بررسی تأثیر دو الگوی درون‌‌جلسه‌ای تمرین موازی (هوازی و مقاومتی) بر ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی مردان جوان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران. .

چکیده

ترکیب فعالیت ورزشی هوازی و مقاومتی راهکار مناسبی برای مقابله با اضافه وزن و چاقی بشمار می‌رود. لذا، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر دو الگوی متفاوت از ترکیب درون جلسه‌ای تمرینات هوازی و مقاومتی بر ترکیب بدنی و آمادگی جسمانی مردان جوان دارای اضافه وزن بود. آزمودنی‌های این پژوهش 24 مرد جوان دارای اضافه وزن که به طور تصادفی در دو گروه مساوی تمرین متوالی و ترکیبی قرار گرفتند (12=n). دو گروه 3 جلسه در هفته به مدت 6 هفته تمرین کردند که شامل جلسات تمرین متوالی (ابتدا تمرینات مقاومتی و سپس تمرینات هوازی) و ترکیبی (انجام تمرین هوازی در فواصل استراحت بین تمرینات مقاومتی) بود. ترکیب بدن (شاخص توده بدن، نسبت دور کمر به لگن، درصد چربی و توده بدون چربی بدن) و آمادگی جسمانی (حداکثر اکسیژن مصرفی، استقامت بالاتنه، قدرت بالاتنه و پایین‌تنه) در ابتدا و انتهای دوره تمرین سنجیده شد. یافته‌ها نشان داد هر دو الگوی تمرین باعث بهبود معنادار همه شاخص‌های ترکیب بدن، بجز شاخص دور کمر به لگن، و متغیرهای آمادگی جسمانی شد (05/0>P). با وجود این، تفاوت معناداری از نظر میزان تأثیرگذاری دو الگوی تمرین موازی متوالی و ترکیبی بر متغیرهای مذکور مشاهده نشد (05/0<P). بر اساس نتایج پژوهش حاضر هر دو الگوی درون‌جلسه‌ای تمرین موازی (متوالی و ترکیبی) در بهبود ترکیب بدن و آمادگی جسمانی موثر است. این یافته‌ها می-تواند در تنوع بخشی به تمرینات موازی برای مدیریت بهینه وزن و بهبود آمادگی جسمانی در افراد مبتلا به اضافه وزن و چاقی کمک کننده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating The Effect of Two In-Session Patterns of Concurrent Training (Aerobic and Resistance) on Body Composition and Physical Fitness of Overweight Young Men

نویسندگان [English]

  • Mostafa Ghasemi 1
  • Ali Samadi 2
  • Maryam Khalesi 3
1 MSc in Exercise Physiology, Faculty of Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Faculty of Faculty of Humanities, Shahed University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Combination of aerobic and resistance exercise is considered an effective strategy to deal with overweight and obesity. Therefore, the aim of the present study was to investigate the effect of two different patterns of in-session concurrent aerobic and resistance exercise on body composition and physical fitness in overweight young men. Exercise training p which included resistance and aerobic exercise with different in-session patterns. The subjects included 24 young overweight men who were randomly assigned to two equal groups (n=12): sequential exercise and combined exercise groups. The groups trained 3 sessions per week for six weeks. Subjects in the sequential exercise group did the all the resistance exercises and then did aerobic exercise. In the combined exercise group, subject performed aerobic exercise between the resistance exercises. Body composition (body mass index, waist-to-hip ratio (WHR), body fat percentage and fat-free mass) and physical fitness (VO2max, upper body endurance; upper and lower body strength) were assessed at the beginning and end of the study. Both sequential and combined exercise training patterns significantly improved body composition indices, but WHR, and physical fitness measures (P<0.05). Nevertheless, no significant difference was observed between the two the patterns in terms of the impact on measured variables (P>0.05). Based on the results of the current research, both patterns (sequential and combined) are effective in improving body composition and physical fitness. These findings could be helpful in diversifying the concurrent training for optimal weight management and improving physical fitness in overweight and obese people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aerobic training
  • Physical fitness
  • Resistance training
  • Weight control