پیش بینی عملکرد مربیان در برابر مشکلات بر اساس هوش هیجانی

نویسندگان

1 استادیار ، مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،کرمان ، ایران

2 کارشناسی ارشد، روان شناسی ورزش، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه تهران، تهران ، ایران

3 کارشناس ارشد، مدیریت ورزشی ، دانشکده تربیت بدنی ، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان ، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی کننده عملکرد مربیان در برابر مشکلات بر اساس هوش هیجانی انجام شد. روش این تحقیق به لحاظ تجزیه و تحلیل اطلاعات، از نوع توصیفی - همبستگی بود. از پرسشنامه­های هوش هیجانی گلمن به منظور سنجش هوش هیجانی و از پرسشنامه نحوه عملکرد مربیان مارتنز برای سنجش عملکرد مربیان در برابر مشکلات استفاده شد. جامعه آماری شامل مربیان تیم­های شرکت کننده در بیست و سومین المپیاد ورزشی دانش­آموزان سراسر کشور (140N=) بودند که بر اساس جدول مورگان 103 نفر به صورت تصادفی انتخاب گردیدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از ضریبهمبستگی پیرسون استفاده شد. یافته­ها نشان داد که سطح هوش­هیجانی و عملکرد مربیان در ­مواجهه با مشکلات اکثریت مربیان خوب بود. هم­چنین، به طورکلی بین هوش هیجانی با عملکرد مربیان در مواجهه با مشکلات همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت (05/0p<، 395/0 r=). نتایج آزمون تحلیل رگرسیون چند گانه نشان داد که مولفه های خود مدیریتی و مهارت های اجتماعی توانایی پیش بینی عملکرد مربیان در برابر مشکلات را دارا می باشند. بنابراین انتظار می­رود مربیانی که از هوش هیجانی بالاتری برخوردارند عملکرد بهتری در مواجهه با مشکلات داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predicting Coaches’ performance in dealing with problem based on emotional intelligence

نویسندگان [English]

 • E sharifian 1
 • Ali Hojati 2
 • M.A Zebardast 3
1 University of shahid bahonar kerman
2 Msc University of Tehran
3 Msc University of shahid bahonar kerman
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate components of Emotional Intelligence in order to predicting Coaches’ performance against problem. Research method was descriptive – correlation. Goleman Emotional Intelligence Inventory and Martens Scale were used as investigation instruments. The statistical population of the research was coaches that participates in 23th National Sport Olympiad (N=140) and 103 participate were selected randomly based on Krejcie and Morgan table. For data analysis, Pearson correlation was used. The results of this study indicated a positive relationship between emotional intelligence and coaches’ performance (r= 0/395, p< 0/01). the results of multiple regression analysis test showed that the self -management and social skills components can predict coaches' performance against problems. Therefore, it is expected coaches that have a higher emotional intelligence have better performance in dealing with problems of the profession.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • Managerial abilities
 • Psychological abilities
 • Coaches’
 1. ابراهیم، خسرو، حیدری، محمود، معمری، علی­رضا (1383). بررسی وضع موجود و تدوین شاخص­های استعدادیابی در رشته والیبال. پژوهش در علوم ورزشی. شماره 5: 14-1.
 2. احمدی، عبدالحمید (1374). بررسی توانایی ها و نحوه عملکرد مربیان تیم های ورزشی دانشگاه های کشور. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس. چکیده .
 3. اصلانخانی، محمد علی. عبدلی، بهروز. زمانی ثانی، سید حجت. فتحی رضایی، زهرا (1388). هوش هیجانی در ورزشکاران معلول. فصلنامه روانشناسان ایرانی سال 6 شماره 21. صص: 5-20.
 4. بشارت، محمد علی. عباسی، غلامرضا. میرزاکمسفیدی، رضا (1384)، تبیینموفقیتورزشى درورزشهاىگروهىوفردى برحسبهوشهیجانى، فصلنامه المپیک سال 13 شماره 4 پیاپی 32. صص: 5-20.
 5. تابش، سعید (1385). مقایسه هوش هیجانی در بین زنان ورزشکار (با مهارت باز و بسته) و غیرورزشکار. حرکت شماره 29. صفحات 33-42.
 6. جباری، غلامرضا. کوزه چیان، هاشم. خبیری، محمد (1379). بررسی سبک رهبری، توانایی ها و نحوه عملکرد مربیان فوتبال باشگاه های دسته اول و دوم کشور (جام آزادگان). نشریه حرکت شماره 6 - 103- 120.
 7. حیدری تفرشی، غلام حسین. دلفان آذری، قنبرعلی (1389). بررسیرابطهبینهوشهیجانیومهارتهایمقابلهبااسترسدانشجویاندانشگاهآزاد اسلامیواحدرودهن. فصلنامة علمی- پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی- سال 2- شماره 2. صص: 5-20.
 8. ذوالاکتاف، ­وحید، فخرپور، رقیه، صفوی­همامی، شیلا (1384). روایی­سنجی آزمون هشت­گانه برای استعدادیابی عمومی ورزش. فصلنامه المپیک. سال ­سیزدهم. شماره 2 (پیاپی 30): 47-33.
 9. ساسانی مقدم، شیوا. بحرالعلوم، حسن (1390). ارتباطبینهوشهیجانیومهارتهای روانشناختیدانشجویاندخترورزشکاردانشگاه صنعتیشاهرود. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی. (9)(1 (پیاپی 17)): 39-27.

