سنجش تفکر راهبردی و ابعاد پنج‌گانۀ آن در مدیران فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل لیدکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدۀ تربیت ‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

 
هدف کلی از تحقیق حاضر سنجش تفکر راهبردی و ابعاد پنج‌گانۀ آن در مدیران فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل لیدکا و در دو وضعیت موجود و مطلوب بود. این تحقیق مطالعه‌ای توصیفی- پیمایشی و از انواع کاربردی است و ابزار گردآوری داده‌های آن پرسشنامۀ استاندارد منوریان و همکاران (1391) است. جامعة آماری پژوهش حاضر کلیۀ اعضای هیأت‌ رئیسه و رؤسای کمیته‌های فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی،  تعداد 162 نفر از آنها به‌عنوان نمونۀ پژوهش بررسی شدند. پایایی کلی سؤالات پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ 916/0 ارزیابی شد و به‌منظور سنجش روایی پرسشنامه‌ها از روایی محتوا از نظرهای صاحب‌نظران و متخصصان مدیریت ورزشی و مدیریت راهبردی استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها آزمون‌های کولموگروف اسمیرنوف، T تک‌نمونه، T زوجی و آزمون فریدمن با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخۀ 20 استفاده شد. نتایج نشان داد که وضعیت موجودِ تفکر راهبردی در مدیران فدراسیون‌های ورزشی وضعیت مطلوبی ندارد و بین وضعیت موجود و مطلوبِ تفکر راهبردی و ابعاد پنج‌گانۀ آن در مدیران فدراسیون‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring Strategic thinking among managers in Sports Federations of the Islamic Republic of Iran according to Lidtka Model

نویسندگان [English]

  • Javad Shahlaee 1
  • Habib Honari 1
  • farzaneh mazloomi soveini 2
1 Associate professor, Faculty of physical education and sport sciences. Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Ph.d student, Faculty of physical education and sport sciences. Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to measure strategic thinking and its five dimensions among managers in sports federations of the Islamic Republic of Iran according to Lidtka model. This research was a descriptive – survey study and a practical one. The Monavarian et al (2012) standard questionnaire was used. The statistical population included all the heads of sports federations as well as heads of committees in federation, and a sample of (n=162) was selected through random sampling. the questionnaire reliability was found  0.916 according to Cronbach’s alpha and  the questionnaire validity verified by using comments of experts in sport management and strategic management. Kolmogorov-Smirnov, one sample T-test, paired sample T-test, and Friedman test were used for data analysis by applying SPSS-20 software.  The results of this study showed that the existing condition of strategic thinking is not desirable, it was also found that there is a difference between the existent and desirable condition of strategic thinking and its five dimensions among managers in the sports federation of the Islāmic Republic of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Federations
  • Lidtka model
  • Managers
  • Sport
  • Strategic thinking