تأثیر تمرین تناوبی و تداومی بر برخی از نشانگران آپوپتوز در بافت قلب موش‌های صحرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

2 دانشیار،گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد مرودشت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

4 استاد، گروه فیزیولوژی ورزشی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

 
آپوپتوز فرایندی بسیار سازمان‌یافته و برنامه‌ریزی‌شده است که نقش حیاتی در نظارت بر انواع رویدادهای سلولی غیرپاتولوژیک دارد، با وجود این تأثیر فعالیت‌های ورزشی با شدت‌های مختلف بر آپوپتوز هنوز به‌طور کامل شناخته‌شده نیست. هدف مطالعة حاضر بررسی اثر تمرین تناوبی و تداومی بر برخی از نشانگران آپوپتوز در بافت قلب موش‌های صحرایی بود. 20 سر موش صحرایی به‌طور تصادفی در چهار گروه کنترل هفتۀ اول، کنترل هفتۀ آخر، تمرین تناوبی و تمرین تداومی تقسیم شدند. تمرینات تناوبی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته و هر جلسه 8-2 اینتروال با شدت 110-85 درصد حداکثر سرعت دویدن و تمرینات تداومی به مدت 8 هفته، 3 جلسه در هفته 40-16 دقیقه معادل 60-55 درصد حداکثر سرعت دویدن انجام گرفت. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل یافته‌های تحقیق از آزمون‌های آماری t مستقل وMANOVA  در نرم‌افزار SPSS استفاده شد (05/0≥P). سطوح بیان ژنی Bax، کاسپاز9 و نسبت Bax به Bcl-2 در گروه‌های تمرین تداومی و تمرین تناوبی به‌طور معنا‌داری پایین‌تر از گروه کنترل هفتة آخر بود (05/0≥P)؛ سطوح بیان ژنیBcl-2  در گروه تمرین تناوبی به‌طور معنا‌داری بالاتر از گروه کنترل هفتة آخر بود (05/0≥P) تفاوت معنا‌داری در سطوح بیان ژنیBcl-2 ، کاهش Bax، کاسپاز9 و نسبت Bax به Bcl-2 در گروه‌های تمرین تناوبی و تمرین تداومی وجود نداشت (05/0≤P). به‌نظر می‌رسد تمرین تناوبی و تداومی تأثیرات یکسانی بر سازگاری‌های ضد آپوپتوز سلول در بافت قلب موش‌های صحرایی نر نژاد اسپراگ‌دوالی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Interval and Continuous Training on Some Apoptotic Markers in the Heart Tissue of Rats

نویسندگان [English]

  • Hadis Ghajari 1
  • Seyed Ali Hosseini 2
  • Sirous Farsi 3
  • Mohammadali Azarbaijani 4
1 PhD Student, Department of Exercise Physiology, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
2 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, Marvdasht Branch, Islamic Azad University, Marvdasht, Iran
3 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, Larestan Branch, Islamic Azad University, Larestan, Iran
4 Professor, Department of Exercise Physiology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Apoptosis is a highly organized and programmed process that plays a vital role in monitoring various types of non-pathological cell events; however, the effect of various sport activities with various intensities on apoptosis is still not fully identified. The aim of this study was to investigate the effect of interval and continuous training on some apoptotic markers in the heart tissue of rats. 20 rats were randomly divided into four groups: first week control, last week control, interval training, and continuous training. Interval training was performed for 8 weeks, 3 sessions per week, and 2- 8 intervals each session with the intensity of 85-110% of maximum sprint speed, while continuous training was performed for 8 weeks, 3 sessions per week, 16-40 minutes per session equal to 55-60% of maximum sprint speed. To analyze the findings, independent t test and MANOVA were employed using SPSS software (P≤0.05). The gene expression levels of Bax, Caspase 9, and Bax/Bcl-2 ratio in continuous training and interval training groups were significantly lower than the last week control group (P≤0.05); gene expression levels of Bcl-2 in interval training group were significantly higher than the last week control group (P≤0.05). There were no significant differences in gene expression levels of Bcl-2, Bax, Caspase 9, and Bax/Bcl-2 ratio in continuous training and interval training groups (P≥0.05). It seems that interval and continuous training have the same effects on cell anti-apoptotic adaptations in the heart tissues of Sprague Dawley male rats.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bax
  • Bcl-2
  • caspase 9
  • continuous training
  • heart
  • interval training