مدل عوامل مؤثر بر توسعه نظام استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران با رویکرد ساختاری-تفسیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد داریون، دانشگاه آزاد اسلامی، داریون، ایران

3 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

4 دبیر تربیت بدنی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

چکیده

هدف تحقیق، طراحی مدل ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر توسعه نظام استعدادیابی در فوتبال ساحلی ایران بود. روش تحقیق، توصیفی و به لحاظ هدف کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی، تعداد 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی، تعداد 104 نفر از مدیران و مربیان برجسته فوتبال ساحلی کشور بودند. به دلیل محدودیت اعضا، جامعه با نمونه برابر شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته، حاوی 19 عامل موثر بر استقرار نظام استعدادیابی بود که روایی آن توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی دانشگاه و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد (85/0 α=). برای شناسایی عوامل از بررسی اسنادی، نظرات خبرگان و تکنیک دلفی و برای طراحی مدل، از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که تعداد 19 عامل بر استعدادیابی فوتبال ساحلی اثرگذار است و مدل عوامل در شش سطح به دست آمد. عوامل افزایش تحقیق و توسعه و نیز توسعه کمی و کیفی مربیان استعدادیاب در سطح زیربنایی قرار گرفتند. توسعه پژوهش و تحقیق در استعدادیابی، افزایش کمی و ارتقاء سطح کیفی مربیان فوتبال ساحلی، عملیاتی نمودن الگوی استعدادیابی و استقرار مدیریت استعداد را در فوتبال ساحلی کشور تسهیل خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Model of effective factors on the development of talent identification system in Iranian beach soccer with a structural-interpretive approach

نویسندگان [English]

 • Hamid Reza Zarei 1
 • somayeh emadi 2
 • Seyed Mohammad Ali Mirhosseini 3
 • zohrab gohari 4
1 Department of Physical Education and Sport Sciences, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Dariun Branch, Islamic Azad University, Dariun, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
4 Secretary of Physical Education, General Department of Education, Fars Province
چکیده [English]

The purpose of this study was the interpretive structural model of factors affecting the development of talent identification system in beach soccer in Iran with a structural-interpretive approach. The research method is descriptive and applied in terms of purpose. Research data were collected in the field and in a mixed manner (qualitative and quantitative). The statistical population in the qualitative section was 18 experts and in the quantitative section was 104 prominent managers and coaches of beach soccer in the country. Due to the limited membership, the community became equal to the sample. The research instrument was a researcher-made questionnaire containing 19 factors affecting the establishment of the talent identification system, the validity of which was confirmed by 10 professors of sports management at the university and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha test (α = 0.85). Documentary review, expert opinions and Delphi technique were used to identify the factors and interpretive structural modeling method was used to design the model. Findings showed that 19 factors affect beach soccer talent identification and the factor model was obtained at six levels. Factors to increase research and development as well as the quantitative and qualitative development of talented trainers were placed at the infrastructure level. The development of research in talent identification, quantitative increase and improvement of the quality level of beach soccer coaches will facilitate the implementation of the talent identification model and the establishment of talent management in beach soccer in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • beach soccer
 • Iran
 • talent search
 • Talent Coaches
 1. Eidi H, Sajjadi SN. Continental comparison of Olympic Games results and medals. Olympic Quarterly. 2009;17(1):93.
 2. Farahani A, Abdavi Baftani F. Facilities and equipment of championship sports bases and its role in the development of sports in the country. Harakat Magazine. 2004;29:83-68.
 3. Zheng J, Chen S. Exploring China's success at the Olympic Games: a competitive advantage approach. Journal of European Sport Management Quarterly. 2016;16(2):148-71.
 4. Vaeyens R, Lenoir M. Talent identification and development programmers in sport: Current models and future. Journal of Sport Medicine. 2008;38(9):703-14.
 5. Sha‘bani A, Ghafouri F, Honari H. The main challenges of the country's athletics, Delphi study: Allameh Tabatabai University; 2008.
 6. Amirtash AM. Development of talent identification indicators in the field of handball, research project,. Institute of Physical Education and Sports Sciences, 2006.
 7. Asadi N. Designing the optimal system for talent identification of Basij sports in Iran, research project. Tehran: Basij Institute of Physical Education and Sports Sciences, 2014.
 8. Yazdani S, Jahandideh A. Iran Water-Beach Sports A Step for the Development of Tourism in Chabahar. The First National Conference on the Development of Mokran Beaches and the Maritime Authority of the Islamic Republic of Iran, 28 to 30 February2012.
 9. Mohsenifar A, Doosti M, Tabesh S. Analysis of Barriers to Financing Iranian Beach Soccer Clubs. Sports Science. 2015;32:41-6.
 10. Rajaei MA, Rajabi A. An Income on Sports Tourism and Its Impact on Urban Development. Journal of Geographical Research. 2006.
 11. StatuteoftheFootballFederation. the Football Federation of the Islamic Republic of Iran, Public Relations and the Committee on International Affairs. 2011.
 12. Gohari Z, Hamidi M, Amir Hosseini SA. Designing a strategic plan and implementing the strategic document of the Iranian Football Federation. Yasouj Branch: Islamic Azad University; 2020.
 13. Ahmadi A., Ahmadi R. (2019). Investigating the reasons for the success of the Iranian beach soccer national team, Investigating the reasons for the success of the Iranian beach soccer national team, ETCONF03_010
 14. Pion J, Hohmann A, Liu T, Lenoir M, Segers V. Predictive models reduce talent development costs in female gymnastics. Journal of Sports Sciences. 2017;35(8):806-11.
 15. Asadi N, Goodarzi M, Sajjadi SN, Alidoust Ghahfarrokhi E. A Study of Talent Barriers in Iranian Sports. New Approaches in Sports Management. 2017;5(18):23-32.
 16. Nazari F, Yousefi B, Eidi H. Comparison and Prioritization of Quality Assessment Factors of Sports Talent Development System from the Perspective of Stakeholders. Sports Management and Development. 2016;5(1):19-36.
 17. Doostdari S, Ashraf Ganjavi F, Soheili B. A Study of Football Talent Identification Problems. Journal of Sports Management. 2015;7(4):621-35.
 18. Mudege SM. Factors associated with successful talent development in South African soccer players. Port Elizabeth City: Nelson Mandela University , ; 2011.
 19. Pouyandekia M, Memari z. How the Germans Are Using the Football Talent Management Program. New Approaches in Sport Sciences (NASS). 2020;2(3).
 20. Westermark M. Talent development in female football: What characterizes a successful environment? . Umeå city: Umeå University; 2016.
 21. Kalani A, Elahi A, Sajjadi SN, Zareian H. Development of a comprehensive model for talent identification in Iranian championship sports. Research in Educational Sports. 2020;8(20):33-50.
 22. Hosseini SS, Hamidi M, Ghorbanian A, Sajjadi SN. Identifying Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats of Talent Identification in the Championship Sports of the Islamic Republic of Iran and the Troubles and Challenges Facing It. Sports Management 2013;17:29-54.
 23. Peltola E. Talent Identification. New studirs Journal. 2010;3(17):7-12.
 24. Hosseini SS. Development of Talent Identification Strategy in Championship Sports: North University; 2010.
 25. Mousavi Cheshmeh Kaboudi k, Hakkak M, Sepahvand R, Nazaripour AH. Designing a global talent management model with emphasis on the development of human capital in sports organizations. human resource management in sports. 2019;7(1):224-07.