بررسی میزان پایبندی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ایران

2 دکتری مدیریت ورزشی، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

3 استادیار، دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران،

چکیده

 
هدف از تحقیق حاضر، بررسی میزان پایبندی روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری از دیدگاه روزنامه‌نگاران - خبرنگاران و خبرگان ورزشی بود.
روش تحقیق توصیفی- مقایسه‌ای، روش اجرا پیمایشی و نوع تحقیق به‌صورت کاربردی بود. جامعة آماری از دو بخش روزنامه‌نگاران- خبرنگاران ورزشی و خبرگان ورزشی و حدود 400 نفرتشکیل شد و نمونة آماری مشتمل بر 248 نفر (160 نفر روزنامه‌نگار و خبرنگار ورزشی و 88 نفر خبره ورزشی) بود.
نتایج نشان داد بین دیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه‌نگاران- خبرنگاران ورزشی دربارة وضعیت موجود میزان پایبندی روزنامه‌نگاران- خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری (اصل آزادی مطبوعات، اصل مسئولیت اجتماعی، اصل حفظ حاکمیت ملی، اصل احترام به اسرار محرمانه و حیثیت انسانی، اصل استقلال و شرافت حرفه‌ای، اصل عینیت، اصل انجام وظیفة نگهبانی در برابر سوءنیت‌های دولتی، اصل راهنمایی و هدایت عمومی) تفاوت معناداری وجود دارد، به‌جز در اصل آزادی مطبوعات که تفاوت معنادار مشاهده نشد. با توجه به یافته‌های این فرضیه‌ها می‌توان به اختلاف‌نظر موجود مابین دیدگاه خبرگان ورزشی و روزنامه‌نگاران- خبرنگاران ورزشی دربارة وضعیت موجود میزان پایبندی روزنامه‌نگاران- خبرنگاران ورزشی به اصول اخلاقی حرفة روزنامه‌نگاری پی برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigate the Adherence of Sports Journalists and Sports Reporters to the Ethics of Journalism

نویسندگان [English]

  • Seyyed Abdolhamid Ahmadi 1
  • Mehdi Moradi 2
  • Meysam Rahimizadeh 3
1 Associate Professor, Knowledge and Culture University, Tehran, Iran
2 Department of Sport Management , Faculty of Physical education and sport science, Tehran University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Physical education and sport science, Shahid Rajaei Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The aim of the present study was to investigate the adherence of sports journalists and Sports Reporters to the ethics of journalism from the perspective of journalists - reporters and sports experts.
The research Methodology was descriptive- comparison, the procedure was survey, and the type of research was practical. The statistical population consisted of two groups of journalists- sports reporters and sports experts and around 400 people. The statistical sample consisted of 248 subjects (160 journalists and sports reporters and 88 sports experts).
The result indicated that there was a significant difference between the views of sports experts and journalists-reporters about the situation of the amount of adherence of journalists- sports reporters to the professional ethics of journalism (principle of freedom of the press, the principle of social responsibility, the principle of national sovereignty, the principle of respecting to confidential secrets and human dignity, the principle of independence and professional integrity, the principle of objectivity, the principle of the duty of guarding against ill wills of government, the principle of general guidance) for the principle of freedom of the press the result indicated that there was no significant difference. According to the findings of this hypothesis, we can realize the difference of opinion between sports expert opinions and journalists-sports reporters about the current situation of the amount of adherence of journalists- sports reporters to the professional ethics of journalists.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sports Journalists
  • Sports Reporters
  • Sports Experts
  • the ethics of journalism