تاثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی همراه با مصرف عصاره برگ شا‌توت بر سطح سرمی سیرتوئین 1 و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل،ایران

2 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم‌تربیتی و روانشناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دانشیار فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

4 دانشیار، گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

5 استادیار غدد درون ریز و متابولیسم گروه اطفال، دانشکده پزشکی، بیمارستان بوعلی، دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، اردبیل، ایران

چکیده

اثرات ورزش و سیرتوئین 1 بر شاخصهای التهابی ممکن است یک هدف درمانی برای بیماری دیابت نوع 2 باشد. هدف از این مطالعه، تأثیر 8 هفته تمرینات ترکیبی به همراه مصرف مکمل عصاره برگ شاتوت بر سطوح سرمی سیرتوئین 1 و شاخص مقاومت به انسولین در مردان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 بود. در این مطالعه نیمه تجربی بالینی 40 مرد سالمند مبتلا به دیابت (سن: 50/1± 07/67) به طور تصادفی در پنج گروه کنترل، دارونما، عصاره، تمرین و عصاره + تمرین به طور مساوی قرار گرفتند. تمرینات هوازی (10 الی 30 دقیقه با شدت 50 تا 70 درصد ضربان قلب بیشینه) و تمرینات مقاومتی (30 تا 40 دقیقه، 8 تا 12 تکرار در هر حرکت، بین 40 تا80 درصد یک تکرار بیشینه) انجام شد. عصاره برگ شاتوت در سه وعده (هر وعده، 2 کپسول 500 گرمی) برای آزمودنی ها تجویز شد. متغیرها 48 ساعت قبل و بعد از آزمون، اندازه‌گیری شدند. در گروه‌های تمرین، عصاره و تمرین+ عصاره کاهش معنادار شاخص مقاومت انسولین و افزایش معنادار سطح سیرتوئین 1 مشاهده شد (05/0P<). نتایج بین گروهی اختلاف معناداری را در شاخص مقاومت به انسولین (001/0= P، 70/60=F) و سیرتوئین1 (001/0= P، 38/15=F) نشان داد که این تغییرات درگروه عصاره + تمرین نسبت به گروه‌های تمرین و عصاره بزرگ‌تر است )05/0(P<. به نظر می رسد، تجویز یک برنامه ترکیبی در کنار مصرف عصاره برگ شاتوت در سالمندان مبتلا به دیابت نوع 2 می‌تواند بیشترین تأثیر را در بهبود مقاومت به انسولین و سیرتوئین1 در سالمندان دیابتی داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of 8 weeks of combined training with the use of Mulberry Leaf Extract on serum levels of Sirtuin 1 and insulin resistance index in elderly men with type diabetes 2

نویسندگان [English]

  • hamed taklimi 1
  • Roghaye Afroonde 2
  • Mohammad javad Pourvaghar 3
  • abbas sadeghi 4
  • leyla katebi 5
1 Imam Khomeini International University Qazvin
2 Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili
3 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Sciences, Faculty of Humanities, University of Kashan, Kashan, Iran.
4 Assistant Professor of Sports Physiology, Department of Sports Sciences, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
5 Assistant Professor of Pediatric Endocrinology & Metabolism, Department of Pediatrics, School of Medicine Bu'ali Hospital, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran
چکیده [English]

The effects of exercise and sirtuin1 on inflammatory markers may be a therapeutic target for type 2 diabetes. This study aimed to determine the effect of 8 weeks of combined training along with supplemental consumption of Mulberry Leaf Extract on serum sirtuin1 levels and insulin resistance index in elderly men with type 2 diabetes. In this semi-experimental clinical study 40 elderly men with diabetes (age: 67.07 ± 1.50) were randomly divided into five groups: control, placebo, extract, training, and extract + training. Aerobic training (10 to 30 minutes with an intensity of 50 to 70% of maximum heart rate) and resistance training (30 to 40 minutes, 8 to 12 repetitions per movement, between 40 to 80% of a maximum repetition) were performed. Mulberry Leaf Extract was prescribed to the subjects in three doses (each dose, 2 capsules of 500 grams). The variables were measured 48 hours before and after the test. The training, extract, and training +extract groups, a significant decrease in insulin resistance index and a significant increase in sirtuin1 level were observed (P<0.05). results between the groups showed a significant difference in the index of insulin resistance (P=0.001, F=60.70) and sirtuin1 (P=0.001, F=15.38), and these changes in the extract + training group compared to training and extract groups are larger (P<0.05). It seems that prescribing a combined training along with the consumption of Mulberry Leaf Extract the elderly with type 2 diabetes can have the greatest effect in improving insulin resistance and sirtuin1 in the elderly with diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Combined training
  • Mulberry Leaf Extract
  • Sirtoin 1
  • Insulin resistance
  • Type 2 diabetes