برنامه‌ریزی استراتژیک توسعة گردشگری ورزشی با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و VIKOR(مورد مطالعه: استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانش آموخته دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

3 دانشجوی دوره دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

 
گردشگری ورزشی عامل مؤثری در تجدید ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای در حال توسعه است. هدف از پژوهش حاضر، برنامه‌ریزی استراتژیک توسعة گردشگری ورزشی با استفاده از مدل ترکیبی ویکور و سوات در استان آذربایجان غربی بود. روش پژوهش تحلیلی-توصیفی و روش گردآوری داده‌ها پیمایشی و ابزار سنجش پرسشنامه است. نمونۀ آماری70 نفر از کارشناسان حوزۀ گردشگری بودند. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک ویکور و سوات استفاده شد. نتایج نشان داد که مهم‌ترین عاملِ قوت، مطلوب بودن شرایط آب‌وهوایی، مهم‌ترین عاملِ ضعف، نبود منابع مالی اختصاصی، مهم‌ترین فرصت، مطلوب بودن وضعیت طبیعی و توپوگرافی و مهم‌ترین تهدید، اتکا اقتصاد کلان به درآمدهایی غیر از صنعت گردشگری ورزشی تعیین شده است. همچنین نقاط ضعف به نقاط قوت برتری نسبی دارند و تهدیداتی که از طرف محیط خارجی برای توسعة گردشگری ورزشی وجود دارند، بیشتر از فرصت‌هایی است که ایجاد می‌کنند؛ بنابراین با توجه به تدافعی بودن توسعة گردشگری ورزشی استان، استراتژی‌های ارائه‌شده می‌تواند در جهت برطرف کردن ضعف‌ها و در پی آن توسعة گردشگری ورزشی توسعه یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sports tourism development strategic planning by using combined model SWOT and VIKOR (Case Study: West Azarbaijan province

نویسندگان [English]

  • navid ahangari 1
  • fakhradin Hosseinzade 2
  • sadegh hajinezhad 3
1 PhD of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi Universityi, Tehran, Iran
2 MA. In Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi Universityi, Tehran, Iran
3 PhD student of Geography and Urban Planning, Faculty of Geographical Sciences, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Sport tourism has been recognized as a key factor in economic and social restructuring in developing countries. The aim of the present study was to determine strategic planning for the Development of sports tourism by using combined model SWOT and VIKOR in west Azarbaijan province.
The research method was analytical-descriptive and and the data collected through questionnaire by survey method. The statistical population was 70 experts from the field of tourism. vikor and swot techniques have been used to analyze the data. The results indicate that the most important strength factor was the favorable weather conditions, The most important weakness factor was the Lack of dedicated financial resources, The most important opportunity factors were favorable natural conditions and the topography and the most important threat factor was Macroeconomics relies on irrelevant revenues. Also, Weaknesses are relatively superior to strengths and The Threats from the external environment for the development of sports tourism are greater than the opportunities. Therefore, considering the defensive development of sports tourism in the province, the strategies presented can be used to eliminate weaknesses and Subsequently develop sports tourism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports tourism
  • Strategic planning
  • SWOT
  • VIKOR
  • and West Azerbaijan Provin