تدوین الگوی توسعه حرفه‌ای باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد بازاریابی ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکتری مدیریت ورزشی، دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه اراک؛ مرکزی، ایران

3 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، پژوهشگاه تربیت بدنی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از تحقیق حاضر طراحی الگوی پاردایمی توسعه حرفه‌ای باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران بر مبنای بکارگیری بازاریابی ورزشی بوده است. روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که با راهبرد نظریه داده ‌بنیاد استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر ایران، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال بودند. برای نمونه‌گیری از روش هدفمند استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از مصاحبه بصورت سؤالات باز استفاده شد. داده‌های حاصل از 17 مصاحبه (از فرد 15 به بعد به اشباع نظری دست یافته شد) تجزیه و تحلیل گردید. داده‌ها طی سه مرحلة کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. برای تاٌیید پایایی از روش بازآزمون و کدگذاری مجدد توسط محققین دیگر استفاده شد که 3 مصاحبه به عنوان نمونه کدگذاری شد و در نهایت پایایی میزان 85 درصد بدست آمد. نتایج نشان داد در فرایند کدگذاری باز در مجموع تعداد 233 کد اولیه غیرتکراری ایجاد شد. این کدها بر اساس مشابهت موضوعی در قالب 20 مفهوم قرار گرفتند. سپس این مفاهیم در قالب الگوی پارادایمی مقوله قرار گرفت. این مفاهیم عبارتند از: شرایط علی (الزامات پایه‌ای، الزامات حرفه‌ای و الزامات سازمانی)؛ شرایط زمینه‌ای (قابلیت‌های ورزش فوتبال، قابلیت‌های زیرساختی، قابلیت‌های راهبردی و قابلیت‌های عملیاتی)؛ عوامل مداخله‌گر (موانع دولتی- مدیریتی، موانع سیاسی- اقتصادی و موانع فرهنگی- اجتماعی)؛ استراتژی‌ها (مدیریت ارتباط با مشتریان، مدیریت منابع انسانی، مدیریت برند، مدیریت آمیخته بازاریابی ورزشی، مدیریت بین المللی و مدیریت حقوقی- قانونی) و پیامدها (توسعه بنیادی، توسعه ساختاری، توسعه محیطی و توسعه اقتصادی). استفاده از راهبردهای ذکر شده، می‌تواند امکان دستیابی به توسعه حرفه‌ای مطلوب باشگاه را فراهم ‌کند. با توجه نقش و اهمیت فوتبال در جامعه و محبوبیت این رشته ورزشی می‌توان بیان نمود که باشگاه‌ها با بهره‌گیری از قابلیت‌های این رشته می‌توانند توان بازاریابی خود را افزایش دهند. ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فوتبال و داشتن استراتژی‌های بلند‌مدت جهت توسعه و بهبود باشگاه و بازاریابی و در نهایت ایجاد عملیاتی در راستای استراتژی می‌تواند کمک شایانی به مدیریت حرفه‌ای فوتبال و باشگاه‌ها داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a model for the professional development of Iranian Premier League clubs with a sports marketing approach

نویسندگان [English]

  • Tahmaseb Shirvani 1
  • mohsen esmaeili 2
  • Karim Zohrevandian 3
1 Tarbiat Modares University, Sports Management Group
2 sport science research institute
3 University of Arak - Member of the faculty of sports management
چکیده [English]

The purpose of this study was to design a paradigm model of professional development of Iranian Premier League clubs based on the use of sports marketing. The research method is exploratory and has a qualitative nature that has been used with the strategy of data-based theory. The research population included professors of sports management, CEOs and marketers of Iranian Premier League football clubs, members of the marketing committee of the Football Federation. Purposeful method was used for sampling. Open-ended interviews were used to collect data. Data from 17 interviews (theoretically saturated from 15 onwards) were analyzed. Data were analyzed in three stages of open, axial and selective coding. To confirm the reliability, the method of retesting and re-coding was used by other researchers. Three interviews were coded as a sample and finally the reliability of 85% was obtained. The results showed that in the open coding process, a total of 233 non-duplicate initial codes were generated. These codes were divided into 20 concepts based on thematic similarity. Then, these concepts were placed in the form of a paradigm model of the category. These concepts include: causal conditions (basic requirements, professional requirements, and organizational requirements); Background conditions (football sports capabilities, infrastructure capabilities, strategic capabilities and operational capabilities); Interfering factors (government-managerial barriers, political-economic barriers and socio-cultural barriers); Strategies (customer relationship management, human resource management, brand management, sports marketing mix management, international management and legal management) and consequences (fundamental development, structural development, environmental development and economic development). Using the mentioned strategies, it will be possible to achieve the development of the desired profession of the club. Given the role and importance of football in society and the popularity of this sport, it can be said that clubs can increase their marketing power by taking advantage of the capabilities of this sport. Creating the necessary infrastructure for football and having long-term strategies for the development and improvement of the club and marketing, and finally creating an operation in line with the strategy can be of great help to the management of football professions and clubs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing Capability
  • Economic Development
  • Marketing Requirements
  • Management Strategies