10. قادر، محسن (1390). بررسی رابطه هوش هیجانی و کیفیت زندگی شغلی معلمان بخش گلباف. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرند. چکیده .

11. کجباف نژاد، هادی. احدی، حسن. حیدری، علی رضا. عسگری، پرویز. عنایتی، میر صلاح الدین (1389). ارتباط بین مهارت های روانشناختی، هوش هیجانی و مولفه های آن با انگیزه موفقیت ورزشی در ورزشکاران مرد شهرستان شیراز. یافته های نو در روان شناسی. صفحات 107-125.

12. مرتضی­زاده، فرزانه (1387). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و هوش هیجانی کارکنان سازمان های دولتی شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان. چکیده .

13. نقی زاده، حسن. توکلی، محسن، میری، محمدرضا. و اکبرزاده، حسین (1388). بررسیرابطههوشهیجانیباتنششغلیدرمدیرانوکارکنان بیمارستانهایآموزشیوابستهبهدانشگاهعلومپزشکی وخدماتبهداشتیدرمانیتبریز. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. دوره 16 ، شماره  4. صص: 5-20.

14. نورایی، محمد (1389)، تاثیر هوش هیجانی اعضای هیئت علمی بر عملکرد آموزشی آنها. فراسوی مدیریت. سال4. 121-140.

15. هاشمی، سهیلا (1388)، بررسی رابطه هوش هیجانی، خلاقیت هیجانی و خلاقیت در دانشجویان هنر، ادبیات و علوم پایه. اندیشه های نوین تربیتی دوره 5 شماره 2. صص: 5-20.

16. یارمحمدی منفرد، سعید. همتی نژاد، مهر علی. رمضانی نژاد، رحیم (1389). رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی معلمان تربیت بدنی. نشریه مدیریت ورزشی دوره ۲، شماره ۶ صص: 5-20.

17. یوسفی، بهرام، گودرزی، محمود. به­پور، ناصر (1384). بررسی وضع موجود و تعیین شاخص­های استعدادیابی در کشتی. مجله حرکت. شماره 25: 81-63.

