طراحی مدل برون‌سپاری بازاریابی در باشگاه‌های فوتبال ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه شمال، آمل، ایران.

2 استادیار دانشگاه هنر، تهران،ایران

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر بدنبال طراحی مدل برون‌سپاری بازاریابی در باشگاه‌های فوتبال ایران می‌باشد. روش تحقیق حاضر از نوع آمیخته کیفی و کمی انتخاب می‌باشد. جامعه آماری متناسب با هدف و چارچوب پژوهش برای دو فاز کیفی و کمی انتخاب شد. تعداد 20 مصاحبه‌ تا رسیدن به اشباع‌نظری انجام پذیرفت. در بخش کمی جامعه آماری شامل اساتید و فعالین ورزش و نمونه آماری بر اساس تعداد قابل کفایت جهت مدل‌سازی در نرم‌افزار pls 400 نفر بوده است. در فاز کیفی از ابزار مصاحبه‌های اکتشافی و در بخش کمی از تکنیک دلفی جهت شناسایی و تایید عوامل و نیز پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی و دلفی فازی استفاده شد. روش‌های آماری و تجزیه و تحلیل داده‌ها در بخش کیفی پژوهش از روش تحلیل محتوا به صورت کدگذاری استفاده شد. در بخش کمی از روش آلفای کرونباخ و همچنین از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی جهت تأیید سازه پژوهش استفاده شد. تمامی آزمون‌های آماری استنباطی در (نرم‌افزار SPSS24) و جهت مدل-یابی ساختاری و سنجش روابط چندگانه بین متغیرها از نرم‌افزار smart pls استفاده شد. در بخش کیفی و بعد از کد گذاری مصاحبه ها، 94 مولفه موثر بر برونسپاری بازاریابی فوتبال گردید. تحلیل عامل اکتشافی که 71 شاخص شناسایی شده را در 13 دسته عوامل فنی و ساختاری، عوامل مدیریتی، فرهنگ باشگاه، زیر ساخت های سیاسی، قانونی و حقوقی، نظارت و ارزشیابی، مدیریت هرینه، صنعت ورزش، قیمت گذاری، پتانسیل فوتبال، مشوق ها، موفقیت ورزشی، قدرت بازار طبقه بندی شد. سرانجام نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد تمام عوامل بر برونسپاری بازاریابی فوتبال رابطه و تاثیر دارند. به طور کلی برون‌سپاری فوتبال اگر در شرایط مناسب و با ابزار و روش‌های موثر و صحیح صورت نگیرد به هیچ وجه مشکلات موجود را حل نخواهد کرد؛ لذا پیشنهاد می شود مدیران باشگاه های ورزشی با ایجاد زیر ساخت های فنی و ساختاری و توجه به فرهنگ باشگاه حضور پیمانکاران بازاریابی را در باشگاه فراهم کنند و با نظارت و ارزشیابی به موقع عملکرد آنان را بررسی نموده تا باشگاه‌ها منابع مالی لازم را بدست اورند و در نتیجه باعث موفقیت باشگاه‌ها گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Provide a Marketing Outsourcing model in Iran football clubs

نویسندگان [English]

  • Ahmad Azem 1
  • SAEED amirnejad 2
  • Nasrallah Mohammadi 3
1 Shomal university
2 Saeed Amirnejad,Assistant professor,university of art
3 Faculty member of Payam Noor University
چکیده [English]

The present research is looking for the marketing outsourcing model in Iran’s football clubs. The current research method is a combination of qualitative and quantitative selection. The statistical population was selected according to the purpose and framework of the research for two quantitative and qualitative phases. Number of 20 interviews until reaching to theoretical saturation.in the quantitative part, the statistical population includes professors and sport activists, and the statistical sample based on the sufficient number for modeling in PLS software was 400 people.in the qualitative phase, the exploratory interview tool was used, and in the quantitative part, Delphi techniques were used to identify and confirm the factors, as well as, the questionnaire extracted from the qualitative and fuzzy Delphi phase the statistical method and data analysis was used in the qualitative part of the research using the method or content analysis in the form of coding in quantitative part Coronbach Alpha method ,as well as, exploratory and confirmatory factor analysis were used to confirm the structure of the research al inferential statistical test are done in (SPSS 24) software and smart PLS software is used for structural modeling and measurement of multiple relationships between variables.in the qualitative and after coding the interweaves we found 94 effective components on marketing outsourcing exploratory factor analysis that identified 71 indicators in 13 categories ,technical and structural factor, managerial factor ,club culture, political and legal infrastructure, monitoring and evaluation, cost management ,sport industry ,pricing ,incentives ,football potential, sport success and market power. Finally, the result of the path analysis also showed that all factors of football marketing outsourcing have relationship and impact. In general, football outsourcing will not solve the existing problems in any way if it is not done in the right conditions and with effective and correct tools and methods. Therefore, it is suggested sports club managers provide the presence of marketing contractors in the club by creating technical and structural infrastructure and paying attention to the culture of the club and check their performance by timely monitoring and evaluation so that the clubs get the necessary financial resources and thus make the clubs successful.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market attraction
  • outsourcing
  • model
  • football