اولویت‌بندی راهبردهای توسعه فوتبال مازندران با استفاده از رویکرد QSPM

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

2 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

هدف از این تحقیق، اولویت بندی راهبردهای توسعه ورزش فوتبال استان مازندران بر اساس رویکرد QSPM بود. جامعه آماری تحقیق شامل روسا و دبیران هیات های فوتبال مازندران و مربیان به تعداد 80 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت کل شمار انجام شد. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه‌هایی بوده که به صورت یک مطالعه کیفی استخراج گردید و روایی آن توسط اساتید متخصص مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن‌ها با استفاده آزمون آلفای کرونباخ و با ضریب 90/. مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تدوین برنامه‌ریزی راهبردی‌ ورزش فوتبال استان مازندران از تحلیل SWOT استفاده شد. برای این کار، از مقایسه‌ها دوبه‌دو برای تعیین راهبردهای چهارگانه SO،ST،WO و WT بر مبنای قضاوت تحلیلی و شهودی استفاده شد. پس از تجزیه‌ و تحلیل و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل درونی و بیرونی مشخص شد که جایگاه راهبردی ورزش فوتبال استان مازندران در منطقه WT قرار دارد و درنهایت با ستفاده از رویکرد QSPM مبادرت به اولویت بندی این راهبردها شد. مهم‌ترین راهبردهای لازم برای توسعه و پیشرفت ورزش فوتبال استان مازندران عبارت‌اند از: کسب میزبانی رویدادهای فوتبال باوجود ورزشکاران مستعد، افزایش ساعات رده‌های ورزشی فوق‌برنامه رایگان و تخفیف ویژه جهت حضور افراد در سالن‌های ورزش فوتبال، آگاه نمودن جامعه از مضرات کم‌تحرکی توسط مدیر فوق‌برنامه و اساتید و نیروهای کیفی، متخصص ورزش و انجمن‌های ورزشی و تاثیر فوتبال در بهبود آن و شناسایی و پروراندن استعدادهای ورزشی و برگزاری مسابقات منظم درون استانی و شهرستانی با توجه به قوانین و مقررات حمایتی به شمار می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prioritize the development of Mazandaran football strategies using the QSPM approach

نویسندگان [English]

  • Rahim Darzi Kholerdi 1
  • mohammad hami 2
  • vahid shojaei 2
  • mohammad sanaei 3
1 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 Department of Sport Management, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 Department of Sport Management, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran
چکیده [English]

The purpose of this study was to prioritize football sports development strategies in Mazandaran province based on the QSPM approach. The statistical population of the research in a small part included the heads and secretaries of the football delegations of Mazandaran province and the affiliated city and also the coaches and players of Mazandaran national teams of 80 people. The sampling method was performed as a whole in a quantitative part. The research instrument consisted of open and closed questionnaires which were extracted as a qualitative study and its validity was confirmed by expert professors and their reliability was used using Cronbach's alpha test with a coefficient of /90. It was confirmed. SWOT analysis was used to formulate strategic planning for football in Mazandaran province. To do this, two-way comparisons were used to determine the four strategies SO, ST, WO and WT based on analytical and intuitive judgment. After analyzing and forming an evaluation matrix of each of the internal and external factors, it was found that the strategic position of football in Mazandaran province is located in the WT region, and finally, using the QSPM approach, these strategies were prioritized. The most important strategies for the development and progress of football in Mazandaran province are: hosting football events with talented athletes, increasing the hours of free extracurricular sports classes and special discounts for people attending football gyms,

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weaknesses
  • Strengths
  • Opportunities
  • Threats
  • Strategic Plan