تأثیر تمرین هوازی بر سطوح سرمی آدیپونکتین و CRP و مقاومت به انسولین در زنان مبتلا به سندروم متابولیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

 
آدیپونکتین، آدیپوکاینی با تأثیرات ضدالتهابی و ضد مقاومت به انسولینی است که سطوح این آدیپوکاین در بیماران مبتلا به سندروم متابولیک کاهش می‌یابد. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر تمرین هوازی بر سطوح آدیپونکتین، CRP سرمی و مقاومت به انسولین در زنان دارای سندروم متابولیک طرح شده است. 24 زن دارای سندروم متابولیک (سن: 28/4±14/55 سال، وزن: 29/9±44/93 کیلوگرم، BMI: 51/1±65/32) به‌طور تصادفی به دو گروه تمرین هوازی (12 نفر) و کنترل (12 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین هوازی به مدت 10 هفته و 3 جلسه در هر هفته با شدت 70-60 درصد حداکثر ضربان قلب ذخیره تمرین کردند. در حالت پایه و 48 ساعت پس از آخرین جلسة تمرینی نمونه‌های خون جمع‌آوری شد. از روش ELISA برای اندازه‌گیری سطوح متغیرهای سرمی استفاده شید. از آزمون‌های t مستقل و همبسته برای تحلیل داده‌ها استفاده شد و سطح معنا‌داری 05/0 در نظر گرفته شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که تمرین هوازی به افزایش معنا‌دار آدیپونکتین و HDL و کاهش معنا‌دار CRP، گلوکز، مقاومت به انسولین (05/0P˂)، وزن بدن و دور کمر منجر می‌شود (05/0P˂). با این حال، تغییرات انسولین، تری‌گلیسرید و متوسط فشار خون پس از 10 هفته تمرین هوازی معنا‌دار نبود (05/0P>). تمرین هوازی با افزایش سطوح آدیپونکتین سرمی و بهبود برخی شاخص‌های سندروم متابولیک و وضعیت التهابی در زنان مبتلا به سندروم متابولیک همراه است و به‌نظر می‌رسد تغییرات آدیپونکتین می‌تواند ارتباطی بین بافت چربی و تأثیرات مفید تمرینات هوازی در زنان مبتلا به سندروم متابولیک باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Aerobic Exercise on Serum Levels of Adiponectin and CRP and Insulin Resistance in Women with Metabolic Syndrome

نویسندگان [English]

  • Karim Azali Alamdari 1
  • Mousa Khalafi 2
1 Associate Professor of Exercise Physiology, Faculty of Education and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran,
2 PhD Student of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

 
Adiponectin is known as an adipokine with anti-inflammatory and anti- insulin resistance effects. The levels of this adipokine reduce in patients with metabolic syndrome. The aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercise on serum levels of adiponectin and CRP and insulin resistance in women with metabolic syndrome. 24 women with metabolic syndrome (age: 55.14±4.28 yrs, weight: 93.44±9.29 kg and BMI: 32.65±1.51 kg/m2) were randomly divided into 2 groups: aerobic exercise (n=12) and control (n=12). Aerobic exercise subjects trained for 10 weeks, 3 sessions/week with an intensity of 60-70% of maximum heart rate reserve. Blood samples were collected at baseline and 48 hours after the last training session. ELISA was used to measure levels of serum variables and independent and dependent t tests were used for data analysis while the level of significance was considered P≤0.05. Data analysis showed that aerobic exercise significantly increased adiponectin and HDL, and significantly reduced CRP, glucose, insulin resistance, body weight, and waist circumference (P˂0.05). However, insulin, triglycerides and mean blood pressure changes were not significant after 10 weeks of aerobic exercise (P>0.05). Aerobic exercise is associated with an increase in serum adiponectin levels and the improvement of some metabolic syndrome markers and inflammatory states in women with metabolic syndrome and it seems that adiponectin changes can be a link between adipose tissue and the beneficial effects of aerobic exercise in women with metabolic syndrome.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adiponectin
  • aerobic exercise
  • insulin resistance
  • metabolic syndrome