اثر مصرف نوشابه انرژی زای هایپ بر شاخص های عملکردی و لاکتات خون بدمینتون بازان زبده

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات گیلان، رشت، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

در سال‌های گذشته، مصرف نوشابه‌های انرژی‌زا در میان ورزشکاران برای افزایش عملکرد در هنگام تمرین و موفقیت در رقابت‌ها افزایش قابل توجهی داشته است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر مصرف نوشابه انرژی‌زای هایپ، قبل از فعالیت بر شاخص‌های عملکردی و لاکتات خون بدمینتون ‌بازان زبده بود. بدین منظور، ده نفر از بدمینتون‌بازان زبده پسر استان گیلان (با میانگین سن 52/0 ± 6/16 سال، قد 16/9 ± 9/172 سانتی‌متر، وزن 33/10 ± 90/68 کیلوگرم و چربی بدن 3/6 ± 66/11 درصد) به صورت هدف‌دار انتخاب شدند. آزمودنی‌ها به روش متقاطع متعادل، طی دو جلسه با فاصله 4 روز از یکدیگر به صورت دو سوی کور، 6 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن نوشابه انرژی‌زا و دارونما (15 دقیقه قبل از آزمون) مصرف کردند. در این جلسات آزمودنی‌ها پس از صرف صبحانه استاندارد در آزمون‌های یک تکرار بیشینه و 60٪ یک تکرار بیشینه در حرکات پرس سینه و پرس پا، آزمون بی‌هوازی Rast، 45 متر سرعت، چابکی ایلی‌نویز و آزمون هوازی 20 متر شاتل ران شرکت نمودند. همچنین قبل، بلافاصله و 5 دقیقه بعد از آزمون Rast، مقدار 5 سی‌سی خون از سیاهرگ بازویی، برای سنجش لاکتات خون اخذ و نتایج آن ثبت شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار SPSS  نسخه20 و آزمون t  همبسته استفاده شد. نتایج نشان داد عملکرد هوازی در مصرف کنندگان نوشابه انرژی‌زا به صورت معناداری بهبود یافت (05/0>P)، درحالی‌که تغییرات در قدرت، استقامت عضلانی، سرعت، چابکی و توان بی‌هوازی بین مصرف کنندگان نوشیدنی انرژی‌زا و دارونما معنادار نبود (05/0<P). همچنین، تغییرات معناداری بین نوشیدنی انرژی‌زا و دارونما در سطوح لاکتات خون قبل، بلافاصله و 5 دقیقه بعد از آزمون مشاهده نشد (05/0<P). به نظر می­رسد مصرف حاد نوشابه انرژی‌زای هایپ تاثیر معناداری بر شاخص‌های عملکردی و لاکتات خون بدمینتون‌بازان ندارد و فقط باعث بهبود عملکرد هوازی آن‌ها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Hype energy drink on performance indicators and blood lactate levels in elite badminton players

نویسندگان [English]

  • H Arazi 1
  • M Abbasi 2
  • E Eghbali 3
1 Associate Prof, Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 MSc in Exercise Physiology, Islamic Azad University, Sciences & Research Branch of Guilan
3 MSc student in Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran.
چکیده [English]

