3): 35-64.

18.Oliver, R. L. (1980). "A cognitive model of the antecedents and consequences of satisfaction decisions." Journal of marketing research: 460-469.

19.Organ, D. W. and K. Ryan (1995). "A metaanalttic review of attitudinal and dispostional predictorsof organizational citizenship behavior." Personnel psychology 48(4): 775-802.

20.Pateman, C. (1976). "Participation and democratic theory". Cambridge Univ Pr. 23-26.

21.Podsakoff, P. M., S. B. MacKenzie, et al. (2000). "Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research." Journal of Management 26(3): 513-563.

22.Ray, M. L. (1973). Marketing communication and the hierarchy of effects, Sage Publications, Inc. 14(2): 13-33.

23.Reisel, W. D., T. M. Probst, et al. (2010). "The effects of job insecurity on job satisfaction, organizational citizenship behavior, deviant behavior, and negative emotions of employees." International Studies of Management and Organization 40(1): 74-91.

24.Riketta, M., R. Van Dick, et al. (2009). "Commitment's place in the literature." Commitment in organizations: Accumulated wisdom and new directions: 69-95.

25.Shragay, D. and A. Tziner (2011). "The Generational Effect on the Relationship between Job Involvement, Work Satisfaction, and Organizational Citizenship Behavior El Efecto Generacional sobre la Relación entre Implicación en el Puesto, Satisfacción Laboral y Conducta Cívica." Revista de Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 27(2): 143-157.

26.Wagner III, J. A. (1994). "Participation's effects on performance and satisfaction: A reconsideration of research evidence." Academy of Management Review: 312-330.

27.Wong, S. L., H. T. Liu, et al. (2011). "Elucidating the Relationship Between Satisfaction and Citizen Involvement in Public Administration." Public Management Review 13(4): 595-618.