نقش استراتژیک تعهد عاطفی در رابطۀ بین سرمایۀ روان‌شناختی و نگه‌داشت منابع انسانی کارکنان وزارت ورزش عراق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

 
هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی تعهد عاطفی در رابطۀ بین سرمایۀ روان‌شناختی و نگه‌داشت کارکنان وزارت ورزش عراق است. این پژوهش از نوع تحقیقات همبستگی است. جامعۀ آماری پژوهش تمامی کارمندان وزارت ورزش در سال 1397 بودند. برای گزینش نمونۀ آماری با استفاده از روش تصادفی، با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 300 نفر از 1286 کارمند انتخاب شدند. برای جمع‌آوری اطلاعات از سه پرسشنامۀ سرمایۀ روان‌شناختی لوتانز و همکاران (2007)، پرسشنامۀ سنجش تعهد عاطفی آلن و می یر (1991) و نگه‌داشت منابع کینت و همکاران (2009) استفاده شد. روایی (محتوا، همگرا و واگرا) و پایایی (بار عاملی، ضریب پایایی مرکب، ضریب آلفای کرونباخ) پرسشنامه‌ها حاکی از آن بود که ابزارهای اندازه‌گیری از روایی و پایایی خوبی برخوردارند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها به‌وسیلۀ نرم‌افزار SMART-PLS و با استفاده از آمارۀ آزمون t و ضرایب مسیر  (β) نشان داد که سرمایۀ روان‌شناختی بر نگه‌داشت منابع تأثیر معنادار و ضعیف و بر تعهد عاطفی کارکنان وزارت ورزش عراق، تأثیر قوی و معنا‌داری دارد و تعهد عاطفی می‌تواند نقش میانجی‌گری را در رابطۀ بین سرمایۀ روان‌شناختی و نگه‌داشت کارکنان ایفا کند. در نهایت با توجه به نتایج این پژوهش می‌توان گفت که در وزارت ورزش عراق نیاز به تقویت سرمایۀ روان‌شناختی مدیران و کارکنان وجود دارد تا بتوان برای پیشبرد اهداف و نگهداری کارکنان به موفقیت رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Strategic Role of Emotional Commitment in the Relationship between Psychological Capital and HR Retention of Employees of Ministry of Sport in Iraq

نویسندگان [English]

  • Yahya Mashluol Karar Alsankour 1
  • Shirin Zardoshtian 2
1 Master student, sport management Department, Physical education Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Asisstant Professor,Sport management Department, Physical education Faculty, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

