بخش بندی بازار گردشگری ورزشی شهر کلن آلمان برای گردشگران خارجی براساس ملیت و جاذبه های طبیعی - ورزشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه فرهنگیان تهران (پردیس نسیبه)

2 دانشیار دانشگاه الزهرا تهران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بخش بندی بازار گردشگری شهر کلن آلمان برای گردشگران خارجی بر اساس ملیت و جاذبه های طبیعی ورزشی و ارائه مدل بازار هدف می باشد.ابزار این تحقیق پرسشنامه محقق ساخته ای شامل 41 سوال بوده که پس از تایید روایی و اعتبار آن(93%=a )در میان 300 نفر از دانشجویان میهمان دانشگاه ورزشی کلن آلمان و شرکت کنندگان خارجی در دوره های آموزشی ورزشی کوتاه مدت در شهر کلن آلمان در مقطع زمانی یکسال توزیع گردید که توسط 195 نفر از آنان تکمیل گردید. داده های تحقیق از روش عاملی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند : نتایج حاضر نشان داد سه انگیزه اول گردشگران، وجود یک نظام بانکی مناسب و هماهنگ با نظام بین المللی، وضعیت بهداشت، پاکیزگی ، نظافت و خدمات پزشکی و همچنین پایین بودن قیمت ها بوده ، سپس با بهره گیری از روش تحلیل عاملی-اکتشافی مدل بازار هدف مورد بررسی   قرار گرفت، بر این اساس جاذبه های مربوط به ورزش های زمستانی و کوهستانی با  واریانس (26/11 % )، طبیعت گردی با ( 26/12% ) سپس ورزش های آبی و ساحلی با مقدار(74/11%)، به عنوان مدل بازار گردشگری ورزشی  برای گردشگران خارجی تعیین گردید. همچنین علاقه مندی ملیت های اروپایی، آسیایی، آفریقایی و اقیانوسیه به بازار گردشگری شهر کلن آلمان به ترتیب مرتبط با جاذبه های مربوط به کوهنوردی ، ورزش های زمستانی ، پرواز ورزشی های هوایی ،ورزشهای آبی ساحلی و رویدادها و مسابقات ورزشی می باشد.همچنین  بر اساس سن گردشگران، بیشترین میزان علاقه مندی به ترتیب به پرواز و ورزش های هوایی با100% مربوط به گروه سنی 35-31 سال و سپس صید و ما هیگیری با 60% نیز مربوط به این گروه سنی از نمونه ها می باشد همچنین ورزش های زمستانی با 40% مربوط به گروه سنی 29-15 و 35-31 می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Market Segmentation of Sport Tourism in Cologne City of Germany for Foreign Tourists According to Nationality and Natural-Sport Attractions

نویسندگان [English]

  • Seyedeh Marjan Hosseini 1
  • Nooshin Esfahani 2
1 M.Sc., Tehran Farhangian University (Nasibeh Campus)
2 Associate Professor, Alzahra University
چکیده [English]

The aim of this study was to segment tourism market of Cologne city (Germany) for foreign tourists based on nationality and natural-sport attractions. A researcher-made questionnaire consisting of 41 questions was used to collect data. After  the validity and reliability, (α = 0.93) of this questionnaire was approved, it was distributed among 300 guest students of Cologne Sport University and foreign participants of short-term training-sport courses in Cologne city (Germany) in a one-year period. 195 questionnaires were returned. Research data were analyzed using factor analysis. The results indicated that three main motivations of tourists were: a suitable banking system coordinated with international banking system, hygienic condition, health and medical services and low prices. Then exploratory factor analysis was used to investigate the target market model. Based on this model, the attractions of winter and mountains sports (11.26% variance), hiking (12.26% variance) and water sports (11.74% variance) were determined as the sport tourism market model for foreign tourists. In addition, the interest of Europeans, Africans, Asians and Pacific nations in tourism market of Cologne city were respectively the attractions of climbing, winter sports, flying and aerial sports, water sports and sport events and competitions. Also, based on the age, the age group of 31-35 had the highest interest in flying and aerial sports (100%) and then hunting and fishing (60%). The age group of 15-29 and 31-35 were interested in winter sports (40%).
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market Segmentation
  • Sport tourism
  • Natural-Sport Attractions
  • Target Market
  1. اصفهانی،نوشین (1387)." تحلیل عوامل موثر بر توسعه صنعت جهانگردی ورزشی ایران و ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک "،رساله دکترای رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ،دانشگاه تهران. ص : 54- 125.

2. اصفهانی،  نوشین . (1388).جهانگردی ورزشی. انتشارات عصر انتظار ،چاپ اول.تهران.ص : 16-150 .

3.حسن زاده ،مهرداد .(1384)." بازاریابی ورزشی "، تهران، انتشارات پرسمان. ص : 12- 125.

4. دادفر ، هیلدا.سهام،افشین. (1388)و" جغرافیای ایرانگردی "، تهران انتشارا ت طراوت ،چاپ چهارم. ص : 50- 120.

5. کاظمی،مهدی. (1385). " مدیریت گردشگری" ، تهران ،انتشارات سمت، چاپ اول.ص : 20- 169.

6. گی، چاک وای.(1388). " جهانگردی در چشم اندازی جامع " ترجمه علی پارسائیان,سید محمد اعرابی ، تهران ، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی. ص : 16- 252.

