تأثیر ریکاوری با غوطه‌وری در آب سرد بر شاخص‌های آسیب عضلانی و عملکرد ورزشی متعاقب انجام فعالیت سرعتی تکراری در فوتبالیست‌های مرد جوان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکدة علوم ورزشی دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران

2 دانشجوی دکتری، دانشکدة علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 کارشناس، مؤسسۀ آموزش عالی خاوران مشهد، مشهد، ایران

4 استادیار، دانشکدة علوم ورزشی دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

5 استاد فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

چکیده

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر روش ریکاوری با غوطه‌وری در آب سرد بر شاخص‌های آسیب عضلانی و عملکرد ورزشی متعاقب انجام فعالیت سرعتی تکراری در فوتبالیست‌های مرد جوان بود. در این تحقیق کاربردی تعداد 30 نفر از فوتبالیست‌های جوان بر اساس معیارهای ورود به تحقیق انتخاب شدند. درصد چربی، VO2max، قدرت و توان آزمودنی‌ها اندازه‌گیری و سپس به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفره شامل گروه غوطه وری در آب سرد(CWI) و کنترل (C) تقسیم شدند. با گذشت 24 ساعت از آزمون‌های آمادگی جسمانی، نمونه‌گیری خون مرحله اول به منظور تعیین سطوح پلاسمایی لاکتات دهیدروژناز (LDH) و کراتین کینار (CK) انجام شد و پس از 24 ساعت همه آزمودنی‌ها 8 نوبت در یک مسیر 20 متری به صورت رفت و برگشت و با تمام سرعت دویدند. هر نوبت 7 ثانیه به طول می‌انجامید و بین هر نوبت 21 ثانیه استراحت داشتند. متعاقب اتمام تمرین، گروه کنترل به سرد کردن معمولی و گروه غوطه‌وری در آب سرد، مدت 12 دقیقه در مخزنی از آب سرد با دمای 14 درجه سانتی‌گراد غوطه‌ور شدند. از آزمون‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و بونفرونی در سطح معناداری 05/0p< به منظور بررسی تغییرات درون گروهی و بین گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که ریکاوری با غوطه وری در آب سرد موجب عدم افزایش سطوح CK، LDH می‌شود. همچنین عملکرد در متغیر‌های حداکثر اکسیژن مصرفی، قدرت و توان عضلانی در هر دو گروه کاهش نداشت(05/0P> ). سطوح پلاسمایی CK در گروه,C 24 و 48 ساعت پس از ریکاوری افزایش معناداری داشت(0001/0P=). همچنین LDH در گروه C 24 و 48 ساعت پس از ریکاوری افزایش معناداری داشت(0001/0P=). اما سطوح پلاسمایی CK در گروهCWI 24 و 48 ساعت پس از ریکاوری افزایش معناداری نشان نداد. همچنین سطوح پلاسمایی LDHدر گروه CWI 24 ساعت پس از ریکاوری افزایش معناداری داشت(0001/0P=) اما 48 ساعت پس از ریکاوری افزایش معناداری نشان نداد. نتایج این تحقیق نشان داد که روش ریکاوری با غوطه وری در آب سرد احتمالاً در کاهش آسیب عضلانی ناشی از تمرین شدید اثربخش بوده و مربیان می‌توانند از این روش ریکاوری در جهت کاهش آسیب عضلانی متعاقب تمرینات شدید استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of cold water immersion recovery on sport performance and muscle damage biomarkers subsequent repeated sprint activities in young male soccer players

نویسندگان [English]

 • Babak Mostafafarkhani 1
 • Fateme khodadadi 2
 • Ghazaleh Karimi 3
 • Mohammad Mosaferi ziaodini 4
 • Mehdi Mogharnasi 5
1 PhD Student of Exercise Physiology University of Birjand
2 PhD Student Exercise Phsiology Ferdowsi University of Mashhad
3 Bachelor of Physical Eduction of Khavaran Institute of Higher Eduction, Mashhad
4 Assistant Perofessor of Exercise physiology Ferdosi University of Mashhad
5 Department of Sport Sciences, Faculty of Sport Sciences, University of Birjand, Birjand, Iran
چکیده [English]

