بررسی وضعیت مدیریتی باشگاه های بدنسازی استان کردستان

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه علامه طباطبایی تهران- ایران

2 دانشیارگروه مدیریت تربیت بدنی دانشگاه کردستان سنندج،ایران

3 استاد گروه مدیریت دانشکده تربیت بدنی دانشگاه پیام نور،تهران جنوب، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دانشکده تربت بدنی دانشگاه تهران- ایران

چکیده

هدف از انجام این تحقیق بررسی وضعیت مدیریتی باشگاه­های بدنسازی استان کردستان بود. روش تحقیق این پژوهش از نوع توصیفی بوده که به لحاظ جمع آوری اطلاعات میدانی می­باشد. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق، کلیه­ مدیران و مشتریان باشگاه­های بدنسازی استان کردستان بود (40 و 160 نفر از مشتریان باشگاه­های بدنسازی) روش نمونه­گیری به صورت خوشه ای- تصادفی بوده و براساس جدول مورگان تعداد نمونه های آماری تعیین شده است. ابزار تحقیق تلفیقی از پرسشنامه های مانیتا و سکندیز و سلیمانی بود که پس از تایید روایی و محتوایی آن توسط متخصصین مدیریت ورزشی پایایی پرسشنامه نیز بر اساس آلفای کرونباخ 85/0محاسبه شد از آمار توصیفی جهت توصیف داده­ها، فراوانی، تعیین درصد، میانگین، واریانس و انحراف چارکی، از طریق نرم افزار 18spss،  استفاده شد. همچنین به منظور بررسی نرمال بودن داده­ها از آزمون کلوموگروف ـ اسمیرنوف و به منظور بررسی فرضیه­ها از آزمو­های همبستگی پیرسون، فریدمن و یومن ویتنی استفاده شد. نتایج نشان داد که بین رتبه‌بندی معیارهای یک باشگاه برتر بدنسازی از دیدگاه مدیران تفاوت معنی‌داری وجود دارد(000/0P<). همچنین تحلیل­ها نشان داد که شایستگی‌ها و الزامات کارکنان باشگاه مهمترین معیار یک باشگاه برتر بدنسازی در نزد مدیران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The investigation of managerial status of Fitness Clubs in Kurdistan province

نویسندگان [English]

 • Hadi kazemi 1
 • S S. Brujerdi 2
 • A Farahani 3
 • R mohammadi 4
1 M.Sc. Payam Noor University
2 associate professor Kurdestan University
3 professor Payam Noor University
4 Ph.D Tehran University
چکیده [English]

The purpose of this research was to investigation of managerial status of Fitness Clubs in Kurdistan privies. The research method was based on descriptive study collecting data. The statistical population of all managers and customers sports club was a city of Kurdistan (40 of managers and 160 client’s bodybuilding clubs). A sample of clusters to select a club a random and is determined by Morgan. Questionnaire used in the study was inspired by Mantya (2000) in America and Skndiz (2009) in Turkey and Solaimani (1390) were used in Iran. The questionnaire consisted of 48 questions, and the two managers and customer-specific versions have been developed. The Cranach’s alpha reliability of the questionnaire by Solaimani (1390), 0/85 was reported. The acquired data was analyzed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean, standard deviation) were studied, through software 18spss.  In order to check the normality of the data was used Smirnov test at the end of the test to be used verify the hypothesis by Pearson, Friedman and Mann-Whitney U tests. The results indicated that the criteria for evaluating a premier fitness club manager's point of view there is a significant difference (P>0/000). The analysis also showed that competencies and requirements employees' health and fitness clubs in the Premier League managers is an important criterion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • fitness clubs
 • managers
 • clients
 • Kurdistan province
 • managerial status
 1. بهلکه، طاهر (1384)، بررسی عوامل مرتبط با رضایتمندی مشتریان استخرهای خصوصی سرپوشیده شهر تهران، تهران: دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، صص 54-65.
 2. جان آر اولسون، (1382)، مدیریت اماکن و تجهیزات ورزشی، مترجمان، رضوی محمد حسین، تهران: مرز دانش و سنجش، ص 17.
 3. خاکی، غلامرضا (1387)، مدیریت زمان، فنون شناسایی آفات زمان و راهکارهای مقابله با آن. انتشارات بازتاب، ص: 21.
 4. رمضانی، نسرین (1383)، بررسی عوامل مؤثر بر رضایت­مندی مشتریان باشگاه­های بدنسازی خصوصی بانوان در سطح شهر تهران. تهران: دانشگاه تهران پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی صص 34-76.
 5. روبن آگوستا هرناندز ( 1386)، مدیریت سازمان های ورزشی، مترجم الهی، علیرضا؛ خسروی زاده، اسفندیار، تهران، چاپ اول، صص 125- 165.
 6. ژانت بی. پارکز، بیور می آر. کی زنگر و جروم کوارتر من،(1382) ، مدیریت معاصر در ورزش ترجمه، احسانی، محمد، دفتر نشر آثار علمی، تهران، 98-76.
 7. سازمان تربیت بدنی، (1385)، دفترچه تعاریف پیشنهادی سازمان تربیت بدنی، مدیریت آمار و فن­آوری اطلاعات، ص 2.
 8. سجادی سید نصراله، محمودی احمد، گودرزی محمود، میزانی مهران (1390)، بررسی و مقایسه کیفیت خدمات باشگاه­های ورزشی و خصوصی شهر تهران از دیدگاه مشتریان. فصلنامه علمی پژوهشی دوره 1 شماره 2، زمستان 1390، صفحه 33-48 . 
 9. سلیمانی، خالد (1390). توصیف وضعیت حرفه­ای و مدیریتی باشگاه­های ورزشی بخش خصوصی شهر کرمانشاه، کرمانشاه:  دانشگاه رازی کرمانشاه ،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، صص 57-26.

