اثر هشت هفته تمرین استقامتی با شدت متوسط و مصرف کروسین بر بیان ژن هیپوکامپی MAP-Tau و NGF در موش های مدل دژنراسیون هیپوکامپ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد داراب، دانشگاه آزاد اسلامی، داراب، ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر هشت هفته تمرین استقامتی همراه با مکمل کروسین بر بیان ژن هیپوکامپی MAP-Tau و فاکتور رشد عصب (NGF) در موش های آلزایمری مدل تری متیل تین بود.

در مطالعه تجربی حاضر، تعداد 40 سر موش صحرایی نر بالغ از نژاد اسپراگ داولی با تزریق درون صفاقی 8 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن سم تری متیل تین (TMT) مبتلا به بیماری آلزایمر شده و به طور تصادفی در پنج گروه (1) کنترل مبتلا به آلزایمر هفته اول، (2) کنترل مبتلا به آلزایمر هفته آخر (3) تمرین استقامتی (4) تمرین استقامتی + مصرف مکمل کروسین و (5) مصرف مکمل کروسین تقسیم شدند. به منظور بررسی اثرات القاء بیماری آلزایمر بر متغیرهای تحقیق 16 سر موش صحرایی سالم در گروه کنترل قرار گرفتند و 8 سرموش هفته اول و 8 سرموش هفته آخر قربانی شدند. موش های صحرایی گروه های 3 و 4 به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته، هر جلسه 15 تا 30 دقیقه و با سرعت 15 تا 20 متر بر دقیقه بر نوارگردان ویژه موش های صحرایی دویدند و گروه های 4 و 5 به مدت هشت هفته روزانه 25 میلی گرم به ازای هر کیلو وزن بدن مکمل کروسین را به صورت صفاقی دریافت کردند. بیان ژن MAP-Tau و NGF در بافت هیپوکامپ با استفاده از روش Real-time PCR اندازه گیری شد.

‬‬‬‬‬‬نتایج نشان داد تزریق TMT موجب افزایش بیان ژن MAP-Tau در گروه مبتلا به آلزایمر نسبت به گروه کنترل سالم شد (001/0=P). پس از هشت هفته مداخله، بیان ژن MAP-Tau در گروه تمرین (03/0=P)، گروه مصرف مکمل کروسین (02/0=P) و گروه تمرین + مکمل کروسین (001/0=P) کاهش معنی داری نسبت به گروه کنترل مبتلا به آلزایمر پیدا کرد و این کاهش در گروه تمرین + مکمل کروسین از همه بیشتر بود. همچنین نتایج نشان داد تزریق TMT موجب کاهش سطح NGF در گروه مبتلا به آلزایمر نسبت به گروه کنترل سالم شد (001/0=P). پس از هشت هفته مداخله، بیان ژن NGF در گروه تمرین (02/0=P)، گروه مصرف مکمل کروسین (01/0=P) و گروه تمرین + مکمل کروسین (03/0=P) افزایش معنی داری نسبت به گروه کنترل مبتلا به آلزایمر پیدا کرد و این افزایش در مکمل کروسین از همه بیشتر بود.

به طور کلی به نظر می رسد تمرین استقامتی موجب بهبود روند آلزایمر در موش ها شده و مصرف مکمل کروسین این بهبود را تقویت می کند.‬‬‬‬

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of eight-week moderate intensity endurance training with crocin consumption on MAP-Tau and NFG gene expression in rats with hippocampal degeneration model

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Akbari 1
  • Mehrzad Moghadasi 2
1 Department of exercise physiology, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
2 Department of exercise physiology, Shiraz branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

The purpose of present study was to examine the effect of eight weeks endurance training with crocin consumption on MAP-Tau and NFG gene expression in rats treated with trimethytin (TMT) as a model of Alzheimer’s disease.

In this experiment, forty mature Sprague-dawley male rats were subjected to Alzheimer’s disease through intraperitoneally injection of 8 mg/kg Trimethytin (TMT) and then were divided into 1) Alzheimer-infected control group, 2) endurance training, 3) endurance training + crocin, 4) crocin, and 5) sham to study the impact of the disease on the variables. Eight healthy rats were assigned to the control group. The rats in the second and the third groups ran on a rat treadmill with the speed of 15 to 20 meters per minute for 15 to 30 minutes in each session, 3 times a week for 8 weeks. The rats in the third and the fourth groups received daily IP injections of 25 mg/kg body weight of crocin for 8 weeks. MAP-Tau and NFG gene expression in hippocampi were measured through Real-time PCR. To analyze the results of the tests, one-way ANOVA, Tukey post hoc test, and two-way ANOVA were run using SPSS-22.

The results indicated that TMT injection increases the MAP-Tau gene expression in the Alzheimer-infected control group compare to the healthy control group (P=0.001). After eight weeks intervention, MAP-Tau gene expression was decreased in endurance training (P=0.03), endurance training + crocin (P=0.02) and crocin groups (P=0.001) and the decrease of MAP-Tau gene expression was greater in the training + crocin group. Results also demonstrated that NGF gene expression was increased in endurance training (P=0.02), endurance training + crocin (P=0.03) and crocin (P=0.01) groups and the increase of NGF gene expression was greater in the saffron intake group.

Generally, it seems that endurance training improves Alzheimer’s disease in rats and crocin consumption enhances these effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Alzheimer&rsquo
  • s disease
  • Hippocampal degeneration
  • Endurance training
  • Crocin
  • Neurotrophin