In recent years, consumption of energy drinks in among athletes to enhance performance during training and competition success has been increased significantly. The purpose of this study was to investigate the effect of Hype energy drink before exercise on performance indicators and blood lactate of elite badminton players.Ten male elite badminton players, from Guilan Province (mean age, 16.6 ± 0.52 years, height 172.9 ± 9.16 cm, weight 68.9 ± 10.33 kg, body fat 11.66 ± 6.3%) were selected purposefully. Subjects using crossover counterbalanced and then during two sessions with an interval of 4 days of each other the double blind, 6 mg/kg energy drink and placebo (15 min before test) were used. In this session, after the standard breakfast participants performed order of tests one repetition maximum and 60% of one repetition maximum in the chest press and leg press, anaerobic Rast test, 45 m sprint, illinois agility test, shuttle run 20 meter aerobic test. Also before, immediately and 5 minutes after Rast test, 5 cc of blood from brachial vein to measure blood lactate was taken from subjects, and the results were recorded. For data analysis, SPSS version 20 and Paired t-test were used. Results showed that aerobic performance in Energy drink consumers significantly improved (P < 0.05), whereas changes in power, muscular endurance, sprint, agility and anaerobic power were not significant between energy drink and placebo Consumers (P > 0.05). Also, significant changes in blood lactate levels before, immediately and 5 minutes after the test were not observed in energy drinks and placebo (P > 0.05). It seems that acute consumption of energy drinks has no significant effect on performance indicators of badminton players and only improve aerobic performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • energy drinks
  • performance
  • blood lactate
  • elite badminton players
1.دبیدی روشن، ولی‌له. چوبینه، سیروس. فرامرزی، محمد. (1385). اثر مکمل تورین بر پراکسیداسیون لیپیدی موش‌های ویستار بعد از یک وهله فعالیت استقامتی درمانده‌ساز. فصلنامه المپیک. شماره 4، ص 109-99.
2.رنجبر، روح‌الله. کردی، محمد رضا. گائینی، عباسعلی. (1388). تاثیرمصرف کافئین بر توان بی‌هوازی، شاخص خستگی و سطوح لاکتات خون دانشجویان پسر ورزشکار. علوم زیستی ورزشی. شماره 1، ص 136-123.
3.شیروانی، حسن. ریاحی ملابری، شاهین. اکبر پور بنی، محسن. کاظم‌زاده، یاسر. (1392). تاثیر مصرف مکمل تورین به همراه فعالیت تناوبی شدید بر غلظت سرمی IL-6‏ و αTNF- در بازیکنان ورزیده فوتبال. علوم زیستی ورزشی. شماره 17، ص 79-59.
3.عاطفی، محسن. ایوانی، محمد جواد. قنبری، مسعود. همایونفر، رضا. (1391). نوشیدنی‌های انرژی‌زا: ترکیبات و اثرات آن‌ها. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. شماره 5، ص 642-633.
4.فرخی، احمد. (1390). بررسی وضعیت موجود و تدوین شاخص‌های استعدادیابی در رشته بدمینتون. رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی. شماره 9. ص 124-111.
5.فروزش، قادر. نیک بخت، مسعود. محمد شاهی، مجید. (1390). مقایسه اثر مصرف یک نوشابه انرژی‌زا با محلول قندی ساده بر توان بی‌هوازی، شاخص خستگی و لاکتات خون. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. شماره 6. ص 754-765.
6.قاسم نیان، آقا‌علی. گائینی، عباسعلی. چوبینه، سیروس. (1390). تاثیر کوتاه مدت نوشیدنی کربوهیدراتی حاوی تورین و کافئین بر عملکرد استقامتی و گلوکز خون دانشجویان ورزشکار. پژوهش‌های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش. شماره 5، ص 51-43.
7.قاسم نیان، آقا‌علی. گائینی، عباسعلی. چوبینه، سیروس. قربانیان، بهلول. (1391). تاثیری مصرف کوتاه مدت یک نوشیدنی ورزشی بر عملکرد ورزشی دانشجویان ورزشکار. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج. شماره 4، ص 308-299.
8.گائینی، عباسعلی. کاظمی، فهیمه. نعیمی، علی. (1391). تاثیر مصرف کوتاه مدت دو نوشیدنی انرژی‌زا بر عملکرد استقامتی دانشجویان پسر. نشریه علوم زیستی ورزش. شماره 12، ص 55-43.
9.نیازی، سید محمد. اراضی، حمید. (1389). تاثیر نوشابه انرژی‌زا بر دویدن، مقدار گلوکز خون، ضربان قلب و درک سختی فعالیت در دوندگان استقامتی حرفه‌ای. مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران. شماره 1، ص 8-1.
11.Alford C, Cox H, Wescott R. (2001). The effects of red bull energy drink on human performance and mood. Amino acids. 21(2), 139-150.‏
12. Astorino T A, Rohmann R L, Firth K. (2008). Effect of caffeine ingestion on one-repetition maximum muscular strength. European journal of applied physiology. 102(2), 127-132.
13. Beck T W, Housh T J, Schmidt R J, Johnson G O, Housh D J, Coburn J W, Malek M H. (2006). The acute effects of a caffeine-containing supplement on strength, muscular endurance, and anaerobic capabilities. The Journal of Strength & Conditioning Research. 20(3), 506-510.‏