10. شمسایی نبی، عبدی هادی، بلوچی رامین (1386)، بررسی وضعیت باشگاه­های ورزشی خصوصی شهر ایلام با تأکید بر اشتغالزایی. فصلنامه المپیک،شماره 4، زمستان 1388، صص 62-72.

11. شمسی پور سمانه، احسانی محمد (1384)، بررسی نظریه های مشتریان سالن های بدنسازی بانوان شهر اصفهان، نشریه حرکت، شماره 25، ص: 135.

12. مام شریفی، محمود (1389)، ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات ورزشی با میزان اشتغال­زایی در باشگاه­های ورزشی خصوصی استان کردستان، سنندج: دانشگاه کردستان، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، صص 54- 22.

13. نادریان جهرمی مسعود، امیر حسینی سید احسان، سلطان حسینی محمد (1386)، بررسی عوامل مؤثر در بهره وری سازمان  های ورزشی شهر اصفهان، نشریه حرکت ، زمستان 1386، شماره 34، ص 45.

14. هورویتز، ژاک (1382)، هفت کلید استراتژی خدمات، ترجمه اعراب، سید محمد، ایزدی، داود، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران. ویرایش اول، چاپ دوم، 132-120.

 1. A. Tripolitsioti, C. Mountakis and ZE. Strigas. (2009). Sport Science as a Determinative Factor inManagement of Indoor Facilities inMunicipal Sport Organizations: Journal of Applied Sciences 9 (14): 2649-2652.
 2. Afthinos. Yanni. Nicholas D. Theodorakis . Pantelis Nasis.(2005).Customer expectations of service in Greek fitness centers. Management service quality. Management Service quality.vol.15 No.3.pp:245-258.
 3. Betul sekendiz. (2009.) A Pilot Study In Determining The Status Of The Health And Fitness Industry In Turkey. Int. J. Sport Management and Marketing, Vol. 5, No. 4.pp: 465-476.
 4. Calabuig F,Quintanilla,I& Mundina GJ,(2008), The perception of service quality insport services:differences according to sport facility, gender, age and user type innautical services. Revista Internacional de Ciencias del Deporte,; 4(1).Pp25-43.
 5. Cheng. K,M .(2010). Application of the Six Sigma Process to ServiceQualityImprovement in Fitness Clubs: A Managerial Perspective. International Journal of Management. Vol. 27 No. 3 Pp528-540.
 6. Deane Mantia, P.L. (2000.) An analysis of the status of the fitness industry, Doctoral thesis, Boston University School of Education, UMI No. 9965669.
 7. Horch, H.D. and Schuette, N., (2003). Competencies of sport managers in German sport clubs and sport federations. Managing Leisure.volume 8, lssue 2. P: 70-84.
 8. Koustelios, A., (2003). Identifying importantmanagement competencies in fitness centres in Greece, Managing Leisure, 8.p:145-153.
 9. Ling-Mei Ko. (2005). A systematic review of the literature on management competencies in the sports industries. Department of Leisure, Recreation, and Tourism Management. P:25-39.
 10. Parks, J.B. (1990.) Directory of fitness certifications: Journal of Physical Education, Recreation, and Dance, pp.71–75.
 11. Sallis JF, Owen N. In: Glanz K, Lewis FM, Rimer BK, eds. (1997). Ecological models: Health behavior and health education: theory, research, and practice. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 1977:p: 403–2.
 12. Theodorakis, N., Kambitsis, C., Laios, A. (2001). Relationship between measures of service quality and satisfaction of spectators in professional sport. Managing Service Quality, 11(6),p: 431-438.