The aim of this study assessment effect of cold water immersion recovery on muscle damage and sport performance was followed by repetitive rapid activity in young male soccer players. For this applied research, 30 young soccer players were selected based on inclusion criteria. Fat Percentage, VO2max, strength and power of the subjects were measured and then randomly divided into two groups of 15 people including cold water immersion group (CWI) and control group (C). After 24 hours of evaluation of physical fitness tests, the first stage blood sampling was performed to determine the plasma levels of lactate dehydrogenase (LDH) and Creatine kinase (CK) and after 24 hours all subjects performed the rapid activity repetition training protocol and subsequently At the end of the exercise, the control group experienced active recovery and the immersion group experienced the cold water immersion protocol. Finally, after 24 and 48 hours of the training session, blood sampling and physical fitness indices similar to the pre-test were measured. Analysis of variance with repeated measures at the significance level of p<0.05 were used to examine intragroup or intergroup changes. The results showed that recovery by cold water immersion did not increase CK and LDH levels. Also, the performance of variables such as oxygen consumption, strength and muscle power not decreased in both groups (P> 0.05). Plasma CK levels in group C increased significantly 24 and 48 hours after recovery (P= 0.0001). Also, LDH in group C had a significant increase 24 and 48 hours after recovery (P= 0.0001). However, plasma CK levels in the CWI group did not show a significant increase 24 and 48 hours after recovery. Also, plasma LDH levels in the CWI group increased significantly 24 hours after recovery (P= 0.0001) but did not show a significant increase 48 hours after recovery. The results of this study showed that the recovery method by cold water immersion is probably effective in reducing muscle damage due to intense training and trainers can use this recovery method to reduce muscle damage after intense training.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cold water immersion
 • Repetitive sprint activity
 • Lactate dehydrogenase (LDH)
 • Creatin kinase (CK)
 1.  