14.‏ Birudugadda P, Prasath K H, Maganti B, Thanikonda K. (2012). TAURINE, “A Key amino acid in the drug discovery” -A Review. Asian Journal of Biomedical and Pharmaceutical Sciences. 2(12), 21-27.‏
15. Byars A, Greenwood M, Greenwood L, Simpson W K. (2006). The effectiveness of a pre-exercise performance drink (PRX) on indices of maximal cardiorespiratory fitness. J Int Soc Sports Nutr, 3(1), 56-9.‏
16. Carvajal-Sancho A,   Moncada-Jiménez J. (2005). The acute effect of an energy drink on physical and cognitive performance of male athletes. Kinesiologia Slovenica. 11(2), 5-16.‏
17. Clauson  K  A, Shields  K  M, McQueen  C  E, Persad  N. (2008). Safety issues associated with commercially available energy drinks. Pharmacy Today. 14(5), 52-64.‏
18. Coleman E, Steen SN. (2000). Ultimate Sports Nutrition. (2nd Ed). California: Bull Publishing Company.7-205.
19. Dombovy-Johnson  M. (2012). The Effects of Taurine and Caffeine Alone and in Combination on Locomotor Activity in the Rat. Colgate Academic Review. 7(1), 10.‏
20. Dragoo K R, Silvers W M, Johnson K E, Gonzalez E A. (2011). Effects of a Caffeine-Containing Transdermal Energy Patch on Aerobic and Anaerobic Exercise Performance. International Journal of Exercise Science. 4(2), 7.‏
21. Duvnjak-Zaknich D M, Dawson B T, Wallman K E, Henry G. (2011). Effect of caffeine on reactive agility time when fresh and fatigued. Medicine and science in sports and exercise. 43(8), 1523-1530.‏
22. ‏‏‏Forbes S C, Candow D G, Little J P, Magnus C, Chilibeck  P D. (2007). Effect of Red Bull energy drink on repeated Wingate cycle performance and bench-press muscle endurance. International journal of sport nutrition & exercise metabolism. 17(5), 433-404.‏
23. Goel V, Manjunatha S, Pai K M. (2014). Effect of Red Bull energy drink on auditory reaction time and maximal voluntary contraction. Indian J Physiol Pharmacol. 58(1), 17-21.‏
24. Graham T E. (2001). Caffeine and exercise. Sports medicine. 31(11), 785-807.
25. Gwacham N, Wagner DR. (2012). Acute effects of a caffeine-taurine energy drink on repeated sprint performance of American college football players. Int J Sport Nutr Exerc Metab. 22(2), 109-116.‏
26. Hoffman J R, Kang  J, Ratamess  N A, Hoffman  M W, Tranchina  C P, Faigenbaum A D. (2009). Examination of a pre-exercise, high energy supplement on exercise performance. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 6(1), 1-8.‏
27. Ivy J L, Kammer L, Ding Z, Wang B, Bernard  J R, Liao Y H, Hwang J. (2009). Improved cycling time-trial performance after ingestion of a caffeine energy drink. International journal of sport nutrition. 19(1), 61.‏
28. Klepacki B. (2010). Energy drinks: a review article. Strength & Conditioning Journal. 32(1), 37-41.‏
29. McCormack, William P, Hoffman J. R. (2012). Caffeine, energy drinks, and strength-power performance. Strength & Conditioning Journal, 34(4), 11-16.
30. Reyner L A, Horne J A. (2002). Efficacy of ‘functional energy drink’ in counteracting driver sleepiness. Physiology & behavior. 75(3), 331-335.‏
31. Roberts M D, Taylor L W, Wismann J A, Wilborn C D, Kreider, R B, Willoughby D S. (2007). Effects of ingesting JavaFit Energy Extreme functional coffee on aerobic and anaerobic fitness markers in recreationally-active coffee consumers. Journal of the International Society ofSports Nutrition. 4(1), 25.‏
32. Santos  V G, Santos  V R, Felippe  L J, Almeida Jr  J W, Bertuzzi  R, Kiss  M  A, Lima-Silva A  E. (2014). Caffeine Reduces Reaction Time and Improves Performance in Simulated-Contest of Taekwondo. Nutrients. 6(2), 637-649.‏
33. Seidl R, Peyrl A, Nicham R, Hauser E. (2000). A taurine and caffeine-containing drink stimulates cognitive performance and well-being. Amino acids. 19(3-4), 635-642.
34. Schaffer SW, Shimada K, Jong CJ, Ito T, Azuma J, Takahashi K. (2014). Effect of taurine and potential interactions with caffeine on cardiovascular function. Amino acids. 46(5), 1147-1157.‏
35. Van Batenburg-Eddes T, Lee NC, Weeda WD, Krabbendam L, Huizinga M. (2014). The potential adverse effect of energy drinks on executive functions in early adolescence. Frontiers in Psychology. 5.
36. Verma M, Biswas DA. (2014). Effect of pre-exercise energy drink on the exercise endurance in young active adults. Indian Journal of Basic and Applied Medical Research. 3(3), 216-225.
37. Woojea Kim. (2003). Debunking the Effects of Taurine in Red Bull Energy Drink. Nutrition  Bytes. 9(1), 1-7.