 1. Bastian V.A., Burns N.B. Nettelbeck T (2005). Emotional intelligence predicts life skills, but not as well as personality and cognitive abilities. Personality and Individual Differences, 39, 1135-1145.
 2. Beauvais A.M. Brady N. O'Shea E.R.  Quinn Griffin M.T (2011). Emotional intelligence and nursing performance among nursing students. Nurse Education Today Volume 31, Issue 4 Pages 396-401.
 3. Brackett M.A. Mayer J.D. Warner R.M. (2004). Emotional intelligence and its relation to everyday behavior. Personality and Individual Differences 36 1387–1402.
 4. Costarelli V. Stamou D (2009). Emotional Intelligence, Body Image and Disordered Eating Attitudes in Combat Sport Athletes. Journal of Exercise Science & Fitness. Volume 7, Issue 2, Pages 104-111.
 5. Douglas, M. Wiegand. (2007) .Exploring the roleof emotional intelligence in behavior-based safety coaching. Journal of safety research, volume 38, issue 4, page, 391- 398.
 6. Gol eman  D.  Boyatzis  R,  Mckee  A. Fundamental   of   organizat i onal  leadership: Emoti onal  intelligence  in  management and  organizational   leadership.  Translated to  Persian  by  Ebrahimi  B.  Tehran: industrial  management  organizati on  Pub;2006.pp:15-50.
 7. Ivcevic Z. Brackett M.A.  Mayer J.D. (2007). Emotional intelligence andemotional creativity, Journal of Personality, 75, 199-235.
 8. Korkmaz T. Arpacı E. (2009). Relationship of organizational citizenship behaviorwithemotional intelligence. Procedia Social and Behavioral Sciences. doi:10.1016/j.sbspro ..01.428.
 9. Laborde S. Brüll A. Weber J. Anders L.S (2011). Trait emotional intelligence in sports: A protective role against stress through heart rate variability?. Personality and Individual Differences. Volume 51, Issue 1, Pages 23-27.
 10. Lopes, P. N., Brackett, M. A., Nezlek, J. B., Schütz, A., Sellin, I., & Salovey, P. (2004). Emotional intelligence and social interaction. Personality and social psychology bulletin, 30(8), 1018-1034.
 11. Lyons, J. B., & Schneider, T. R. (2005). The influence of emotional intelligence on performance. Personality and Individual Differences, 39(4), 693-703.
 12. Mokhtaripour M, Siadat A(2005). Management and Leadership with Emotional intelligence. Tadbir; 165:18-20. (in Persian)
 13. Morgan, T.K. (2006).A season – Long mental skills staining program collegiate Volleyball players. A dissertation for the Doctor of philosophy degree. The University of Tennessee.
 14. Oginska B.N (2005). Emotional intelligence in the workplace: exploring its effets on occupational stress and health outcomes in human service workers. Int. J. Occup Med Enviorn Health. 18 (2): 167-75.
 15. Pellitteri J (2002). The relationship between emotional intelligence and ego defense mechanisms. Journal of Psychology. 136, 182-194.
 16. Pigozzi ,A. Spataro A. Alabiso A. Parisi M. Rizzo.(2004). Role of exercise stress test in master athletes. Br J Sports Med.39:527–531. doi: 10.1136/bjsm.014340.
 17. Rogers P. Qualter P. Phelps G. & Gardner K (2006). Belief in the paranormal, coping and emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 41, 1089-1705.
 18. Saiiari A. Moslehi M. Valizadeh R (2011). Relationship between emotional intelligence and burnout syndrome in sport teachers of secondary schools. Procedia Social and Behavioral Sciences. doi:10.1016/j.sbspro.2011.04.003.
 19. Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagina-tion, Cognition, and Personality, 9, 185-211. Salovey1859Imagination. Cognition, and Personality1990.
 20. Savelsbergh G.J.P., Haans S.H.A, Kooijman M.K, van Kampen P.M (2010). A method to identify talent: Visual search and locomotion behavior in young football players. Human Movement Science. 29 (5): 764–776.
 21. Schutte N.S. Malouff J.M., Thorsteinsson E.B, Bhullar N & Rooke S.E (2007). A metanalytic Investigation of the relationship between emotional intelligence and health. personality and individual differences. 42(6): 921-33.
 22. Siarochi J, Forgas J, Mayer JD. Emotional intelligence in routine live. Translared by Nouri Emamzade A. Neveshte publication; 2004. (in Persian).
 23. Siu A.F. (2009). Trait emotional intelligence and its relationships with problem behavior in Hong Kong adolescents. Pers Individ Dif.; 47(6): 553-557.
 24. Sjöberg L (2008). Emotional intelligence and life adjustment. In: Cassady JC, Eissa MA. Emotional intelligence: perspectives on educational & positive psychology . 1th ed. New York: Peter Lang Publishing; 169-184.
 25. Slaski M. Cartwright S (2002). Health, performance and emotional intelligence: an exploratory study of retial managers. Stress and Health. 18: 63 - 68.
 26. Song L.J. Huang, Peng K.Z. Law K.S. Wong C.S. Chen Z (2010). The differential effects of general mental ability and emotional intelligence on academic performance and social interactions. Intelligence Volume 38, Issue 1, Pages 137-143.
 27. Tett, R.P. Fox K.E. (2006). Confirmatory factor structure of trait emotional intelligence in student and worker samples. Pers Individ Dif. 41(6), 1155-1168.