بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامة هویت تیمی هواداران در صنعت ورزش ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه نیشابور، نیشابور، ایران

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

3 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکدة تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

4 استاد آمار زیستی، دانشکدة علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

 
هدف از پژوهش حاضر تعیین روایی و پایایی نسخة فارسی پرسشنامة سنجش هویت تیمی بود. بدین‌منظور، 820 نفر از هواداران ورزشی در لیگ برتر فوتبال ایران (لیگ پانزدهم) به‌صورت نمونه‌گیری تصادفی ـ طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. روش اجرا بدین شکل بود که ابتدا با استفاده از روش بازترجمه، روایی صوری و صحت ترجمة نسخة فارسی پرسشنامه تأیید شد. در ادامه برای تعیین روایی سازة پرسشنامه از تحلیل عاملی تأییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری و برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفاب کرونباخ استفاده شد. نتایج نشان داد، تحلیل عاملی تأییدی مرتبة اول (02/0SRMR =،04/0RMSEA =،96/0GFI =،99/0CFI =) و دوم (045/0SRMR =،054/0RMSEA =،94/0GFI =،1CFI =) و نیز ضریب آلفای کرونباخ (93/0=α) نسخة فارسی پرسشنامة سنجش هویت تیمی، از ساختار 6 عاملی 18 گویه‌ای پرسشنامة اصلی حمایت کرده و روایی و پایایی آن را تأیید می‌کند. در نتیجه می‌توان از نسخة فارسی پرسشنامة سنجش هویت تیمی به‌عنوان ابزاری برای مطالعه و ارزیابی هویت تیمی هواداران ایرانی بهره برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric Properties of Team Identity Scale of Fans in Sports Industry of Iran

نویسندگان [English]

  • Amir Montazeri 1
  • Mahdi Talebpour 2
  • reza andam 3
  • anoshiravan kazem nejhad 4
1 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Humanities, University of Neyshabur, Nayshabur, Iran
2 Associate Professor in Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran
4 Professor in Biostatistics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The purpose of this study was to determine the validity and reliability of The Persian version of the Team Identity Scale. For this purpose, The statistical sample of the study was (N=820) sports fans in Iran’s Football Premier League were chosen by stratified random sampling and completed the questionnaires. The method of the research was as follows: first, with the use of translation-back translation methods, face validity and translate accuracy of the Persian version of the questionnaires were confirmed. second, Confirmatory factor analysis based on structural equations was used for validation of the structure of the questionnaire, and Cronbach’s alpha coefficient was used for the internal consistency of the questionnaire. The results showed that first-order (GFI=.96; CFI=.99; RMSEA=.04; SRMR=.02) and second-order confirmatory factor analysis (GFI=.94; CFI=1.00; RMSEA=.054; SRMR=.045), and Cronbach’s alpha coefficient (α=. 93) of the Persian version of Team*ID scale supported 6-factor and 18-items structure of the initial questionnaire, and confirm construct validity and internal consistency of the Team*ID scale. In conclusion, it can use the Persian version of the Team*ID scale as a tool for study and evaluation of team identification of sports fans in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attitude
  • Construct validity
  • Factor analysis
  • Fans
  • Marketing