اثر یک دوره تمرین ورزشی در شرایط نورموکسی و هیپوکسی بر مقادیر اریتروپوئیتین و عملکرد جسمانی در دونده‌های استقامتی نخبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تخصصی فیزیولوژی ورزش، پردیس البرز، دانشگاه تهران، ایران

2 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشیار گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران،

چکیده

 
بیان شده است که اریتروپوئیتین (EPO) نقش مهمی در سازش‌پذیری تهویه‌ای به هیپوکسی مداوم ایفا می‌کند. هدف از این تحقیق، بررسی اثر یک دوره تمرین ورزشی در شرایط نورموکسی و هیپوکسی بر مقادیر اریتروپوئیتین و عملکرد جسمانی در دونده‌های استقامتی نخبه بود. در این مطالعۀ نیمه‌تجربی، 8 مرد دوندۀ استقامت تیم ملی شرکت کردند. برنامۀ تمرینی شامل تمرینات تداومی، تناوبی، هوازی و مقاومتی برای همه یکسان بود. دوندگان، بین 15 تا 18 جلسه در هفته و به مدت یازده هفته زندگی در ارتفاع، تمرین در ارتفاع و در سطح دریا در تمرینات حضور یافتند. آزمون عملکرد 1500متر و خون‌گیری طی مراحل پیش‌آزمون (سطح پایه نورموکسی)، پس‌آزمون 1 (پیش از هایپوکسی)، پس‌آزمون 2(پس از هایپوکسی) و پس‌آزمون 3(پس از سطح دریا) در چهار زمان ثبت شد. نتایج طی مراحل پیش‌آزمون(سطح پایه نورموکسی)، پس‌آزمون 1 (پیش از هایپوکسی)، پس‌آزمون 2(پس از هایپوکسی) و پس‌آزمون 3(پس از سطح دریا) در چهار زمان اندازه‌گیری نشان داد که تفاوت معنا‌داری در EPO و عملکرد دوی 1500متر بین زمان‌های اندازه‌گیری وجود دارد (001/0P=). نتایج نشان داد مقادیرEPO  از ابتدا تا انتهای دورة تجربی کاهش یافت (001/0P=). همچنین زمان دویدن 1500 متر به‌طور معنا‌داری کاهش یافت (001/0P=). با توجه به نتایج تحقیق حاضر به‌نظر می‌رسد تمرینات در شرایط هیپوکسی می‌تواند تأثیرات مثبتی بر بهبود عملکرد ورزشکاران استقامتی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Training in Normoxia and Hypoxia Conditions on Erythropoietin Levels and Physical Performance in Elite Endurance Runners

نویسندگان [English]

  • Mahla Mohammadzadeh 1
  • Rahman Soori 2
  • Siroos Choobineh 3
1 Ph.D. Student, Faculty of Pardis Alborz, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Erythropoietin (EPO) has been proposed to play a central role in the ventilatory acclimatization to continuous hypoxia. The aim of this study was to investigate the effect of training in conditions of normoxia and hypoxia on erythropoietin levels and physical performance in elite endurance runners. In this semi-experimental study, 8 male endurance runners of the national team took part in the study. The training program was the same for all the subjects including continuous, interval, aerobic and resistance training. Runners participated in the training from 15 to 18 sessions a week for 11 weeks of living at altitude, training at altitude and at sea level. 1500 m performance test and blood samples in pretest (basal level of normoxia), posttest 1 (pre-hypoxia), posttest 2 (post-hypoxia) and posttest 3 (after sea level) were measured in four times. The results of the pretest (basal level of normoxia), posttest 1 (pre-hypoxia), posttest 2 (post-hypoxia) and posttest 3 (after sea level) in four measurement times showed a significant difference in the EPO and running performance among the measurement times (P=0.001). The results showed that the EPO values decreased from the beginning to the end of the experimental period (P=0.001). Also, the time of 1500 m running significantly reduced (P=0.001). Regarding the results of this study, it seems that training in hypoxia condition can have a positive effect on the improvement of performance of endurance athletes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • elite runners
  • erythropoietin
  • hypoxia
  • training