مقایسه تأثیر دو نوع برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIIT ) بر متابولیسم برخی شاخص‌های پورین نوکلئوتید در مردان جودوکار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

2 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

شدت ورزش و مدت‌زمان فعالیت ورزشی از پارامترهای مهم در متابولیسم نوکلئوتیدهای پورین است؛ بنابراین پژوهش حاضر باهدف مقایسه پاسخ متابولیسم برخی شاخص‌های پورین نوکلئوتید به دو نوع برنامه تمرین تناوبی با شدت بالا (HIT) در مردان جودوکار انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی تعداد 27 نفر از مردان جودوکار به‌صورت تصادفی در گروه‌های تمرین تناوبی30 ثانیه (9 نفر)، تمرین تناوبی60 ثانیه (9 نفر) و کنترل (9 نفر) قرار گرفتند. برنامه تمرین تناوبی شامل هشت هفته و اجرای دو نوع تمرین تناوبی شدید 30 ثانیه و 60 ثانیه به‌صورت سه جلسه در هفته بود. ن تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک‌راهه (ANOVA) و آزمون تی وابسته با سطح معناداری (05/0 P ≤) با استفاده از نرم‌افزار SPSS صورت گرفت.

نتایج بین گروهی آنوا در خصوص مقادیر HGPR، هیپوگزانتین اختلاف معناداری بین گروه تمرین تناوبی30 ثانیه و گروه تمرین تناوبی60 ثانیه در مقایسه با گروه کنترل نشان داد (05/0P≤). هم‌چنین پس از هشت هفته تمرینات تناوبی شدید تفاوت معناداری در مقادیر HGPR، هیپوگزانتین و اسیداوریک بین دو گروه تمرینی 30 ثانیه و 60 ثانیه مشاهده نشد (05/0P>). با توجه به آزمون طی وابسته سطوح HGPRT در هر دو گروه تمرین تناوبی30 ثانیه (P=0/02) و تمرین تناوبی60 ثانیه (P=0/001) از مرحله پیش‌آزمون به پس‌آزمون افزایش معناداری یافت.

درمجموع نتایج پژوهش نشان داد که این دو شیوه تمرین تناوبی شدید 30 و 60 ثانیه ای شاخص‌های چرخه پورین نوکلئوتید را به یک ‌میزان تحت تأثیر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison the Effect of Two Types of high Intensive Intervention training Program( HIIT) on Metabolism of Some Purine Nucleotide Indices in Athletes Judo Men

نویسندگان [English]

  • mohsen akbarpour 1
  • mohMohadeseh Davoudiaddeseh 2
  • Zahra samari 2
1 Association professor, Physical Education Department, University of Qom, Qom, Iran.
2 University of Qom, Qom,IRAN
چکیده [English]

Exercise intensity and duration of exercise are important parameters in the metabolism of purine nucleotides Therefore, the aim of this study was to compare the metabolism response of some purine nucleotide indices to two types of high intensity interval training (HIT) in Athletes Judo Men. In this semi-experimental study, of, 27 Athletes Judo Men randomly assigned to 30-s HIT groups (n = 9), 60-s HIIT (N = 9) and control (n = 9). The exercise program consisted of eight weeks and two types of intense 30-s and 60-s training sessions three times a week. Blood samples were collected for pre-test and post-test stages in order to study the variables studied in fasting conditions. Data analysis was performed using one way ANOVA and t-test with a significant level (p ≤ 0.05) and using SPSS software. Results of ANOVA for HGPR , Hypoxanthine showed a significant difference between the 30-s HIIT group and 60-s HIIT group compared to the control group (P≤0.05). Also, after eight weeks of intense intermittent exercise (HIT), no significant difference was observed in the values of HGPR, Hypoxanthine and Uric acid between the 30 and 60 seconds HIIT training groups (P> 0.05). According to the dependent t-test, HGPRT levels increased significantly in both HIIT training groups of 30 seconds (P = 0.02) and 60 seconds (P = 0.001) from pre-test to post-test.

Overall, the results showed that these two methods of Intensive Intervention training similar effect on indicators of purine nucleotide cycle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High intensity interval training
  • HGPR
  • Hypoxanthine
  • Uric acid
  • Judo