اثرات مصرف محلول‌ عسل، عصاره میوه نسترن کوهی و ردبول بر سطوح لاکتات، لاکتات‌دهیدروژناز و کراتین‌کیناز پس از یک فعالیت شبه‌رقابتی کیک‌بوکسینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیوشیمی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 استاد، گروه بیوشیمی ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکدة علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

فعالیت‌های بدنی شدید با تولید و افزایش لاکتات، لاکتات دهیدروژناز و کراتین کیناز همراه است. در پژوهش حاضر اثرات مصرف محلول‌ عسل و نسترن کوهی در مقایسه با ردبول بر سطوح لاکتات، لاکتات‌دهیدروژناز و کراتین‌کیناز پس از سه مسابقه شبه‌رقابتی کیک‌بوکسینگ در مردان کیک بوکسر مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام پژوهش به صورت کاربردی و نیمه تجربی بوده است. جامعه آماری این پژوهش را ورزشکارانی از استان مازندران تشکیل داده بودند، که از بین آ‌ن‌ها 32 ورزشکار بصورت تصادفی به 4 گروه دارونما، عسل، نسترن و ردبول تقسیم شدند. نمونه خون قبل، بلافاصله، 60 و 120 دقیقه بعد از آزمون جمع‌ آوری و متغیرهای فوق به روش کالری‌متری آنزیمی اندازه‌گیری گردید. از آزمون تحلیلی واریانس با اندازه‌گیری‌های مکرر استفاده شد. مقادیر لاکتات بلافاصله بعد از تمرین در گروه ردبول نسبت به دارونما افزایش و در گروه‌های عسل و نسترن نسبت به ردبول کاهش معنادار نشان داد. لاکتات (60دقیقه) در گروه‌ عسل نسبت به دارونما کاهش و درگروه‌های‌ عسل و نسترن نسبت به ردبول کاهش معنادار نشان داد. لاکتات (120دقیقه) در گروه‌‌های عسل و نسترن نسبت به دارونما و ردبول کاهش معنادار نشان دادند. مقادیر لاکتات دی هیدروژناز (60 و 120دقیقه) درگروه‌های عسل و نسترن نسبت به دارونما و همچنین ردبول و کراتین کیناز در گروه‌‌های عسل و نسترن نسبت به ردبول (60 و 120 دقیقه) کاهش معنا‌داری را نشان دادند. نتایج این تحقیق کارایی محلول‌های عسل و نسترن نسبت به ردبول در افزایش عملکرد ورزشکاران و کاهش شاخص‌های خستگی را نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Consumption of Honey Solution, Rosa Canina L and Red Bull on Lactate, Lactate Hydrogenase and Creatinine Kinase Levels after Noncombat Kickboxing

نویسندگان [English]

  • Maryam Esmaeelzadeh 1
  • Abbass Ghanbari-Niaki 2
  • Khadijeh Nasiri 3
1 MSc in Exercise Biochemistry, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Department of Exercise Biochemistry, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Department of Exercise Physiology, Faculty of Sport Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Intense physical activity is associated with the production and increase of lactate, lactate dehydrogenase and creatine kinase. In the present study, the effects of consuming honey Rosa Canina L. solutions were investigated in comparison with Red Bull on the levels of lactate, lactate dehydrogenase and creatinine kinase after three quasi-competitive kickboxing matches in kickboxing men. A practical and semi-experimental study method was applied. The statistical population of this study consisted of athletes from Mazandaran province, from which 32 athletes were randomly divided into 4 groups of placebo, honey, Rosa Canina L. and Red Bull. Blood samples were collected before, immediately, 60 and 120 minutes after the test and the above variables were measured by enzymatic calorimetry. Repeated measures ANOVA was used for data analysis. Lactate levels increased immediately after training in the Red Bull group compared to placebo and in the honey and Rosa Canina L. groups showed a significant decrease compared to Red Bull. Lactate (120 min) showed a significant decrease in honey and Rosa Canina L. groups compared to placebo and red bull. The levels of lactate dehydrogenase (60 and 120 minutes) in honey and Rosa Canina L. groups compared to placebo and also Red Bull and creatine kinase in honey and Rosa Canina L. groups compared to red bull (60 and 120 minutes) showed a significant decrease. The results of this study show the effectiveness of honey and Rosa Canina L. solutions compared to Red Bull in increasing the performance of athletes and reducing fatigue indices.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Kickboxing
  • Lactate dehydrogenase
  • Lactate
  • Creatinine kinase
  • Rosa Canina L