تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی تنیس روی میز استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار دانشکدۀ علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

 
به‌نظر می‌رسد ورزش یکی از مهم‌ترین ارکان توسعه در توسعۀ پایدار است. هدف این پژوهش تدوین مضامین راهبردی آمایش سرزمینی تنیس روی میز استان اصفهان بود. جامعة آماری پژوهش، صاحب‌نظران ورزش استان اصفهان بودند. در مجموع 78 نفر از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند به روش گلوله‌برفی انتخاب شدند. ترکیبی از روش‌های کیفی پرسشنامة باز و مصاحبه و روش‌های کمی ضریب‌دهی و رتبه‌دهی برای گردآوری و تحلیل داده‌ها استفاده شد. ابزار پژوهش، چک‌لیست محقق‌ساخته بود که در آن از پاسخ‌دهندگان خواسته شد قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدهای این ورزش فهرست کنند، ضمن اینکه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) ارائة مدل به روش توصیفی- تحلیلی انجام گرفت و بخشی از اطلاعات به‌دست‌آمده در محیط نرم‌افزار Arc – GIS  تحلیل و بررسی شد. نتیجۀ کلی مطالعات آمایش تنیس روی میز ورزش استان اصفهان نشان داد، توزیع غیرمتوازنی از اماکن و فضاهای ورزشی تنیس روی میز در پهنۀ استان وجود دارد، ضمن اینکه با توجه به ماتریس موقعیت و اقدام راهبردی رویکرد استراتژی‌های تنیس روی میز استان اصفهان رقابتی به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Perspective of Strategic Spatial Planning for Table Tennis in Esfahan Province

نویسندگان [English]

  • Katayon Rohani 1
  • Rasool Nazari 2
1 Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) branch, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor of Sport Management School of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan branch
چکیده [English]

 
It seems that sport is as an important part of development in sustainable development. The purpose of this research was the perspective of strategic spatial planning for table tennis in Esfahan province. Statistical population consisted of sports experts in Isfahan province. 78 subjects were selected by the purposive random sampling method. A combination of qualitative and quantitative methods coefficient initial questionnaire and open interviews and ratings were used for data collection and analysis. The research instrument was a self-made checklist in which respondents were asked to indicate the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the sport's List, while using geographic information system (GIS) to provide descriptive-analytic model, and part of the data in the software Arc - GIS analysis to investigate. The overall result of the study showed that there is an unbalanced distribution of table tennis facilities and spaces in the province, In addition, with regard to the Matrix positioning and strategic action status table tennis in Isfahan province was competitive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan
  • program
  • spatial planning
  • strategic
  • table tennis