7. لومسدان ،لس.(1386). "بازاریا بی گردشگری " ، تر جمه محمد ابراهیم گو هریان ، تهران ، انتشارات دفتر پژو هشهای  فرهنگی. ص : 29- 89.                                           

8. معماری، ژاله . خبیری ،محمد .حمیدی،مهرزاد،کاظم نژاد، انوشیروان.(1387). "مدل سازی آمیحته بازاریابی صنعت ورزش کشور".  نشریه حرکت شماره 35، ص: 47- 68.

9. موسوی گیلانی ،سید رضا.(1389) "بخش بندی بازار گردشگری ورزشی ایران برای گردشگران خارجی و ارائه مدل بازار هدف "، رساله دکترا رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران. ص : 15-126.

 10.هنرور ،افشار. (1388)." طراحی الگوی بازاریابی گردشگری ورزشی در ایران" .رساله دکترا ، دانشگاه تربیت مدرس. ص : 25 – 130.

     11-Archer,BH.(1980). “Forecosting demand Quantitative and  intuitive Technques”, Tourism management,1(1),pp.5-12. 

12- Boksberger, P. Laesser, C. (2009). “Segmentation of senior travel market by the means of travel”: motivation. Journal of Vacation marketing, Vol. 15, No. 4-;pp:311-322.

13-Bryant,B.Morrison.A.(1980). “Travel market segmentation and the implementation of market strategies. Journal of Travel Research,vol.18,No.3:pp:2-8.

14-Dann,G.M.S.(1996).“Tourists images of a destination-An alternative analysis”.Journal of Travel& Tourism marketing,5(1),pp.41-45.

15- Davis, B. Ros , B.Jan, R. Dennis,R.(2000)”.physical education and the study of sport” Mosby14 edition.ISNB;9780723431756.

16-Doswell,R. (1997). Tourism: “How effective management makes difference”Oxford. butterwoth and Heinemann;ISBN 0750622725;+x19pp;softback;16.99

17-Fiba World championship(2010) Turkey. http: www.world of basketball .wood cliffs , Newjersey.

18- Gupta ,V.Hanges , PJ.Dorfman ,P.(2002).  “Cultural clusters methodology and findings”. Journal of World Business,vol.37.pp:11-15.

19- Hall, C. (1992). Adventure, sport and health tourism, in special interest tourism(edited by M.L. and C.M.Hall).  London, Bellhaven press,3;pp:60-77.

20- Higham , J.E. Hinch, t.D. (2003). Sport, Space and time: “Effects of the Otago Highlanders franchise on tourism”, Journal of sport management,vol.17,No.3,pp:235-257.

21- Hinch , T.D.  Higham, J.E.(2004). Sport tourism  development”. Clevedon, England: Channel view Publications.pp:47-72.

22- Hsieh, S.J.  Oleary, J.T. Morrison, Am. (1992).  “Segmenting  the international travel market by activity”. Tourism  management.vol, 13:pp: 209-222

23- Jeffry, Y.D. Xie, Y. (1995).” The UK Market for tourism in China”. Annals of tourism Research, vol. 22, No.4.pp: 857-876.

24- Jiang, J.Havitz, Mo. Briem, RM. (2000).” Validating the international tourist role scale”. Annals of tourism Research .vol.24 , No. 4: pp:694-981.

25- Kim, SS. Lee, C. Klensosky, d.b.(2003).” The influence of push and pull factors at Korean national parks”. Tourism management.vol. 24:pp:169-180.

26- Kotler, P. Brown, L. adam, S. Armestrong. (2001). Marketing, 5th edition, pearson education, Australian, Frenches Forest.pp: 152-185.

27- Kozak, M. (2002).” Comparative analysis of tourist motivations by nationality and destination”. Tourism management, vol. 23 , No.3. pp: 221-232.

28- Lankford, S.v. Howward, D.A. (1994).” Developing a tourism impacts attitude scale”. Annals of tourism research, vol. 21, No. 1, pp: 121-134.

29- Lee, C. Lee, H. (2001).” World culture Expo segment characteristics”. Annals of Tourism Research,vol.28;812-816.

30- Mester, I. Badules, A. Bae, O. Bas, D. (2008).” Qualitative and quantitative analysis of the sport tourism from the perspective of Romanian young adults”. University of Orada.pp:2-15.

31- Mohsin, A. (2005). Tourist attitude and destination marketing.” The case of australia's Northern Territory and Malaysia”. Tourism management. 26:732-733.

32-Palmer, A.(1996). “Evaluating the governmce style of marketing groups”. Annals of tourism research. 1: 158-201.

33-Prayag, G. Ryan, C. (2010).” The relationship between the push and pull  factors of a tourist destination”: The role of nationality an analytical qualitative research approach.Current Issues in Tourism.vo.14,No.6;121-143.

34- Schneider, PP. Vogt, C.A. Smith, S.W.(2005).”Segmenting the adventure travel market by activities”: An Externsion of Sung, Morrison, and oleary. Journal of travel research, P,1-25.

35- Yosuf, A. Fauzee, M. Shah, P. Geok, S.(2009).” Exploring small-scale sport event tourism in Malaysia”. Research Journal of international studies-issue 9;47-58.