طراحی الگوی توسعه ورزش در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجویی دکتری مدیریت ورزشی، واحد آیتالله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، واحد آیت الله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران

3 دکتری مدیریت ورزشی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توسعه ورزش در نظام جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر بیانیه گام دوم انقلاب بود. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش استراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای سابقه مدیریت در سطوح مدیریت کلان ورزش کشور، خبرگان و سیاست گذاران ورزش کشور، اساتید مدیریت ورزشی که در زمینه تحقیق مقاله یا تالیفاتی داشتند می باشد که نظرات 25 نفر از خبرگان تا رسیدن به حد اشباع نظری به شکل کاملاً غیراحتمالی و با بهره گیری از تکنیک های هدفمند نظری و گلوله برفی انتخاب شد. پایایی مصاحبه‌ها به روش مطالعه توافق درون موضوعی 85/0 بدست آمد. در مجموع 495 گزاره مفهومی از کد باز و 25 محور از فرایند ارتباط بین کدها و 15 کد انتخابی جهت توسعه پدیده اصلی ایجاد شد. نتایج نشان داد 15 عامل نظام انقلابی، روحیه انقلابی، مدیریت جهادی، امید به آینده، امن و ثبات، دینی و مهدوی، مستقل، اخلاقی، ورزش دانش بنیاد، اخلاق محوری، اقتصاد ورزشی مقاوم، ارزش محوری، عزت مند، عدالت محوری و ورزش تمدن ساز بر توسعه ورزش تاثیر دارد. با توجه به نتایج نگاه تاریخی و مبتنی بر گذشته‌نگری به منظور استفاده و درس گرفتن از تجربیات گذشتگان در حوزه ورزش پیشنهاد می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a model for the development of sports in the Islamic Republic of Iran based on the statement of the second step of the revolution

نویسندگان [English]

 • mahi mirjalili 1
 • farshad emami 2
 • hassan masoumi 3
1 Physical Education / Azad University, Ayatollah Amoli Branch, Mazandaran
2 PhD in Sports Management, Assistant Professor, Department of Sports Management, Ayatollah Amoli Branch, Islamic Azad University, Iran
3 azad-uni-chalus
چکیده [English]

The present study aims to design a model for the development of sports in the Islamic Republic of Iran based on the statement of the second step of the revolution. The research method was qualitative using a systematic design of data-based theory. In this study, semi-structured interviews were used to collect information and data analysis was performed by Strauss and Corbin method and paradigm model The statistical population of the study includes people with management experience at the level of senior management of the country, experts and sports policy makers, professors of sports management who had articles or writings in the field of research that the opinions of 25 experts to reach theoretical saturation in full Unlikely and using theoretical targeted techniques and snowballs were selected. To analyze the data, open, pivotal and selective coding were used. The reliability of the interviews was 0.85 by intra-subject agreement study. A total of 495 conceptual statements were created from open source and 25 axes from the process of communication between codes and 15 selected codes to develop the main phenomenon. The results showed 15 factors of revolutionary system, revolutionary spirit, jihadi management, hope for the future, safe and stable, religious and Mahdavi, independent, moral, knowledge-based sport, ethics-oriented, resilient sports economics, value-oriented, dignified, justice-oriented and Civilizing sport affects the development of sport. According to the results, a historical and retrospective view is suggested in order to use and learn from the experiences of the past in the field of sports.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Data Foundation Sports Development
 • Sports
 • Statement of the Second Step of the Revolution
 1. Goodarzi, Mahmoud (2016). Speech at a specialized meeting on the occasion of World Sports Day for Peace and Development, Tehran, National Olympic Academy. 2. (in Persian).
 2. Qaedi, Ali (2016). Investigating the role of championship sports on social development indicators, Journal of Applied Research in Sports Management, 5 (1), 35-47. (in Persian).
 3. Sajjadi, Nasrullah (2014). Challenges of Sports Managers in Iran, Sports Management Studies, 22: 62-39. (in Persian).
 4. Ramezani Nejad, R.; Hojabri, K. (2016). Fundamentals of sports development and its application in Iranian sports, Quarterly Journal of Parliament and Strategy, 24 (91): 263-233. (in Persian).
 5. Strategic Report (2014). Ministry of Sports and Youth, Secretariat of the Strategic Council, second year. (in Persian).
 6. Nusrat Panah, Mohammad Sadegh; Moradi, Mohammad Hussein; Rashidi, Amir Hossein (2019). Critical Discourse Analysis of the Statement of the Second Step of the Islamic Revolution Using Norman Fairclough Method, Basij Strategic Studies, 83. (in Persian).
 7. Yaghoubi, Hassan and Khosh Bavar, Davood (2019). Factors of Economic Corruption Embezzlement and Strategies to Prevent It from the Perspective of Amir al-Mu'minin (as) in Nahj al-Balaghah, Fourth International Conference on Socio-Cultural Studies and Religious Research, Karaj. (in Persian).
 8. Shamsai, Maryam (2020). The need to pay attention to the field of science and research in the development of Islamic civilization based on the statement of the second step of the Islamic Revolution. Journal of the History of Politics and Media, 2, 65-82. (in Persian).
 9. Diepiribo, A. D. (2020). CHALLENGES OF THE ROLE OF MASS MEDIA ON UNIVERSITY SPORTS DEVELOPMENT AND PROMOTION IN SOUTH-SOUTH GEOPOLITICAL ZONE, NIGERIA. Journal Of The Nigerian Academy Of Education, 16(2(.
 10. Shirvani, H., Bahadori, M. K., & Darvishi, A. (2020). Design the Model of Sport Development in Military Hygiene and Cure Branch Staff. (in Persian).
 11. Opstoel, K., Chapelle, L., Prins, F. J., De Meester, A., Haerens, L., van Tartwijk, J., & De Martelaer, K. (2020). Personal and social development in physical education and sports: A review study. European Physical Education Review, 26(4), 797-813.
 12. Khosravi, Alireza (2019). Intra-discourse representation of the efficiency of the Islamic Republic in the second step of the revolution, Quarterly Journal of Strategic Studies. 22 (3), 81-53.
 13. Kamali, Yahya (2016). The role of civil society in the public policy process: providing a conceptual framework. Theoretical policy, 20. (in Persian).
 14. Mohammad Wali Majid, Safar Ahang, Rasool (2019). Reconstruction of NAJA architecture based on the statement of the second step of the Islamic Revolution. NAJA Strategic Studies, 14 (14), 61-91. (in Persian).
 15. Sotoudeh, Mohammad (2019). Iran's foreign policy requirements in the second step statement. Political Science, 87, 175-200. (in Persian).
 16. Rahmani, Mohammad Ali (216). The role of the armed forces, quarterly insights and Islamic education, R XIV, No. 40: 64: 37. (in Persian).
 17. Javani, V. (2017). Explaining the pillars of implementing a resistance economy in the sports industry. Sports Management, 10 (3), 568- 582. (in Persian).