  1. Skein M, Wingfield G, Gale R, Washington TL, Minett GM. Sleep quantity and quality during consecutive day heat training with the inclusion of cold-water immersion recovery. Journal of thermal biology. 2018;74:63-70.
  2. Owens DJ, Twist C, Cobley JN, Howatson G, Close GL. Exercise-induced muscle damage: What is it, what causes it and what are the nutritional solutions? European journal of sport science. 2019;19(1):71-85.
  3. Bongiovanni T, Genovesi F, Nemmer M, Carling C, Alberti G, Howatson G. Nutritional interventions for reducing the signs and symptoms of exercise-induced muscle damage and accelerate recovery in athletes: current knowledge, practical application and future perspectives. European Journal of Applied Physiology. 2020:1-32.
  4. Altarriba-Bartes A, Peña J, Vicens-Bordas J, Casals M, Peirau X, Calleja-González J. The use of recovery strategies by Spanish first division soccer teams: a cross-sectional survey. The Physician and Sportsmedicine. 2020:1-11.
  5. Altarriba-Bartes A, Peña J, Vicens-Bordas J, Milà-Villaroel R, Calleja-González J. Post-competition recovery strategies in elite male soccer players. Effects on performance: A systematic review and meta-analysis. PloS one. 2020;15(10):e0240135.
  6. Eston R, Peters D. Effects of cold water immersion on the symptoms of exercise-induced muscle damage. Journal of sports sciences. 1999;17(3):231-8.
  7. Bleakley CM, Davison GW. What is the biochemical and physiological rationale for using cold-water immersion in sports recovery? A systematic review. British journal of sports medicine. 2010;44(3):179-87.
  8. Jakeman J, Macrae R, Eston R. A single 10-min bout of cold-water immersion therapy after strenuous plyometric exercise has no beneficial effect on recovery from the symptoms of exercise-induced muscle damage. Ergonomics. 2009;52(4):456-60.
  9. Brancaccio P, Maffulli N, Buonauro R, Limongelli FM. Serum enzyme monitoring in sports medicine. Clinics in sports medicine. 2008;27(1):1-18.
  10. Poppendieck W, Faude O, Wegmann M, Meyer T. Cooling and performance recovery of trained athletes: a meta-analytical review. International journal of sports physiology and performance. 2013;8(3):227-42.
  11. Brophy-Williams N, Landers G, Wallman K. Effect of immediate and delayed cold water immersion after a high intensity exercise session on subsequent run performance. Journal of sports science & medicine. 2011;10(4):665.
  12. Ohtsuka Y, Yabunaka N, Fujisawa H, Watanabe I, Agishi Y. Effect of thermal stress on glutathione metabolism in human erythrocytes. European journal of applied physiology and occupational physiology. 1994;68(1):87-91.
  13. Babak MF, Ziaaldini MM, Reza AHS. Experience of cold-water immersion on recovery efficiency after soccer match. La Tunisie medicale. 2021;99(2):252-8.
  14. Girard O, Mendez-Villanueva A, Bishop D. Repeated-sprint ability—Part I. Sports medicine. 2011;41(8):673-94.
  15. Robertson V, Ward A, Low J, Reed A, MCSP D. Electrotherapy explained: principles and practice: Elsevier Health Sciences; 2006.
  16. Hammouda O, Chtourou H, Chaouachi A, Chahed H, Ferchichi S, Kallel C, et al. Effect of short-term maximal exercise on biochemical markers of muscle damage, total antioxidant status, and homocysteine levels in football players. Asian journal of sports medicine. 2012;3(4):239.
  17. Bailey D, Erith S, Griffin P, Dowson A, Brewer D, Gant N, et al. Influence of cold-water immersion on indices of muscle damage following prolonged intermittent shuttle running. Journal of sports sciences. 2007;25(11):1163-70.
  18. Da Fonseca PHS, Marins JCB, Da Silva AT. Validation of anthropometric equations for the estimation of body density in professional soccer players. Rev Bras Med Esporte. 2007;13(3):135e-8e.
  19. Arazi H, Keihaniyan A, EatemadyBoroujeni A, Oftade A, Takhsha S, Asadi A, et al. Effects of heart rate vs. speed-based high intensity interval training on aerobic and anaerobic capacity of female soccer players. Sports. 2017;5(3):57.
  20. Karsten B, Larumbe-Zabala E, Kandemir G, Hazir T, Klose A, Naclerio F. The effects of a 6-week strength training on critical velocity, anaerobic running distance, 30-M sprint and Yo-Yo intermittent running test performances in male soccer players. PloS one. 2016;11(3).
  21. Schoenfeld BJ, Peterson MD, Ogborn D, Contreras B, Sonmez GT. Effects of low-vs. high-load resistance training on muscle strength and hypertrophy in well-trained men. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2015;29(10):2954-63.
  22. BISHOP D, JENKINS DG, MACKINNON LT, McENIERY M, CAREY MF. Address for correspondence: David Bishop, Western Australian Institute of Sport, PO Box 139, Claremont, WA 6010 Australia. E-mail: dbishop@ wais. org. au. Article Outline. Medicine & Science in Sports & Exercise. 1999;31(6):886-91.
  23. Melhim A. Aerobic and anaerobic power responses to the practice of taekwon-do. British journal of sports medicine. 2001;35(4):231-4.
  24. Yeargin SW, Casa DJ, McClung JM, Knight JC. Body cooling between two bouts of exercise in the heat enhances subsequent performance. Journal of Strength and Conditioning Research. 2006;20(2):383.
  25. Halson SL, Quod MJ, Martin DT, Gardner AS, Ebert TR, Laursen PB. Physiological responses to cold water immersion following cycling in the heat. International Journal of Sports Physiology and Performance. 2008;3(3):331-46.
  26. Rowsell GJ, Coutts AJ, Reaburn P, Hill-Haas S. Effects of cold-water immersion on physical performance between successive matches in high-performance junior male soccer players. Journal of sports sciences. 2009;27(6):565-73.
  27. Roonkiani SK, Ebrahimi M, Majelan AS. Effect of cold water immersion on muscle damage indexes after simulated soccer training in young soccer players. Biomedical Human Kinetics. 2020;12(1):236-41.
  28. Leeder JD, Van Someren KA, Bell PG, Spence JR, Jewell AP, Gaze D, et al. Effects of seated and standing cold water immersion on recovery from repeated sprinting. Journal of sports sciences. 2015;33(15):1544-52.
  29. Anderson D, Nunn J, Tyler CJ. Effect of cold (14° C) vs. Ice (5° C) water immersion on recovery from intermittent running exercise. The Journal of Strength & Conditioning Research. 2018;32(3):764-71.
  30. Glasgow PD, Ferris R, Bleakley CM. Cold water immersion in the management of delayed-onset muscle soreness: Is dose important? A randomised controlled trial. Physical therapy in sport. 2014;15(4):228-33.
  31. Toubekis AG, Smilios I, Bogdanis GC, Mavridis G, Tokmakidis SP. Effect of different intensities of active recovery on sprint swimming performance. Applied Physiology, Nutrition, and Metabolism. 2006;31(6):709-16.
  32. Versey NG, Halson SL, Dawson BT. Water immersion recovery for athletes: effect on exercise performance and practical recommendations. Sports medicine. 2013;43(11):1101-30.
  33. Lindsay A, Peake JM. Muscle Strength and Power: Primary Outcome Measures to Assess Cold Water Immersion Efficacy After Exercise With a Strong Strength or Power Component. Frontiers in Sports and Active Living. 2021;3:163.
  34. Roberts LA, Nosaka K, Coombes JS, Peake JM. Cold water immersion enhances recovery of submaximal muscle function after resistance exercise. American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2014;307(8):R998-R1008.
  35. Vaile J, Halson S, Gill N, Dawson B. Effect of hydrotherapy on the signs and symptoms of delayed onset muscle soreness. European journal of applied physiology. 2008;102(4):447-55.
  36. Pedersen B. IL-6 signalling in exercise and disease. Biochemical Society Transactions. 2007;35(5):1295-7.