طراحی مدل عوامل موثر بر توسعه رشته ورزشی هنرهای دفاعی ایرانیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاداسلامی، همدان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر توسعه رشته ورزشی هنرهای دفاعی در قالب یک مدل انجام گرفته است. روش پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی می‌باشد که در بخش کیفی از روش گراندد تئوری استفاده شد و در بخش کمی از روش تحلیل معادلات ساختاری با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته در بخش کیفی استفاده گردید که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. جامعۀ آماری در بخش کیفی شامل تمامی اساتید مدیریت ورزشی، صاحب نظران و متخصصان در حیطه ورزش‌های رزمی بودند که در نهایت 16 نفر پس از به حد اشباع رسیدن به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. جامعه آماری در بخش کمی نیز شامل اساتید و دانشجویان رشته تربیت بدنی و همچنین متخصصان و ورزشکاران ورزش‌های رزمی می‌باشند که 347 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. در مرحله کیفی پژوهش 127 مضمون برای عوامل اثرگذار بر توسعه رشته ورزشی هنرهای دفاعی حاصل شد که طی فرآیند کدگذاری محوری از این مضمون‌ها 11 عامل شناسایی گردید. همچنین نتایج نشان داد که از 12 متغیر شناسایی شده در مصاحبه کیفی، 10 متغیر به بر توسعه این رشته اثرگذار بودند که اولویت بندی متغیرهای شناسایی شده از دید نمونه‌های آماری پژوهش به ترتیب شامل عامل مدیریتی با 39 درصد، حمایت رسانه‌ها با 32 درصد، مالی، منابع انسانی با 28 درصد، زیرساخت‌ها با 27 درصد، تبلیغات و معرفی رشته با 24 درصد، کسب موفقیت با 22 درصد، لیگ منظم با 22 درصد، استعدادیابی با 19 درصد، حمایت سازمانی با 14 درصد بودند و عامل فرهنگی و اجتماعی با 4 درصد و در نهایت تحقیق و توسعه با 2 درصد اثر معناداری را نداشتند. از این‌رو با توجه به اهمیت توسعه این رشته در داخل و خارج از کشور، به مدیران این رشته ورزشی پیشنهاد می‌شود بر اساس اولویت، برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری لازم را جهت توسعه این رشته ورزشی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model of factors affecting the development of Iranian defense arts

نویسندگان [English]

  • masood ghaffarpour 1
  • sirous ahmadi 2
  • gholamreza khaksar 2
1 Department of Sport Management,, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
2 Department of Sport Management, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The present study aimed to identify the factors affecting the development of defense arts in the form of a model. The research method is exploratory mixed type that in the qualitative part the grounded theory method was used and in the quantitative part the structural equation analysis method was used using a researcher-made questionnaire taken from a semi-structured in-depth interview in the qualitative part which confirmed its validity and reliability. Is located. The statistical population in the qualitative section included all professors of sports management, experts and specialists in the field of martial arts, and finally 16 people were selected as a statistical sample after reaching saturation. The statistical population in a small part also includes professors and students in the field of physical education as well as specialists and athletes in martial arts, of which 347 people were selected as a statistical sample. In the qualitative stage of the research, 127 themes were obtained for the factors affecting the development of the defense arts sport. During the axial coding process, 11 of these themes were identified. The results also showed that out of 12 variables identified in the qualitative interview, 10 variables had an impact on the development of this field. Human resources with 28%, infrastructure with 27%, advertising and field introduction with 24%, success with 22%, regular league with 22%, talent identification with 19%, organizational support with 14% and cultural and social factor with 4 Percentage and finally research and development with 2% had no significant effect. Therefore, due to the importance of developing this field in the country and abroad, it is suggested to the managers of this sport to do the necessary planning and investment for the development of this sport based on priority.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martial arts
  • sports
  • development