 
The aim of this study was to examine the mediating role of emotional commitment in the relationship between psychological capital and retention in employees of Sport Ministry of Iraq. This study was of a correlation nature. The population included all employees of Sport Ministry in 2018. 300 subjects were randomly selected as the sample from 1286 employees according to Krejcie and Morgan table. For data collection, psychological capital questionnaire of Luthans et al. (2007), emotional commitment questionnaire of Allen and Meyer (1991) and employee retention of Kyndt et al. (2009) were used. The validity (content, convergent and divergent) and reliability (load factor, composite reliability coefficient, Cronbach's alpha coefficient) of the questionnaires indicated that they had acceptable reliability and validity. The results of testing hypotheses by SMART-PLS software and t test and path coefficients (β) showed that psychological capital had a weak and significant effect on the employee retention and strong and strong effect on emotional commitment of employees in Sport Ministry in Iraq. Emotional commitment can play a mediating role in the relationship between psychological capital and employee retention. Finally, according to these results, it can be stated that Sport Ministry of Iraq needs to strengthen psychological capital of its managers and employees so that it can succeed in advancing the objectives and retaining the employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Commitment
  • Psychological Capital
  • Employee Retention
  • Sport Ministry
1.         Heilmann SG, Holt DT, Rilovick CY. Effects of career plateauing on turnover: A test of a model. Journal of Leadership & Organizational Studies. 2008;15(1):59-68.
2.         Inceoglu I, Warr P. Personality and job engagement. Journal of Personnel Psychology. 2011;10(4):177.
3.         Burke RJ, El-Kot G. Work engagement among managers and professionals in Egypt: Potential antecedents and consequences. African Journal of Economic and Management Studies. 2010;1(1):42-60.
4.         Luthans F, Avolio BJ, Avey JB, Norman SM. Positive psychological capital: Measurement and relationship with performance and satisfaction. Personnel psychology. 2007;60(3):541-72.
5.         Yousef DA. Organizational commitment as a mediator of the relationship between Islamic work ethic and attitudes toward organizational change. Human Relations. 2000;53(4):513-37.
6.         Avey JB, Nimnicht JL, Graber Pigeon N. Two field studies examining the association between positive psychological capital and employee performance. Leadership & Organization Development Journal. 2010;31(5):384-401.
7.         Munyaka SA, Boshoff AB, Pietersen J, Snelgar R. The relationships between authentic leadership, psychological capital, psychological climate, team commitment and intention to quit. SA Journal of Industrial Psychology. 2017;43(1):1-11.
8.         Etebarian A, Tavakoli S, Abzari M. The relationship between psychological capital and organizational commitment. African Journal of Business Management. 2012;6(14):5057-60.
9.         Shahnawaz M, Jafri MH. Psychological capital as predictors of organizational commitment and organizational citizenship behaviour. Journal of the Indian Academy of Applied Psychology. 2009;35(Special Issue):78-84.
10.       Simons JC, Buitendach JH. Psychological capital, work engagement and organisational commitment amongst call centre employees in South Africa. SA Journal of Industrial Psychology. 2013;39(2):1-12.
11.       Jung HS, Yoon HH. What does work meaning to hospitality employees? The effects of meaningful work on employees’ organizational commitment: The mediating role of job engagement. International Journal of Hospitality Management. 2016;53:59-68.
12.       Saxena S, Saxena R. Impact of Job Involvement and Organizational Commitment on Organizational Citizenship Behavior. International Journal of Management and Business Research. 2015;5(1):19-30.
13.       Suma S, Lesha J. Job satisfaction and organizational commitment: The case of Shkodra municipality. European Scientific Journal, ESJ. 2013;9(17).
14.       Pradhan RK, Jena LK, Pradhan S. Role of psychological contract between organisational commitment and employee retention: findings from Indian manufacturing industries. World Review of Science, Technology and Sustainable Development. 2017;13(1):18-36.
15.       A. Schulz S, W. Luthans K, G. Messersmith J. Psychological capital: A new tool for driver retention. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management. 2014;44(8/9):621-34.
16.       Abbas M, Raja U, Darr W, Bouckenooghe D. Combined effects of perceived politics and psychological capital on job satisfaction, turnover intentions, and performance. Journal of Management. 2014;40(7):1813-30.
17.       Gupta M, Shaheen M. The relationship between psychological capital and turnover intention: Work engagement as mediator and work experience as moderator. Jurnal Pengurusan (UKM Journal of Management). 2017;49.
18.       Kutaula S. Antecedents and outcomes of psychological contract fulfillment: an empirical study conducted in India: Cardiff University; 2014.
19.       Tett RP, Meyer JP. Job satisfaction, organizational commitment, turnover intention, and turnover: path analyses based on meta‐analytic findings. Personnel psychology. 1993;46(2):259-93.
20.       Nawaz M, Bhatti GA, Ahmad S, Ahmed Z. How can the organizational commitment of Pakistan railways’ employees be improved? The moderating role of psychological capital. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation. 2018;14(1):123-42.
21.       Sen C, Mert IS, Aydin O. The Effects Of Positive Psychological Capital On Employee’S Job Satisfaction, Organizational Commitment, And Ability Coping With Stress. Journal of Academic Research in Economics. 2017;9(2 (July)):164-84.
22.       Wu C-M, Chen T-J. Collective psychological capital: Linking shared leadership, organizational commitment, and creativity. International Journal of Hospitality Management. 2018;74:75-84.
23.       Yalcin S. Analyzing the relationship between positive psychological capital and organizational commitment of the teachers. International Education Studies. 2016;9(8):75.
24.       Kim M, Perrewé PL, Kim Yk, Kim ACH. Psychological capital in sport organizations: Hope, Efficacy, Resilience, and Optimism among Employees in Sport (HEROES). European Sport Management Quarterly. 2017;17(5):659-80.
25.       Amunkete S, Rothmann S. Authentic leadership, psychological capital, job satisfaction and intention to leave in state-owned enterprises. Journal of Psychology in Africa. 2015;25(4):271-81.
26.       Wright TA, Cropanzano R, Bonett DG, Diamond WJ. The role of employee psychological well‐being in cardiovascular health: When the twain shall meet. Journal of Organizational Behavior. 2009;30(2):193-208.
27.       Phillips DR, Roper KO. A framework for talent management in real estate. Journal of Corporate Real Estate. 2009;11(1):7-16.
28.       Geraghty AW, Wood AM, Hyland ME. Dissociating the facets of hope: Agency and pathways predict dropout from unguided self-help therapy in opposite directions. Journal of Research in Personality. 2010;44(1):155-8.
29.       Bakker AB, Schaufeli WB. Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of organizational behavior. 2008;29(2):147-54.
30.       ALDamoe FMA, Sharif MY, Ab Hamid K. The causal relationship between HRM practices, Affective Commitment, Employee Retention and Organizational Performance. International Business Management. 2013;7(3):191-7.
31.       Armstrong M, Taylor S. Armstrong's handbook of human resource management practice: Kogan Page Publishers; 2014.