مقایسۀ تأثیر مصرف مکمل‌های گلوتامین-کربوهیدرات و کربوهیدرات بر میزان استرس اکسیداتیو، کورتیزول و انسولین پلاسما پس از یک جلسه تمرین تناوبی شدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ولی‌عصر (عج)، رفسنجان، ایران

2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

3 دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان خرم آباد، ایران

4 دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه لرستان خرم آباد، ایران

چکیده

 
پژوهش‌های اندکی در مورد تأثیر مصرف مکمل گلوتامین در ترکیب با کربوهیدرات بر شاخص‌های مختلف خونی ورزشکاران انجام گرفته است. بنابراین، هدف از این پژوهش مقایسۀ تأثیر مصرف مکمل‌های گلوتامین-کربوهیدرات و کربوهیدرات بر میزان استرس اکسیداتیو، کورتیزول و انسولین پلاسما پس از یک جلسه تمرین تناوبی شدید بود. بدین‌منظور 20 دانشجوی ورزشکار واجد شرایط به‌صورت تصادفی در دو گروه 7 نفره (مکمل) و یک گروه 6 نفره (کنترل) قرار داده شدند. آزمودنی‌های گروه‌های تجربی یک جلسه فعالیت تناوبی شدید انجام دادند و به آنها مکمل غذایی داده شد. نمونه‌های خونی برای ارزیابی متغیرهای پژوهش در فواصل زمانی پیش از تمرین، بلافاصله، 3 ساعت و 24 ساعت پس از تمرین جمع‌آوری شد. نتایج نشان‌دهندۀ افزایش معناداری (05/0>P) در میزان GSH پلاسمای خون در وهله‌های زمانی 3 و 24 ساعت پس از تمرین و افزایش در میزان TAC پلاسما در وهلۀ زمانی 24 ساعت پس از تمرین در گروه کربوهیدرات-گلوتامین نسبت به گروه کربوهیدرات بود. همچنین کاهش معنا‌داری در میزان کورتیزول در وهله‌های زمانی بلافاصله و 3 ساعت پس از تمرین در گروه کربوهیدرات-گلوتامین نسبت به گروه کربوهیدرات مشاهده شد. با توجه به این یافته‌ها به‌نظر می‌رسد که مصرف مکمل گلوتامین در ترکیب با کربوهیدرات نسبت به مصرف مکمل کربوهیدرات پس از یک جلسه فعالیت تناوبی شدید موجب افزایش ظرفیت آنتی‌اکسیدانی و همچنین کاهش میزان کورتیزول و شرایط کاتابولیک شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison of the Effect of Glutamine-Carbohydrate and Carbohydrate Supplementation on Oxidative Stress, Plasma Cortisol and Insulin after a High Intensity Interval Training Session

نویسندگان [English]

  • Abdolreza Kazemi 1
  • Meysam Archangi 2
  • Masoud Rahmati 3
  • Hadi Kerendi 4
1 Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Vali E Asr University, Rafsanjan, Iran.
2 MSc of Exercise Physiology, Faculty of Literaure and Humanities, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 3- Associate Professor of Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khoramabad, Iran.
4 PhD of Exercise Physiology, Faculty of Literature and Humanities, Lorestan University, Khoramabad, Iran.
چکیده [English]

 
There is little research on the effect of glutamine supplement in combination with carbohydrates on athletes' various blood factors. Thus, the aim of the present study was to compare the effect of glutamine-carbohydrate and carbohydrate supplementation on oxidative stress, plasma cortisol and insulin after a high intensity interval training session. 20 eligible athlete students were randomly assigned to two supplement groups (each group 7 subjects) and one control group (n=6).  Experimental groups performed one session of high intensity interval training, and they received dietary supplement. Blood samples were collected before, immediately, 3 hours and 24 hours after the training to evaluate the research variables. The results showed a significant increase (P<0.05) in plasma GSH in 3 and 24 hours after the training, and an increase in plasma TAC 24 hours after the training in the carbohydrate-glutamine group compared with the carbohydrate group. Also, there was a significant decrease in cortisol immediately and 3 hours after the training in the carbohydrate-glutamine group compared with the carbohydrate group. Regarding these findings, it seems that supplementation of glutamine in combination with carbohydrates compared with carbohydrate supplementation after a HIIT session has been able to increase the antioxidant capacity and also reduce cortisol and catabolic conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cortisol
  • glutamine
  • high intensity interval training
  • insulin
  • oxidative stress