تدوین مدل کیفی توسعۀ جایگاه روان‌شناسی ورزشی در رشتههای المپیکی و مدالآور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایرا

3 استاد دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

چکیده

 
پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل کیفی توسعۀ جایگاه روان‌شناسی ورزشی در رشته‌های المپیکی و مدال‌آور انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف کاربردی و با توجه به ماهیت پژوهش، از نوع پژوهش‌های کیفی و از نوع نظریۀ زمینه‌ای یا مبنایی است. جامعۀ آماری تحقیق شامل تمامی افرادی است که در ساختار روان‌شناسی ورزشی از حیث اجرایی و علمی صاحب‌نظر و تأثیرگذارند. به روش نمونه‌گیری (گلوله‌برفی) 24 نفر به‌عنوان نمونۀ تحقیق انتخاب شدند. بعد از 19 مصاحبه اشباع اطلاعاتی حاصل شد، اما برای اطمینان مصاحبه‌ها تا نفر 24 ادامه پیدا کرد. منظور از رشته‌های المپیکی و مدال‌آور، رشته‌هایی بودند که در المپیک حضور دارند و ایران در این رشته‌ها فعال است. برای تجزیه‌وتحلیل مصاحبه‌ها ابتدا براساس رویکرد گروندد تئوری، مصاحبه‌ها تحلیل و کدهای هر بخش استخراج شد. نتایج نشان داد که احساس نیاز مسئولان ورزش و مراجع قانون‌گذار به‌عنوان شرایط علی، توسعۀ رشته و ایجاد انجمن روان‌شناسی ورزشی به‌عنوان بستر حاکم، ضعف‌های مدیریتی و کمبود متخصصان به‌عنوان شرایط مداخله‌گر، الزام برای ایجاد کمیته‌های روان‌شناسی ورزشی در فدراسیون‌ها به‌عنوان راهبرد اصلی و بهبود عملکرد و کیفیت زندگی ورزشکاران به‌منزلۀ پیامد اصلی شناسایی شدند. توسعۀ روان‌شناسی ورزش از همۀ جنبه‌ها در نهایت می‌تواند بهره‌وری فدراسیون‌های ورزشی را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing the Qualitative Model for the Development of the Position of Sport Psychology in Olympic and Medal-Winning Fields

نویسندگان [English]

  • Majid Zareiyan 1
  • Zinat Nikaeen 2
  • Seyed Kazem Vaezmoosavi 3
1 Ph.D. Student, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
3 Professor, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
The present study aimed to develop a qualitative model for the development of the position of sport psychology in the Olympic and medal-winning fields. The present study was applied in terms of its objectives and a qualitative type according to the nature which used the grounded theory. The statistical population included all those who were influential and expert in the administration and science structure of sport psychology. 24 subjects were selected as the sample by snowball sampling method. After 19 interviews, data saturation was obtained but all the subjects were interviewed to ascertain the saturation. The Olympic and medal-winning sport fields were those present in Olympic Games and Iran is active in these fields. Firstly, interviews were analyzed by the grounded theory approach and codes were extracted from each section. The results showed that to feel the need for sport authorities and legislative authorities was identified as causal conditions; the development of the sport psychology and the establishment of the Association of Sport Psychology as the dominant platform; managerial weaknesses and the lack of specialists as intervening conditions; the need for the establishment of sport psychology committees in federations as the main strategy and improving the performance and quality of life of athletes as the main consequence. Developing the sport psychology in all aspects can ultimately improve the efficiency of sport federations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development model
  • Olympic
  • sport fields
  • sport psychology
1.            Hadi A, Comparing the mental skills of the elite players of selected sports disciplines participating in the school competitions for middle school students all over the country. Master's Thesis, Tarbiat Modares University, Tehra, (2002).
2.            Gucciardi, D.F., Gordon, S., & Dimmock, J.A. Towards an understanding of mental toughness in Australian football". Journal of Applied Sport Psychology, 20, (2008), 261–281.
3.            Robert J. Schinke, Amy T. Blodgett, Tatiana V. Ryba, San Fu Kao, Thierry R. F. Middleton, Cultural sport psychology as a pathway to advances in identity and settlement research to practice, Psychology of Sport and Exercise, In press, corrected proof, Available online 21 September 2018.
4.            Zahavi M, Sport Psychology. Third World Conference on Psychology and Educational Sciences, Law and Social Sciences at the beginning of the third millennium, (2017).
5.            Daniels, et al. The Relation between Sport Orientations and Athletic Identity among Adolescent Girl and Boy Athletes", Journal of Sport Behavior.28(2005), (4): 315-334.,
6.            Mogharnasi M, Ghezlsefloo H, Chori A,The Effect of Psychosocial Skills on Competitive Anxiety and the Performance of the Premier League Volleyball Players and their Relationship with the National Games, Sports Journal Quarterly, Second Year, No. 4, (2010).
7.            Farsi A, Komeili R, Abdoli B, Fouladian J, Habibifar F, Applied Sport Psychology: Individual growth to peak performance. Author Jane Meyer Williams. First Printing, Tehran. Science and Motion, (2016).
8.            Certel, Z. Kozak, M. The Examination of Relationships between Academic Self-Efficacy, Academic Procrastination, and Locus of Academic Control of Athletes in Different Sports. in Sports Studies and Sports Psychology. 19, (2017).
9.            Chenaneh. K., & Namazizadeh, M. Identifying Stress Sources Before-the-Game Experienced by Members of Iranian National Greco-Roman Wrestling Team. sport psycology studies, 4(11), (2015), Pp. 1-14.
10.Liberal, R., López-de-la-llave, A., Pérez-Llantada, M. C., & Garcia-Mas, A. Psychological impact of sports injuries and psychological well-being in relation to sports performance in competition gymnasts. Revista Portuguesa de Ciências do Desporto, (2014),14(3).
11.Khanjari Y, Arab Ameri E, Garooei R, Motashareei E, Hemayattalab R. The Effect of a Course of Psychological Skills Training (PST) Program on Selected Mental Skills and the Performance of Teenager Female Taekwondo Athletes of Iranian National Team. JRSM. 2013; 3 (5) :25-34
12.Si et al.  The influence of the Chinese sport system and Chinese cultural characteristics on Olympic sport psychology services, Psychology of Sport and Exercise, 2014.
13.Arnold, R. Sarkar, M. Preparing athletes and teams for the Olympic Games: Experiences and lessons learned from the world's best sport psychologists, International Journal of Sport and Exercise Psychology, 2015, 13: Pages 4-20.