اثر تمرین مقاومتی تکی و ترکیبی با نوروفیدبک بر سطوح سرمی کورتیزول، گلوبولین پیوندی هورمون جنسی و شاخص‌های ترکیب بدنی در مردان جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 کارشناس ارشد، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

چکیده
مداخله‌ی نوروفیدبکی توام با تمرین مقاومتی بر تغییرات سطوح هورمون‌های مرتبط با ترکیب بدنی تأثیر داشته باشد. لذا هدف از این پژوهش، بررسی اثر تمرین مقاومتی تکی و ترکیبی با نوروفیدبک بر سطوح سرمی کورتیزول، گلوبولین پیوندی هورمون جنسی و شاخص‌های ترکیب بدنی در مردان جوان بود. 30 نفر مردان جوان بصورت تصادفی در گروه های تمرین مقاومتی(تعداد=10 نفر؛ میانگین±انحراف معیار سنی، 05/2±2/20؛ شاخص توده بدنی، 12/1±1/24 )، تمرین مقاومتی + نوروفیدبک (تعداد=10 نفر؛ میانگین±انحراف معیار سنی، 21/2±5/20؛ شاخص توده بدنی، 35/1±3/24 )و کنترل(تعداد=10 نفر؛ میانگین±انحراف معیار سنی، 11/2±3/20؛ شاخص توده بدنی، 05/1±1/24 )تقسیم شدند. گروه های مورد مداخله به مدت هشت هفته تمرین مقاومتی( 3 جلسه در هفته/ 60 دقیقه در هر جلسه/ با شدت افزایش تدریجی از 40-20 درصد یک تکرار بیشینه در شروع تا 90-85 درصد در پایان جلسات) یا مقاومتی + نوروفیدبک( تمرین مقاومتی مذکور همراه با تحریک الکتریکی 30 دقیقه‌ای مغز مشتمل بر افزایش و تقویت موج آلفا در ناحیه T3 و تقویت آلفا و سرکوب تتا در ناحیه Pz ) را اجرا کردند. در مراحل پیش و پس آزمون سطوح هورمون‌های کورتیزول، گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی و شاخص‌های ترکیب بدنی اندازه‌گیری شد(05/0≥p). سطوح کورتیزول سرمی گروه‌های تمرین مقاومتی (001/0=p) و تمرین مقاومتی + نوروفیدبک (008/0=p) نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی‌داری داشت. همچنین سطوح گلوبولین پیوندی هورمون جنسی در گروه تمرین مقاومتی+ نوروفیدبک نسبت به گروه کنترل تفاوت معنی‌داری داشت(001/0=p). نسبت سطوح مطلق کورتیزول به گلوبولین پیوندی به هورمون جنسی در گروه های تمرین مقاومتی و تمرین مقاومتی+ نوروفیدبک نسبت گروه کنترل تفاوت معنی‌داری(001/0=p) داشت. بنابراین تغییرات کاهشی سطوح کورتیزول در مردان جوان با تمرین مقاومتی + نوروفیدبک نسبت به تمرین مقاومتی بیشتر صورت می‌گیرد. این در حالی است که سطوح گلوبولین پیوندی هورمون جنسی در هر دو گروه تمرین مقاومتی+ نوروفیدبک و تمرین مقاومتی تغییرات افزایشی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of single and combined resistance training with neurofeedback on serum levels of cortisol, sex hormone binding globulin and body composition indices in young males

نویسندگان [English]

  • bahloul ghorbanian 1
  • behrouz ghorbanzadeh 1
  • Asghar Iranpour 2
  • bahman samadi 3
1 Associate Professor/Azarbaijan Shahid Madani University
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, school of Education and Psychology ,mohaghegh University, Ardebil, Iran
3 Msc/Azarbaijan Shahid Madani University
چکیده [English]

Abstract
It seems that neurofeedback intervention with resistance training have an effect on changes in hormone levels related to body composition. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of single and combined resistance training with neurofeedback on serum levels of cortisol, sex hormone binding globulin and body composition indices in young males. Thirty young men were randomly assigned to resistance training (n = 10; mean±SD age, 20/2±2/05; BMI, 24/1±1/12), resistance training + neurofeedback (n = 10; mean±SD age, 20/5±2/21; BMI, 24/3±1/35), and control (n = 10; mean±SD age, 20/3±2/11; BMI, 24/1±1/12) groups. Intervention groups performed resistance training for eight weeks of (3 sessions per week / 60 minutes per session / with a gradual increase in intensity from 20-40% of a maximum repetition at the beginning to 85-90% at the end of sessions) or resistance + neurofeedback (They performed the resistance exercise with 30 minutes of electrical stimulation of the brain, including increasing and amplifying the alpha wave in the T3 region and amplifying the alpha and suppressing theta in the Pz region).In the pre- and post-test stages, levels of cortisol, sex hormone-binding globulin, and body composition indices were measured (p≤0.05). Serum cortisol levels of resistance training (p = 0.001) and resistance training + neurofeedback (p = 0.008) groups were significantly different from the control group. Sex hormone-binding globulin levels of resistance training + neurofeedback were significantly different from the control group (p = 0.001). The ratio of absolute levels of cortisol to sex hormone binding globulin in resistance training and resistance training + neurofeedback groups was significantly different from the control group (p = 0.001). Therefore, decreasing changes in cortisol levels in young men with resistance training + neurofeedback occur more than resistance training. However, sex hormone binding globulin levels increased in both resistance training + neurofeedback and resistance training groups.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cortisol
  • Sex Hormone Binding Globulin
  • Resistance Training
  • Neurofeedback
  • young men