عوامل زمینه ای مؤثر بر ایجاد کسب و کارهای نوین در ورزش کشور : یک مطالعه کیفی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

3 استادیار گروه تربیت بدنی ، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر عوامل بررسی عوامل زمینه‌ای موثر بر توسعه کسب و کارهای نوین در ورزش کشور بود که به شیوه مطالعات کیفی و از روش استراوس و کوربین انجام شد. نمونه‌ی آماری این پژوهش خبرگان و صاحب‌نظران در حوزه مدیریت ورزشی و کسب و کار ورزشی بودند که به شیوه هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند و حجم نمونه نیز با در نظر گرفتن فرض اشباع نظری انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه های باز نیمه ساختار یافته بود. جمع آوری و تحلیل داده ها با روش تحلیل تفسیری همزمان انجام شد و در نهایت با استفاده از سه روش کدگذاری باز، محوری و گزینشی، مقوله های اصلی و انتزاعی مشخص شدند. چهار مقوله ارتباطات، کار تیمی، دانش عملی و آموزش به عنوان مقوله های زمینه‌ای اثرگذار بر کسب و کارهای نوین شناسایی شدند. در نهایت مقوله‌های اصلی با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی مورد تحلیل متخصصان قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که مقوله ارتباطات، موثر ترین و مقوله آموزش، کم اهمیت ترین عوامل زمینه ای تاثیر گذار بر ایجاد کسب و کارهای نوین در ورزش بودند. بنابراین پیشنهاد می‌شود در راستای کمک به ایجاد کسب و کارهای نوین در ورزش، تعامل دانشگاه‌ها با صنعت و ورزش حرفه ای و الزام به دروس مرتبط با کسب و کار و به صورت عملی در دانشگاه‌ها صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Background Factors Affecting the Creation of New Businesses in the Country's Sports: A Qualitative Study

نویسندگان [English]

  • ali asgharpour golfazan 1
  • Mohammadreza Esmailzade Ghandhari 2
  • Behzad Divkan 3
  • Masood Taheri Lari 2
1 PhD Candidate Islamic Azad University, Mashhad Branch - - Assistant Professor of Sport Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor of Sport Management, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor Islamic Azad University, East Tehran Branch - - Assistant Professor of Sport Management, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The aim of the present study was to determine the Background Factors affecting the Create of new businesses in the country's sports, which was done by qualitative studies derived from the Straus and Corbin models. The statistical sample of this study was experts and experts in the field of sports management and sports business, who were selected in a targeted manner and snowball, and the sample size was done considering the assumption of theoretical saturation. The data collection tool in this study was semi-structured open interviews. Data collection and analysis were performed simultaneously with interpretive analysis, and then, using three coding methods including open, central and selective coding, the main and abstract categories were identified. Four categories of communication, teamwork, practical knowledge and training were identified as underlying categories affecting new businesses. Finally, the main categories were analyzed by experts using hierarchical analysis and the results showed that the category of communication was the most effective and the category of education were the least important underlying factors influencing the creation of new businesses in sports. It is suggested that in order to help create new businesses in sports, universities should interact with industry and professional sports and require business-related courses to be practiced in universities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Background Factors
  • New Businesses
  • Sports Business
  • Qualitative Study