آزمون شناسایی مواد نیروزا به روش ردیاب پراکندگی رامان بهبود یافته سطحی بوسیله نانوذرات در بدنسازان حرفه ای مرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،تبریز، ایران

3 کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

هدف از این مطالعه آزمون روش ردیاب پراکندگی رامان ارتقاع یافته سطحی در شناسایی مواد نیروزای دوپینگی در بدنسازان حرفه ای مرد بود که مواد ناندرولون، تستوسترون و دگزامتازون را مصرف کرده‌بودند.

در این پژوهش نیمه تجربی 36 نفر از مردان بدنساز بین سنین20 الی35 سال که حداقل سه سال سابقه ورزش حرفه‌ای داشتند، انتخاب و به دو گروه مصرف کننده‌ مواد نیروزا و گروه کنترل تقسیم شدند و بعد از یک دوره‌ی یک ماهه مصرف مواد نیروزای تستوسترون، ناندرولون و دگزامتازون ، نمونه خونی آنها در آزمایشگاه با استفاده از روش پراکندگی رامان بهبود یافته با دقت بسیار بالا ردیابی و تجزیه و تحلیل گردید. برای تجزیه و تحلیل آماری پژوهش برای مقایسه ویژگی های بین دو گروه تمرین و گروه کنترل از آزمون تی مستقل استفاده گردید. همچنین طیف‌های حاصل رامان با استفاده از نرم افزار Origin pro 2018 بررسی و تحلیل‌گردید. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد مواد مورد نظر بعد از آزمایش توسط SERS، افزایش معناداری داشتند و مقایسه طیف رامان ارتقاء یافته با طیف ثبت شده به صورت طیف رامان عادی اولیه، افزایش داشته و افزایش شدت اوج رامان از لحاظ آماری، در سطح (05/0>P) تفاوت معنی‌داری دارند و مواد نیروزای مصرفی تستوسترون، ناندرولون و دگزامتازون خون ورزشکاران مرد بدنساز با استفاده از روش ردیاب پراکندگی رامان بهبود یافته سطحی با جزئیات ریز شناسایی شدند.

نتیجه‌گیری: باتوجه به نتایج، طیف‌سنجی رامان ابزار تشخیصی قدرتمندی است که بادقت بسیار بالایی جزئیات و مولکول‌های ریز مواد را با توانایی بسیار بالایی شناسایی می‌کند. لذا استفاده از طیف‌سنجی رامان از اهمیت و مزایای فوق العاده ای برخوردار است و پیشنهاد می‌شود که برای صرفه‌جویی در هزینه‌ها و صرفه‌جویی در زمان، از این روش برای تشخص دوپینگ بعنوان یک روش تست دوپینگ در مسابقات داخلی استفاده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Ergogenic Substances by Surface Enhanced Raman Spectroscopy method by nanoparticles in professional male bodybuilders

نویسندگان [English]

  • Roghayeh fakhrpour 1
  • karim Salehzadeh 2
  • kobra Sohbati davodkhani 3
1 Assistant Professor of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, Azarbaijan shahid madani University, Tabriz, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
3 MSc in Exercise Physiology, Department of Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

Abstract

The aim of this study was to test the Surface Enhanced Raman Spectroscopy (SERS) method to identify doping in professional male bodybuilders who had used nandrolone, testosterone and dexamethasone.

In this quasi-experimental study, 36 bodybuilder men aged from 20 to 35 years old who had at least three years of professional exercise experience were selected and divided in ergogenic substance users and the control groups. After a one-month period of testosterone, nandrolone and dexamethasone injection, their blood samples were tracked and analyzed in the laboratory using the Surface Enhanced Raman Spectroscopy method with very high accuracy. Independent T-test was used to compare the ergogenic substances levels among training and control groups. Also Raman Spectra were analyzed by using origin pro 2018 software.

Results showed that by using SERS analysis the substances had a significant increase in comparison to the recorded spectrum as the initial improved normal Raman spectrum. Raman spectrum statistically increased the intensity of Raman peaks at the level of (P<0.05). Testosterone, nandrolone and dexamethasone ergogenic substances were identified in details in the blood of male bodybuilders using fine-grained Surface Enhanced Raman Spectroscopy method.

According to the results, Raman spectroscopy is a powerful diagnostic method which detects details and molecules of small materials with a very high accuracy. Along with other methods of identifying materials, the usage of Raman spectroscopy has got great importance and benefits and it is suggested that to identify doping, this method can be used as a method of doping testing in domestic competitions to save costs and time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ergogenic Substances
  • Surface Enhanced Raman Spectroscopy
  • professional bodybuilders